Úradná správa č.11 / 2018-19 / zo dňa 28.09.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  11/ 2018 – 2019 / zo dňa  28.09.2018logo

I.Správy VV

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

VIII.Správy KMaŠF

 

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 29.10.2018/ pondelok/  o 17,oo hod.v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VI .Liga dorast U 19 –ObFZ Senica

9.kolo B.Mikuláš – Slovan Šaštín-Stráže, stretnutie sa odohrá dňa 30.10.2018 o 13:00 hod.

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ Senica sk. B

5.kolo Unín -  Slovan Šaštín-Stráže, stretnutie sa odohrá o 16:00 hod.

6.kolo Čáry – Mokrý Háj, stretnutie sa odohrá dňa 7.10.2018 o 13:30 hod.

IV.liga-MLŽ-U11-ObFZ Senica sk. B

5.kolo Kúty „B“ – M.Ján, stretnutie sa odohrá o 14:00 hod.

IV.liga-MLŽ-U11-ObFZ Senica sk. C

5.kolo Unín – Holíč , stretnutie sa odohrá dňa 27.9.2018 o 17:00 hod.

6.kolo Radošovce – Skalica , stretnutie sa odohrá dňa 7.10.2018 o 10:30 hod.

1.kolo Rovensko - Borský Mikuláš, stretnutie sa odohrá dňa 25.9.2018 o 17:00 hod.

Prípravka –U 9 ObFZ SE

5.kolo Kúty „A“ – Senica, stretnutie sa odohrá dňa 3.10.2018 o 16:30 hod. .

Oznamy pre kluby

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.2V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.3Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka.

1.4Ak nie je na stretnutie delegovaný R alebo sa na stretnutie nedostaví ani po čakacej lehote, stretnutie sa odohrá, rozhodovať bude laik a domáci a hosťujúci oddiel prostredníctvom svojho ISSF resp. tímového manažéra zabezpečí všetky potrebné informácie – strelci gólov, napomínaní a vylúčení hráči a tieto informácie zapíše v ISSF v podaní na Komisiu – ŠTK ObFZ.

Podrobný postup pri práci v ISSF ak nie je na stretnutie delegovaný rozhodca

1.Pred stretnutím domáci a hosťujúci tímový manažér nahodí súpisky hráčov a musí ich uložiť.

2.Po tomto úkone domáci manažér otvorí v režime laik rozhodca  Zápis o stretnutí, potom klikne na nominácia domácich a klikne na ikonu uzavrieť. To isté urobí s nomináciou hostí.

3.Potom treba kliknúť na ikonku Zápis o stretnutí, ten sa mu otvorí a vypíše kolónky : prírodný trávnik, počet usporiadateľov, počet divákov, hlavný usporiadateľ, po vyplnení uvedených ikoniek Zápis uloží.

4.Po stretnutí domáci manažér nahodí strelcov gólov a to nasledovne - klikne na ikonu lopta v riadku číslo strelca, ukáže sa ikonka čas –je treba napísať v ktorej minúte hráč dosiahol  gól. Takto postupne nahodí všetkých strelcov, v Zápise sa automaticky nahodí polčasový výsledok.

Poznámka :Hráč, ktorý je uvedený ako náhradník a dal gól, manažér ho musí vystriedať za hráča , ktorý už po vystriedaní nedosiahol gól. Striedanie sa vykoná nasledovne – je treba kliknúť na ikonku v stĺpci striedanie a v riadku príslušného hráča, potom treba len nahodiť minútu a kto nastúpil, resp. vystriedal hráča a potvrdiť striedanie. Potom sa dá nastúpivšiemu hráčovi nahodiť dosiahnutie gólu systémom popísaným v hornej časti

5.Ak sú všetky kolónky vyplnené, hrací čas, prestávka, polčasový výsledok, konečný výsledok, počet usporiadateľov a počet divákov Zápis je možné uložiť.

6.Až je keď je Zápis takto uložený Správca súťaže / ŠTK ObFZ / Zápis už len skontroluje a uzavrie. Potom sa výsledok zaráta do tabuľky a je možné Zápis pozrieť aj na futbalnete.

7.Ak budete rešpektovať tieto pokyny uľahčíte prácu ŠTK a Správca môže v priebehu pár minút zavrieť všetky stretnutia hrané v danom kole. V prípade nedostatkov Správca chyby odstráni, a až po odstránení chýb je možné Zápis uzavrieť.

