Úradná správa č.14 / 2018-19 / zo dňa 18.10.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  14/ 2018 – 2019 / zo dňa  18.10.2018logo

I.Správy VV

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 29.10.2018/ pondelok/  o 17,oo hod.v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VII. Liga dospelí ObFZ Senica

11.kolo Petrova Ves - Čáry, ŠTK považuje podnet družstva Čáry za vybavený.

VI .Liga dorast U 19 –ObFZ Senica

12.kolo Borský Svätý Jur - Kunov, stretnutie sa odohrá dňa 10.11.2018 o 13:30 hod

IV.liga-U15-ObFZ Senica sk. A

9.kolo Cerová - Sobotište, stretnutie sa odohrá o 10:00 hod

IV.liga-U15-ObFZ Senica sk. B

7.kolo TJ Spartak Šaštín-Stráže - B-Mikuláš , stretnutie sa odohrá dňa 18.10.2018 o 16:30 hod

IV. Liga MLŽ-U-13 ObFZ SE

5.kolo Rovensko - Kunov, zmena poradia, dňa a času, stretnutie sa odohrá dňa 18.10.2018 o 16:00 hod v Kunove

Prípravka -U11-MO ObFZ SE, skupina B

9.kolo Kúty "A" - Čáry , stretnutie sa odohrá o 16:00 hod.

9.kolo Kúty "B" - Brodské, stretnutie sa odohrá o 14:00 hod.

Oznamy pre kluby

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.2V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.3Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka.

1.4Ak nie je na stretnutie delegovaný R alebo sa na stretnutie nedostaví ani po čakacej lehote, stretnutie sa odohrá, rozhodovať bude laik a domáci a hosťujúci oddiel prostredníctvom svojho ISSF resp. tímového manažéra zabezpečí všetky potrebné informácie – strelci gólov, napomínaní a vylúčení hráči a tieto informácie zapíše v ISSF v podaní na Komisiu – ŠTK ObFZ.

1.5 ŠTK upozorňuje , že v RS je presne popísaný postup ak družstvo nemá v Zápise uvedeného trénera, či už z dôvodu neplatnej kvalifikácie alebo pri zmene trénera. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK za chyby v Zápisoch odstupovať jednotlivé družstvá na DK ObFZ.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa  24.10.2018.

V Senici dňa 17.10.2018                            ŠTK ObFZ Senica                        Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu ( 16 roční a starší, muži, ženy ), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, tel.: 0905 795 284.

1.Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy:

Rozhodcovia – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegáti – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS !

2. Ospravedlnení R a DZ :

Sobota 20.10.2018 : Otočka Jozef, Tubl Milan, Mesíček Lukáš

Sobota a nedeľa 20.-21.10.2018 : Kendi A., Ryčovský Libor, Smaženka Peter, Matúš František

3. Pochvala R :

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Koválov na R Hušek Ján v MFS, VII.ligy dospelí, 11.kolo, TJ Družstevník Koválov – TJ Družstevník Hradište p/Vr.

4. Upozornenie R :

KR dôrazne upozorňuje všetkých R na povinnosť nosiť na svojich dresoch nášivku FELBER, v prípade nerešpektovania nariadenia KR budú R riešení v Zmysle zásad pre činnosť R ( nedelegovanie na MS dospelých a mládeže, prípadne odstúpenie na DK ).

KR dôrazne upozorňuje všetkých R a DS, že v prípade podania na komisiu (ŠTK,DK,KR) niektorého klubu, neodpovedať ani nereagovať nijakou inou formou na podanie. V prípade nerešpektovania nariadenia KR bude dotyčný R odstúpený na DK s návrhom na pokarhanie, príp. riešený v Zmysle zásad pre činnosť R.

5. Oznamy :

KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené  vždy v piatok do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na najbližšie kolo v týždni bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú uverejnené najneskôr v piatok do 16:00 hod (žltou farbou označ.), po 16:00 hod oznámené telefonicky/sms.

