Úradná správa č.12 / 2018-19 / zo dňa 04.10.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  12/ 2018 – 2019 / zo dňa  04.10.2018logo

I.Správy VV

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

VIII.Správy KMaŠF

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 29.10.2018/ pondelok/  o 17,oo hod.v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VI. Liga dospelí – MO ObFZ Senica

11.kolo Lakšárska Nová Ves – Kopčany, stretnutie sa odohrá dňa 12.10.2018 t.j. v piatok o 15:30 hod.

VII Liga dospelí ObFZ Senica

11.kolo Sekule – Smrdáky, zmena poradia, stretnutie sa odohrá dňa 13.10.2018 v Smrdákoch.

VIII.liga - dospelí - III.tr.-ObFZ SE - MY

1.kolo Jablonka - Podbranč, stretnutie sa odohrá dňa 20.10.2018.

7.kolo  Osuské – Bukovec, ŠTK v súlade s rozhodnutím DK U83 a U85 nariaďuje podľa Súťažného poriadku SFZ čl. 71/1-6 stretnutie dohrať od momentu prerušenia v 23.min za stavu 0:1 v termíne 21.10.2018 o 14:30 hod. bez prítomnosti divákov a za dohľadu členov VV a OK ObFZ Senica a ObFZ Trenčín.

VI Liga dorast U 19 –ObFZ Senica

10.kolo Sobotište – B.Jur, stretnutie sa odohrá dňa 30.10.2018 o 13:30 hod.

13.kolo Moravský Ján - Radošovce, stretnutie sa odohrá dňa 30.10.2018 o 14:00 hod.

IV.liga-MLŽ-U11-ObFZ Senica sk. B

7.kolo Sekule – Kúty “B“, zmena poradia, stretnutie sa odohrá dňa 13.10.2018 o 14:00 hod.

IV.liga-MLŽ-U11-ObFZ Senica sk. C

Unín – všetky domáce stretnutia odohrá vždy v sobotu o 10:00 hod.

Prípravka –U 9 ObFZ SE

6.kolo Gbely - Kúty "A", stretnutie sa odohrá dňa 8.10.2018 o 16:30 hod.

Oznamy pre kluby

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.2V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.3Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka.

1.4Ak nie je na stretnutie delegovaný R alebo sa na stretnutie nedostaví ani po čakacej lehote, stretnutie sa odohrá, rozhodovať bude laik a domáci a hosťujúci oddiel prostredníctvom svojho ISSF resp. tímového manažéra zabezpečí všetky potrebné informácie – strelci gólov, napomínaní a vylúčení hráči a tieto informácie zapíše v ISSF v podaní na Komisiu – ŠTK ObFZ.

1.5 ŠTK upozorňuje , že v RS je presne popísaný postup ak družstvo nemá v Zápise uvedeného trénera, či už z dôvodu neplatnej kvalifikácie alebo pri zmene trénera. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK za chyby v Zápisoch odstupovať jednotlivé družstvá na DK ObFZ

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa  10.10.2018.

V Senici dňa 03.10.2018                            ŠTK ObFZ Senica                        Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu ( 16 roční a starší, muži, ženy ), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, tel.:0905 795 284.

1.Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy

Rozhodcovia – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegáti – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS !

2. Ospravedlnení R a DZ :

Sobota 06.10.2018 : Otočka Jozef, Bednár Marián, Matúš František, Mesíček Lukáš

Sobota a nedeľa 06.-07.10.2018 : Smaženka Peter, Ryčovský Libor – celá jeseň 2018

Nedeľa 07.10.2018 : Dzindzik Pavol

4. Oznamy :

KR dôrazne upozorňuje R Dzindzik Pavol (9.kolo,VII.liga dospelí), Štefan Daniš (9.kolo,VIII.liga dospelí) a DS na odborný popis pri udeľovaní osobných trestov podľa platných PF( ŽK, ŽK/ČK ), v prípade opakovaných nedostatkov budete riešení v Zmysle zásad pre činnosť R.

KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené  vždy v piatok do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na najbližšie kolo v týždni bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú uverejnené najneskôr v piatok do 16:00 hod (žltou farbou označ.), po 16:00 hod. oznámené telefonicky/sms.

V prípade kolízie stretnutí ISSF v jeden hrací deň a hodinu včas informujte p. Tokoša Petera 0903 915 614 alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

Zapísal: 03.10.2018    Peter Tokoš  tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U90 Martin Bartal 1129267, FK Chropov  III.tr dosp. Vylúčený za HNS – podrazenie súpera od zadu  podľa DP čl.45/1. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP čl.45/2a  od 30.09.2018

Vylúčený po 2xŽK

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu  na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U91 Martin Škoda 1120915,FK TJ Kúty II.tr dosp od 01.10.2018

DS po 5.ŽK –

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U92 Henrich Drgonec 1241545, FK Borský Svätý Jur MO  dosp. od 01.10.2018

U93 Rastislav Mráz 1241924, TJ Družstevník Hlboké MO  dosp. od 30.09.2018

Disciplinárne sankcie:

U94 TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dosp. DK berie na vedomie stanovisko oddielu k  U 87 a trestá: Hráč Robert Slovák 1157108 Za HNS –vulgárne a urážlivé výroky voči rozhodcovi  v útrobách štadióna podľa DP čl.48/1c, DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.48/2b , od 24.09.2018  a zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U87

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční v mesiacoch november – december 2018.