1.5 V prípade neodohrania stretnutia z dôvodu „vyššej moci“ napr. nespôsobilej hracej plochy alebo počasia, sú kluby povinné v ISSF cez Podnet na ŠTK predložiť dohodu o náhradnom termíne stretnutia. ŠTK doporučuje stretnutie dohrať do 14 dní od pôvodného stretnutia.

ŠTK upozorňuje , že v RS je presne popísaný postup ak družstvo nemá v Zápise uvedeného trénera, či už z dôvodu neplatnej kvalifikácie alebo pri zmene trénera. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK za chyby v Zápisoch odstupovať jednotlivé družstvá na DK ObFZ.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa  03.10.2018.

V Senici dňa 26.9.2018                            ŠTK ObFZ Senica                        Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu ( 16 roční a starší, muži, ženy ), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, tel.:0905 795 284.

1.Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy

Rozhodcovia – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegáti – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS !

2. Ospravedlnení R a DZ :

Sobota 29.09.2018 : Vlk Vladimír, Smaženka Peter

Sobota a nedeľa 29.-30.09.2018 : Otočka Jozef, Mesíček Lukáš, Ryčovský Libor – celá jeseň 2018

3. Oznamy :

KR dňa 26.9.2018 vykonala pohovor s R Dzindzik Pavol, Daniš Štefan.

KR odstupuje R Dzindzik Pavol na DK s návrhom pokuty 20,- EUR za porušenie Zásad pre činnosť R.

KR upozorňuje ŠK Baník Čáry, že v od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019, budú svoje domáce stretnutia hrávať mimo ÚHČ, z dôvodu dlhodobého neaktívneho rozhodcu spadajúceho pod FK ( R Libor Ryčovský – ospravedlnený od 9.5.2018 ).

KR dôrazne upozorňuje R a DS na odborný popis pri udeľovaní osobných trestov podľa platných PF   ( ŽK, ŽK/ČK ), v prípade opakovaných nedostatkov budú R  riešení v Zmysle zásad pre činnosť R.

KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené  vždy v piatok do 12:oo hod www.obfzsenica.sk a taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na najbližšie kolo v týždni bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú uverejnené najneskôr v piatok do 16:oo hod (žltou farbou označ.), po 16:oo hod. oznámené telefonicky/sms.

V prípade kolízie stretnutí v ISSF, v jeden hrací deň a hodinu, včas informujte p. Tokoša Petra 0903 915 614 alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

Zapísal: 19.09.2018    Peter Tokoš  tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U80 Michal Baláž 1309564, TJ Kopčany  MO  dosp. Vylúčený za HNS – vrazenie do  súpera vykonané nadmernou silou po prerušení hry v strede HP podľa DP čl.49/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 5 ssN, podľa DP čl.49/2a 41/4 od 24.09.2018( hráč bol v  podmienke od 01.08.2018)

U81 Miroslav Španka 1258507, TJ Chvojničan Radošovce  MO dosp. Vylúčený za HNS –hanlivé a urážlivé výroky voči R podľa DP čl.48/1c. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.48/2b  od 24.09.2018

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U82 Dávid Helt 1145447,TJ Slovan Dubovce MO dosp od 24.09.2018

Disciplinárne sankcie:

U83 TJ Družstevník Osuské III.tr. dosp.DK berie na vedomie písomné stanovisko klubu k U77a z osobného vyjadrenia osôb na DK  rozhodla v zmysle čl.78/1 DP nasledovne:

Za závažné porušenie ohrozujúce regulárnosť a integritu  súťaže trestá :

Vylúčením družstva dospelých zo súťaže s podmienečným odkladom sankcie a skúšobnou dobou od 26.09.2018  do 30.06.2019 podľa DP čl. 49/4,50/6,57/2,9/3h a čl.40/1.

Zákazom uskutočnenia stretnutí na domácom ihrisku na 4 súťažné stretnutia dospelých s podmienečným odkladom sankcie a skúšobnou dobou od 26.09.2018 do 30.06.2020 podľa DP čl. 28/1, 9/3f a 40/1.

Klub musí strpieť na stretnutia TJ Družstevník Osuské 5x delegovanú osobu – delegáta od 26.09.2018 do 30.06.2019 podľa DP čl. 43/2s.a taktiež trestá podľa DP čl. 12/6 a 9/1c,3e  RP 10,- € a pokutou 250.-€.