V prípade kolízie stretnutí ISSF v jeden hrací deň a hodinu včas informujte p. Tokoša Petra  0903 915 614, alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

Zapísal: 17.10.2018    Peter Tokoš  tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U110 Tobiáš Hurban 1320014, TJ Slovan Šaštín - Stráže MO žiaci. Vylúčený za HNS – sotenie súpera nadmernou silou bez záujmu hrať s loptou v neprerušenej hre   podľa DP čl.34, 49/1a.

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP čl.49/2a  od 14.10.2018

DS po 5.ŽK

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U111 Jakub Sasínek 1244383, TJ Kopčany  MO dosp. od 13.10.2018

U112 Michal Hyža 1198434, TJ Kopaničiar Chvojnica  III.tr. dosp. od 14.10.2018

U113 Stanislav Ťulák 1249607, TJ Chvojničan Radošovce  MO dosp. od 15.10.2018

U114 Peter Pajpach 1309623, TJ Družstevní Rovensko  II.tr dosp. od 15.10.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR organizuje  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční v mesiacoch november – december 2018.

TMK  eviduje žiadosti nasledovných žiadateľov na školenie UEFA Grassroots C licencie:

P.Kumančík,P.Špoták,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek,J.Chudý,J.Dvořák,J.Tolla,M.Hladký,M.Krásny,R.Pollák,T.Vričan,B.Jančí,J.Krč,S.Malý, S.Krčová,M.Kováčik, M.Černek,M.Ivan, J.Hrušecký, M.Lorenc,J.Blažek,M.Chrenka, T.Juračka, M.Biskupič, A.Biskupič,M .Petrúfka,M.Červeňák,A.Jakúbek, M.Hlúpik,D.Krchňavý,I.Krchňavý,V.Kudláč,P.Beňa,R.Slovák,J.Skokánek,P.Regásek,J.Dolný,I.Tabiš, I.Michalica,L.Cigánek,M.Theisz,D.Strapko,A.Maxian,B.Malík, L.Stieranka,M.Velický.

2.Seminár trénerov UEFA GC licencie, v rozsahu 6 hodín na predĺženie licencie , ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov sa uskutoční dńa 8.novembra 2018 v priestoroch rešt.Maldini a FK Senica.

Prezentácia o 14,30 hod., začiatok  o 15,oo hod.

Poplatok 15,-€  uhraďte na číslo IBAN : SK 71 0200 0000 0027 5578 5159 do 20.10.2018.

VS 315014, do poznámky uviesť priezvisko a meno.

Registrované  žiadosti na predĺženie  licencie UEFA Grassroots C licencie:

R.Šulla,J.Mindek,J.Karas,F.Polesňák,K.Fabian,F.Hutta, P.Černek,F.Melicher,Ľ.Fagan, B.Jablonický, T.Duška,V.Hujsa, D.Cúl.M.Machlica.,J.Mošať,M.Masár,E.Štefanovič, P.Jakubec,Z.Pardubský, M.Cingel, M.Maca, Ľ.Teplanský, J.Jakubička,J.Mindek,M.Ovečka,O.Majzún,J.Strapko,J.Flajžík,D.Ozábal,M.Tomeček,T.Kocák,P.Chlupík,S.Novák, S.Šimek, Ľ.Jankových,T.Czapárik.

Žiadame všetkých záujemcov, ktorí podali prihlášku a nie sú uvedení v zozname, aby obratom kontaktovali sekretára zväzu / 0905 723 251 / .

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.OZNAM SEKRETARIÁTU

Sekretár oznamuje FK, že na adrese https.//futbalnet.shop.je nutné vyčerpať kredity za mládež. Čerpanie je možé i na  tovar i od firmy SPORTIKA.Bližšie info : p.D.Markech 09489 288 142

Taktiež upozorňuje na vyčerpanie poukazov obdržaných na aktíve ŠTK od firmy Sportika.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa