Pozvánka na riadnu konferenciu dňa 21.1.2019

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ SENICA

 

Pozvánka

na riadnu konferenciu Oblastného futbalového zväzu,

konanú  dňa

21.01.2019 o 18,oo hod.

v zasadačke Jednoty Senica,Nám.Oslobodenia 12

Prezentácia o 17,3o hod.

Program :

1. Otvorenie

2.Vyhlásenie, že Konferencia bola zvolaná v zmysle Stanov ObFZ

3.Schválenie programu a rokovacieho poriadku

4.Voľba mandátovej a návrhovej komisie

5.Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice

6.Správa  mandátovej komisie

7.Ocenenie funkcionárov

8.Správa predsedu o činnosti ObFZ Senica od poslednej konferencie ObFZ

9.Správa o hospodárení ObFZ Senica

10.Správa Revíznej komisie

11.Sportika cup

12.Diskusia

13.Správa návrhovej komisie- informácia o prijatých uzneseniach

14.Záver

Konferencie sa za oddiel, klub zúčastní iba jeden delegát s právom hlasovať, ktorý bol zvolený

na výročnej členskej schôdzi.

Ing.Miroslav  G U Č E K   v.r.                                                    Miroslav MACA v.r.

predseda VV ObFZ                                                                          sekretár