DK ukladá klubu ochranné opatrenie  zákaz vstupu divákov: Jaroslav O.stFrantišek P. na všetky stretnutia dospelých TJ Družstevník Osuské od 26.09.2018 do 30.06.2019 podľa DP čl.20/1,2,3.

DK odstupuje stretnutie TJ Družstevník Osuské – TJ Družstevník Bukovec na ŠTK ObFZ Senica

DK zároveň nariaďuje strpieť prerušené stretnutie TJ Družstevník Osuské – TJ Družstevník Bukovec s nariadením dohratia stretnutia bez divákov s použitím DP čl. 26/1,3,5,6.

U84 TJ Družstevník Osuské III.tr. dosp. Hráč Marek Olšovský 1098447 – za telesné napadnutie na hracej ploche, v určených priestoroch a následne  telesné napadnutie hráča hostí č.4 v areáli štadióna podľa DP čl. 49/1b a 50/1b,c trestá :DS pozastavenie výkonu športu nepodmienečne od 26.09.2018 do 30.06.2020 a  zákazom vstupu na stretnutia dospelých TJ Družstevník Osuské od 26.09.2018 do 31.12.2019. RP 10,-€ a  pokutou 50,-€ podľa DP čl. 49/2b,50/2a,b ,čl. 9/2b2,9/1c a 12/6

U85 TJ Družstevník Bukovec III.tr. dosp. DK berie na vedomie písomné  stanovisko klubu k U78a

z osobného vyjadrenia osôb na DK  rozhodla v zmysle čl.78/1 DP nasledovne:

Hráč Andrej Mareček 1164091- za provokujúce a pohoršujúce výroky voči divákovi podľa DP čl. 47/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP čl.47/2b  od 26.09.2018,Hráč nesmie nastúpiť v dohrávanom stretnutí, ďalej DK trestá klub pokarhaním pred DK a RP 10,-€. podľa DP čl.9/1b,11/1

DK ukladá klubu ochranné opatrenie  zákaz vstupu diváka: Mariána  C.na všetky stretnutia dospelých TJ Družstevník Bukovec od 26.09.2018 do 30.06.2019 podľa DP čl.20/1,2,3

DK odstupuje stretnutie TJ Družstevník Osuské – TJ Družstevník Bukovec na ŠTK ObFZ Senica

DK zároveň nariaďuje strpieť prerušené stretnutie TJ Družstevník Osuské – TJ Družstevník Bukovec s nariadením dohratia stretnutia bez divákov s použitím DP čl. 26/1,3,5,6

U86 Pavol Dzindzik 1310453 - Rozhodca- na základe odstúpenia KR – porušenie Zásad pre činnosť rozhodcu podľa DP čl.64/1a.DK trestá pokutou 20,-€ podľa čl.12/6 DP a RP 10,- €

Oznam:

U87 TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dosp. DK na základe správy AR1 začína podľa čl.71/1,3a DP disciplinárne konanie za HNS sa kapitána v útrobách štadióna a zároveň žiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné stanovisko k hrubému  nešportovému správaniu sa kapitána Roberta Slováka .

Hráč – Robert Slovák  1157108  ukladá menovanému pozastavenie výkonu športu  od 24.09.2018 až do vyriešenie prípadu DP čl.43/1,2a ,4

U88 FK Oreské MO dosp. DK berie na vedomie písomné stanovisko k U76  a  podľa čl.38/2 DP upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie

U89 TJ Tatran Jablonica MO dosp. Divák Miroslav P.

DK ObFZ Senica obdržala list s nasledovným vyjadrením:

Posúdili žiadosť po formálnej a obsahovej stránke a dospeli k záveru, že Oblastný futbalový zväz Senica, resp. samotný Slovenský futbalový zväz neporušil všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ani zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov.Spracúvanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľom – Slovenským futbalovým zväzom, resp. Oblastným futbalovým zväzom Senica v predmetnej Úradnej správe, je zákonné v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, konkrétne: - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční v mesiacoch november – december 2018.

Vyzýva zástupcov FK, aby čo naskôr zaslali záväzné prihlášky prípadných záujemcov o školenie.

