Úradná správa č.13 / 2018-19 / zo dňa 11.10.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  13/ 2018 – 2019 / zo dňa  11.10.2018logo

I.Správy VV

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

VIII.Správy KMaŠF

 

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 29.10.2018/ pondelok/  o 17,oo hod.v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VII .Liga dospelí ObFZ Senica

11.kolo Sekule – Smrdáky, zmena poradia, stretnutie sa odohrá dňa 14.10.2018 t.j.  v nedeľu o 15:00 hod v Smrdákoch.

13.kolo Vrádište – Hradište pod Vrátnom, stretnutie sa odohrá o 13:00 hod.

VIII.liga - dospelí - III.tr.-ObFZ SE – MY

10.kolo Trnovec – Jablonka 3:0 kont

ŠTK stretnutie v zmysle SP čl.82 odsek b kontumuje a v zmysle SP čl.11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Trnovec. Prípad družstva Jablonka v zmysle RS B bod 25 písmeno c odstupuje na DK s návrhom pokuty 50 € a v zmysle RS B 25 písmeno h nariaďuje dokladovať úhradu v prospech Trnovca v sume 100 € v termíne do 23.10.2018.

VI. Liga dorast U 19 –ObFZ Senica

10.kolo Štefanov – Slovan Šaštín-Stráže 3:0 kont

ŠTK stretnutie v zmysle SP čl.82 odsek b kontumuje a v zmysle SP čl.11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Štefanova. Prípad družstva Slovan Šaštín-Stráže v zmysle RS B bod 25 písmeno c odstupuje na DK s návrhom pokuty 20 € a v zmysle RS B 25 písmeno h nariaďuje dokladovať úhradu v prospech Štefanova v sume 40 € v termíne do 23.10.2018.

11.kolo Sobotište – B.Mikuláš

ŠTK berie na vedomie vyjadrenie družstva B.Mikuláša, stretnutie sa neuskutoční.

ŠTK stretnutie v zmysle SP čl.82 odsek b kontumuje a v zmysle SP čl.11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Sobotišťa. Prípad družstva Borský Mikuláš v zmysle RS B bod 25 písmeno c odstupuje na DK s návrhom pokuty 20 € .

10.kolo Sobotište – B.Jur, stretnutie sa odohrá dňa 30.10.2018 o 13:30 hod.

13.kolo Moravský Ján - Radošovce, stretnutie sa odohrá dňa 30.10.2018 o 14:00 hod.

IV.liga-Žiaci U15-ObFZ Senica sk. A

7.kolo Cerová – Kunov, stretnutie sa odohrá o 10:00 hod.

8.kolo Rybky – Cerová, stretnutie sa odohrá dňa 30.10.2018 o 13:00 hod.

IV.liga-Žiaci U 15-ObFZ Senica sk. B

8.kolo Čáry – Kopčany, stretnutie sa odohrá o 10:00 hod.

IV.liga- Prípravka U11- MO ObFZ Senica sk. A

7.kolo Cerová – Slovan Šaštín, stretnutie sa odohrá o 12:00 hod.

Oznamy pre kluby

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.2V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.3Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka.

1.4Ak nie je na stretnutie delegovaný R alebo sa na stretnutie nedostaví ani po čakacej lehote, stretnutie sa odohrá, rozhodovať bude laik a domáci a hosťujúci oddiel prostredníctvom svojho ISSF resp. tímového manažéra zabezpečí všetky potrebné informácie – strelci gólov, napomínaní a vylúčení hráči a tieto informácie zapíše v ISSF v podaní na Komisiu – ŠTK ObFZ.

1.5 ŠTK upozorňuje , že v RS je presne popísaný postup ak družstvo nemá v Zápise uvedeného trénera, či už z dôvodu neplatnej kvalifikácie alebo pri zmene trénera. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK za chyby v Zápisoch odstupovať jednotlivé družstvá na DK ObFZ.

Chyby v Zápisoch o stretnutí

lll.Tr.dosp. 10.kolo   Bukovec  -  Chropov chýba tréner domácich a hostí

Chvojnica -  Podbranč chýba tréner hostí

Košariská - Prietrž chýba tréner domácich a hostí

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa  17.10.2018.

V Senici dňa 10.10.2018                            ŠTK ObFZ Senica                        Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu ( 16 roční a starší, muži, ženy ), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, tel.: 0905 795 284.

1.Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy:

Rozhodcovia – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegáti – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS !

2. Ospravedlnení R a DZ :

Sobota 13.10.2018 : Otočka Jozef, Tubl Milan, Daniš Štefan, Smaženka Peter

Sobota a nedeľa 13.-14.10.2018 : Mesíček Lukáš, Matúš František, Ryčovský Libor, Mikuš Peter (DS)

3. Upozornenie R :

KR dôrazne upozorňuje všetkých R o povinnosti nosiť na svojich dresoch nášivku FELBER, v prípade nerešpektovania nariadenia, KR budú R riešení v Zmysle zásad pre činnosť R/ nedelegovanie na MS dospelých a mládeže, prípadne odstúpenie na DK/ - R Matúš.