Vyzýva zástupcov FK, aby čo naskôr zaslali záväzné prihlášky prípadných záujemcov o školenie.

TMK  eviduje žiadosti nasledovných žiadateľov na školenie UEFA Grassroots C licencie:

P.Kumančík,P.Špoták,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek,J.Chudý,J.Dvořák,J.Tolla,M.Hladký,M.Krásny,

R.Pollák,T.Vričan,B.Jančí,J.Krč,S.Malý, S.Krčová,M.Kováčik, M.Černek,M.Ivan, J.Hrušecký, M.Lorenc,J.Blažek,M.Chrenka, T.Juračka, M.Biskupič, A.Biskupič,M .Petrúfka,M.Červeňák,

A.Jakúbek, M.Hlúpik,D.Krchňavý,I.Krchňavý,V.Kudláč,P.Beňa,R.Slovák,J.Skokánek,P.Regásek,

Ľ.Jankových.J.Dolný,I.Tabiš, I.Michalica

2.Seminár trénerov UEFA GC licencie, v rozsahu 6 hodín na predĺženie licencie sa uskutoční dńa

8.novembra 2018 v priestoroch rešt.Maldini a FK Senica.

Prezentácia o 14,30 hod., začiatok  o 15,oo hod.

Poplatok 15,-€  uhraďte na číslo IBAN : SK 71 0200 0000 0027 5578 5159 do 20.10.2018.

VS 315014, do poznámky uviesť priezvisko a meno.

Posledná možnosť prihlásiť sa je  do 10.10. 2018.

Registrované  žiadosti na predĺženie  licencie UEFA Grassroots C licencie:

R.Šulla,J.Mindek,J.Karas,F.Polesňák,K.Fabian,F.Hutta, P.Černek,F.Melicher,Ľ.Fagan, B.Jablonický.

T.Duška,V.Hujsa, D.Cúl.M.Machlica.,J.Mošať,M.Masár,E.Štefanovič, P.Jakubec,Z.Pardubský,

M.Cingel, M.Maca, Ľ.Teplanský, J.Jakubička

Tlačivo na prihlásenie nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.OZNAM SEKRETARIÁTU

Sekretár  vyzýva zástupcov FK, aby v termíne do 20.10.2018 adresovali prostredníctvom emailovej adresy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it podnety na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ.

Sekretár oznamuje FK, že na adrese https.//futbalnet.shop.je možné vyčerpať kredity za mládež

na tovar i od firmy SPORTIKA.Bližšie info : p.D.Markech 09489 288 142

Kredity je potrebné vyčerpať čo najskôr.

Taktiež upozorňuje na vyčerpanie poukazov obdržaných na aktíve ŠTK od firmy Sportika.

VIII.SPRÁVY KMaŠF

Komisia mládeže a školského futbalu organizuje dňa 16.10.2018 o 16,00 hod. (utorok) tréningový zraz v rámci projektu PPT – SFZ na štadióne FK TJ Kúty.

Na tréningový zraz nominovala nasledovných talentovaných hráčov:

Ročník 2005:

Nicolas Matiašek,Erik Zajíc,Martin Javro,Alex Zeithaml – Mor.Sv.Ján, Gabriel Malík,Peter Kubíček – Čáry,Adrian kovarovič,Adam Krištofík , Peter Habala – Holíč, Samuel Valla – Brodské, Jakub Smolinský, Samuel Sloboda – Kopčany, Sebastián Perička – Bor.Sv.Jur.

Ročník 2006 :

Marco Diviak – Mor.Sv.Ján,Erik Daniel – Čáry, Anton Hesek, David Strobl – Brodské, Samuel Hajdin,Andreas Žiška,Jozef Kovanič,Kristián Hrnčiar – Bor.Sv.Jur, Martin Dvorský,David Deštík,

Simon Nádaský – Holíč, Tomáš Chalupa – Sobotište.

Ročník 2007:

Richard Tandlmayer- Mor.Sv.Ján, Peter Kadlic, Dominik Cigánek – Čáry, Jakub Podhájecký,Marián DanielMatej Mackura- Brodské,Viktor Mráz, Adam Horniak,Andrej deščík,Matiáš Kadlic, Filip Polák,, Lukáš Vlček - Holíč

Tréner : Gálik Štefan, Asistenti : Varga Lukáš, Rehák Vladimír

Nominovaní hráči a realizačný tím sa dostavia dňa 16.10.2018 do 16,oo hod.do areálu futbalového ihriska v Kútoch..

Nominovaní hráči si prinesú: 1x futbalová obuv, tréningovú výstroj( tričko, trenírky,štulpne) chrániče, šľapky, ponožky, hygienické potreby, brankári kompletnú výstroj.

Nutné je priniesť si preukaz poistenca!!!

Vladimír Rehák

Predseda KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.