TMK  eviduje žiadosti nasledovných žiadateľov na školenie UEFA Grassroots C licencie:

P.Kumančík,P.Špoták,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek,J.Chudý,J.Dvořák,J.Tolla,M.Hladký,M.Krásny,R.Pollák,T.Vričan,B.Jančí,J.Krč,S.Malý, S.Krčová,M.Kováčik, M.Černek,M.Ivan, J.Hrušecký, M.Lorenc,J.Blažek,M.Chrenka, T.Juračka, M.Biskupič, A.Biskupič,M .Petrúfka,M.Červeňák,A.Jakúbek, M.Hlúpik,D.Krchňavý,I.Krchňavý,V.Kudláč,P.Beňa,R.Slovák,J.Skokánek,P.Regásek,Ľ.Jankových.

2.Seminár trénerov UEFA GC licencie, v rozsahu 6 hodín na predĺženie licencie sa uskutoční dńa8.novembra 2018 v priestoroch rešt.Maldini a FK Senica.

Prezentácia o 14,30 hod., začiatok  o 15,oo hod.

Poplatok 15,-€  uhraďte na číslo IBAN : SK 71 0200 0000 0027 5578 5159 do 20.10.2018.

VS 315014, do poznámky uviesť priezvisko a meno.

Posledná možnosť prihlásiť sa je  do 10.10. 2018.

Registrované  žiadosti na predĺženie  licencie UEFA Grassroots C licencie:

R.Šulla,J.Mindek,J.Karas,F.Polesňák,K.Fabian,F.Hutta, P.Černek,F.Melicher,Ľ.Fagan, B.Jablonický.T.Duška,V.Hujsa, D.Cúl.M.Machlica.,J.Mošať,M.Masár,E.Štefanovič.

Tlačivo na prihlásenie nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.OZNAM SEKRETARIÁTU

Sekretár  vyzýva zástupcov FK, aby v termíne do 20.10.2018 adresovali prostredníctvom emailovej adresy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it podnety na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ.

Sekretár oznamuje FK, že na adrese https.//futbalnet.shop.je možné vyčerpať kredity za mládež na tovar i od firmy SPORTIKA.Bližšie info : p.D.Markech 09489 288 142

Predseda ObFZ Senica po rokovaní s fanúšikom FK Jablonica p.Miroslavom P. sa menovanému ospravedlňuje za zverejnenie jeho mena a priezviska  v týždenníku  MY pre Záhorie .

VIII.SPRÁVY KMaŠF

Komisia mládeže a školského futbalu organizuje dňa 04.10.2018 o 16,3o hod.  (štvrtok) tréningový zraz v rámci projektu PPT – SFZ na štadióne Slovana Šaštín.

Na tréningový zraz nominovala nasledovných talentovaných hráčov:

Ročník 2005:

Gaša Alex- Š.Humence, Baláž Miroslav,Pivák Róbert- Štefanov,Pollák František- Slovan Šaštín,Semanko Samuel – B.Mikuláš, Rojas Antonio Resta,Cvečka Samuel – Unín,Butaš Adam,Petránek Aleš,Kurc Tomáš, Valo Adrián- Gbely, Evják David – Dojč.

Ročník 2006 :

Wolf Richard- Štefamov,Havel Dušan, Homza Peter – Šaštín, Lánik Dávid, Cák Martin ,ViveriosC.

De Sousa,Benek Patrik – B.Mikuláš,Klena Adam, Hrebenár Denis – Unín, Nemec Viliam,Masár Tomáš, Lukáš Mathias- Gbely.

Ročník 2007:

Čelústka Jakub,Hrebenár Jakub – Štefanov, Zich Sebastián, Hrebenár Jakub- Š.Humence, Buraj Patrik – B.Mikuláš, Pastorek Ondrej, Matuský Daniel- Unín, Valla ondrej, Volek Vladimír, Elyazid

Adam Abou – Gbely, Rehák Peter –Jablonica, Chochlík tibor – Sobotište.

Tréneri : Gálik Štefan,Varga Lukáš, Rehák Vladimír

Nominovaní hráči a realizačný tím sa dostavia dňa 04.10.2018 do 16,3o hod.do areálu futbalového ihriska v Šaštíne.

Nominovaní hráči si prinesú: 1x futbalová obuv, tréningovú výstroj( tričko, trenírky,štulpne) chrániče, šľapky, ponožky, hygienické potreby, brankári kompletnú výstroj.

Nutné je priniesť si preukaz poistenca!!!

Vladimír Rehák

Predseda KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.