KR dôrazne upozorňuje všetkých R a DS, že v prípade podnetu na komisiu (ŠTK,DK,KR) niektorého klubu, neodpovedať ani nereagovať nijakou inou formou na podnet. V prípade nerešpektovania nariadenia, KR bude dotyčný R odstúpený na DK, príp. riešený v Zmysle zásad pre činnosť R

( R  Hušek Ján ).

4. Doručené podanie na komisiu KR :

KR berie na vedomie podnet TJ Družstevník Unín, odpoveď Vám bola zaslaná formou ISSF.

5. Oznamy :

KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené  vždy v piatok do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na najbližšie kolo v týždni bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú uverejnené najneskôr v piatok do 16:00 hod (žltou farbou označ.), po 16:00 hod oznámené telefonicky/sms.

V prípade kolízie stretnutí ISSF v jeden hrací deň a hodinu včas informujte p. Tokoša Petra 0903 915 614 alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

Zapísal: 10.10.2018    Peter Tokoš  tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U95 Tomáš Barkóci 1364605, TJ Baník Brodské  MO žiaci. Vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou bez záujmu hrať s loptou v neprerušenej hre   podľa DP čl.34, 49/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP čl.49/2a  od 07.10.2018

U96 Patrik Nádaský 1249605, TJ Chvojničan Radošovce  MO dosp. Vylúčený za HNS –hanlivé  výroky voči R podľa DP čl.48/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa DP čl.48/2a  od 08.10.2018

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U97 Michal Kmeťo 1353736,TJ Kopčany MO dor  od 07.10.2018

U98 Roman Kadlic 1308726,TJ Družstevník Kunov MO dor  od 07.10.2018

U99 Andrej Mach 1365571,TJ Baník Brodské MO žiaci od 07.10.2018

DS po 5.ŽK

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U100 Michal Negrean 1311713, TJ Kopčany MO  dor. od 07.10.2018

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4

U101 Miroslav Španka 1258507, TJ Chvojničan Radošovce  MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U81, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 10.10.2018 do 31.05.2019

U102 Robert Slovák 1157108, TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U94, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 10.10.2018 do 31.05.2019

U103 Peter Šiška 1309427, TJ Družstevník Unín  II.tr dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U68, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 10.10.2018 do 30.04.2019

U104 Luboš Šedivý 1311690, ŠK Petrova Ves  II.tr dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U69, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 10.10.2018 do 30.04.2019

Disciplinárne sankcie:

U105 TJ Družstevník Unín MO žiaci. DK berie na vedomie vyjadrenie R a stanovisko klubu k  HNS – urážlivé výroky voči R počas stretnutia trénerom čl.48/1bDP trestá: DS – pokuta 30,-€ a RP 5,-€ podľa DP článku 9/1c,  a 48/4. Ľubomír Klena – tréner . Zákaz výkonu funkcie trénera žiakov podľa DP čl 9/2b1 na 2 týždne, podľa DP 48/ 2b od 07.10.2018

U106 TJ Družstevník Bukovec III.tr.dosp. DK berie na vedomie odvolanie voči U 85(doručené dňa  04.10.2018).Odvolaniu v zákaze vstupu diváka v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa DP čl.84/8 predkladá vec odvolacej komisii ObFZ Senica

U107 TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dorast. Nenastúpenie na majstrovské stretnutie  dorastu 10 kolo ŠFK Štefanov - TJ Slovan Šaštín - Stráže podľa DPč59 DS – pokuta 20,-€ podľa RS ŠTK čl 25 bod c a RP 5,- €

U108 TJ Sokol Borský Mikuláš MO dorast. Vzdanie majstrovského stretnutie  dorastu 11 kolo TJ Družstevník Sobotište- TJ Sokol Borský Mikuláš  podľa DPč59 DS – pokuta 20,-€ podľa RS ŠTK čl 25 bod c a RP 5,- €

U109 TJ Družstevník Jablonka III.tr dosp. Nenastúpenie na majstrovské stretnutie  dospelých 10 kolo TJ Družstevník Trnovec - TJ Družstevník Jablonka  podľa DPč59 DS – pokuta 50,-€ podľa RS ŠTK čl 25 bod c a RP 10,- €

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční v mesiacoch november – december 2018.

Vyzýva zástupcov FK, aby čo naskôr zaslali záväzné prihlášky prípadných záujemcov o školenie.

TMK  eviduje žiadosti nasledovných žiadateľov na školenie UEFA Grassroots C licencie:

P.Kumančík,P.Špoták,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek,J.Chudý,J.Dvořák,J.Tolla,M.Hladký,M.Krásny,

R.Pollák,T.Vričan,B.Jančí,J.Krč,S.Malý, S.Krčová,M.Kováčik, M.Černek,M.Ivan, J.Hrušecký, M.Lorenc,J.Blažek,M.Chrenka, T.Juračka, M.Biskupič, A.Biskupič,M .Petrúfka,M.Červeňák,

A.Jakúbek, M.Hlúpik,D.Krchňavý,I.Krchňavý,V.Kudláč,P.Beňa,R.Slovák,J.Skokánek,P.Regásek,

Ľ.Jankových.J.Dolný,I.Tabiš, Michalica,L.Cigánek,M.Theisz,D.Strapko,A.Maxian,B.Malík, L.Strietranka,M.Velický

2.Seminár trénerov UEFA GC licencie, v rozsahu 6 hodín na predĺženie licencie sa uskutoční dńa

8.novembra 2018 v priestoroch rešt.Maldini a FK Senica.

Prezentácia o 14,30 hod., začiatok  o 15,oo hod.

Poplatok 15,-€  uhraďte na číslo IBAN : SK 71 0200 0000 0027 5578 5159 do 20.10.2018.

VS 315014, do poznámky uviesť priezvisko a meno.

Registrované  žiadosti na predĺženie  licencie UEFA Grassroots C licencie:

R.Šulla,J.Mindek,J.Karas,F.Polesňák,K.Fabian,F.Hutta, P.Černek,F.Melicher,Ľ.Fagan, B.Jablonický.

T.Duška,V.Hujsa, D.Cúl.M.Machlica.,J.Mošať,M.Masár,E.Štefanovič, P.Jakubec,Z.Pardubský,

M.Cingel, M.Maca, Ľ.Teplanský, J.Jakubička,J.Mindek,M.Ovečka,O.Majzún,J.Strapko,J.Flajžík,

D.Ozábal,M.Tomeček,T.Kocák,P.Chlupík,S.Novák, S.-Šimek

Žiadame všetkých záujemcov, ktorí podali prihlášku a nie sú uvedení v zozname, aby obratom kontaktovali sekretára zväzu .

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.OZNAM SEKRETARIÁTU

Sekretár  vyzýva zástupcov FK, aby v termíne do 20.10.2018 adresovali prostredníctvom emailovej adresy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it podnety na zmenu a doplnenie RaPP SFZ.

Sekretár oznamuje FK, že na adrese https.//futbalnet.shop.je možné vyčerpať kredity za mládež

na tovar i od firmy SPORTIKA.Bližšie info : p.D.Markech 09489 288 142

Taktiež upozorňuje na vyčerpanie poukazov obdržaných na aktíve ŠTK od firmy Sportika.

VIII.SPRÁVY KMaŠF

Komisia mládeže a školského futbalu organizuje dňa 16.10.2018 o 16,00 hod. (utorok) tréningový zraz v rámci projektu PPT – SFZ na štadióne FK TJ Kúty.

Na tréningový zraz nominovala nasledovných talentovaných hráčov:

Ročník 2005:

Nicolas Matiašek,Erik Zajíc,Martin Javro,Alex Zeithaml – Mor.Sv.Ján, Gabriel Malík,Peter Kubíček – Čáry,Adrian kovarovič,Adam Krištofík , Peter Habala – Holíč, Samuel Valla – Brodské, Jakub Smolinský, Samuel Sloboda – Kopčany, Sebastián Perička – Bor.Sv.Jur.

Ročník 2006 :

Marco Diviak – Mor.Sv.Ján,Erik Daniel – Čáry, Anton Hesek, David Strobl – Brodské, Samuel Hajdin,Andreas Žiška,Jozef Kovanič,Kristián Hrnčiar – Bor.Sv.Jur, Martin Dvorský,David Deštík,

Simon Nádaský – Holíč, Tomáš Chalupa – Sobotište.

Ročník 2007:

Richard Tandlmayer- Mor.Sv.Ján, Peter Kadlic, Dominik Cigánek – Čáry, Jakub Podhájecký,Marián DanielMatej Mackura- Brodské,Viktor Mráz, Adam Horniak,Andrej deščík,Matiáš Kadlic, Filip Polák,, Lukáš Vlček - Holíč

Tréner : Gálik Štefan, Asistenti : Varga Lukáš, Rehák Vladimír

Nominovaní hráči a realizačný tím sa dostavia dňa 16.10.2018 do 16,oo hod.do areálu futbalového ihriska v Kútoch..

Nominovaní hráči si prinesú: 1x futbalová obuv, tréningovú výstroj( tričko, trenírky,štulpne) chrániče, šľapky, ponožky, hygienické potreby, brankári kompletnú výstroj.

Nutné je priniesť si preukaz poistenca!!!

Vladimír Rehák

Predseda KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.