Úradná správa č.10 / 2018-19 / zo dňa 20.09.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  9 / 2018 – 2019 / zo dňa  13.09.2018logo

I.Správy VV

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 24.09.2018/ pondelok/  o 17,oo hod.v malej zasadačke KD Radimov.

Predsedovia OK o 17,30 hod.

Pozvaní zástupcovia FK o 18,oo hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE

8.kolo Rohov – Lakšárska Nová Ves, zmena hracieho dňa  a času, stretnutie sa odohrá dňa 22.9.2018 t.j. v sobotu o 16:00 hod.

9.kolo Lakšárska Nová Ves – Jablonica, zmena hracieho času, stretnutie sa odohrá o 15:00 hod.

VIII.liga - dospelí ObFZ SE

7.kolo Chropov – Podbranč

ŠTK v zmysle SP čl.82 písmeno g stretnutie kontumuje a v zmysle SP čl.11 odsek 3  priznáva 3 body a skóre dosiahnuté v stretnutí v prospech družstva Chropov.

Prípad družstva Podbranč odstupuje na DK s návrhom pokuty 100 € v zmysle RS B čl.25 písmeno f.

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina B

5.kolo B.Jur – Kopčany, stretnutie sa odohrá dňa 25.9.2018 t.j. v utorok o 16:30 hod.

IV.liga-MLŽ-U13-ObFZ SE

1.kolo Rovensko - Borský Mikuláš, stretnutie sa odohrá dňa 25.9.2018 o 17:00 hod.

Prípravka –U 9 ObFZ SE

2.kolo Skalica – Slovan Šaštín-Stráže , ŠTK berie na vedomie vyjadrenie MFK Skalica .

Oznamy pre kluby

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.2V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.3Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka.

1.4Ak nie je na stretnutie delegovaný R alebo sa na stretnutie nedostaví ani po čakacej lehote, stretnutie sa odohrá, rozhodovať bude laik a domáci a hosťujúci oddiel prostredníctvom svojho ISSF resp. tímového manažéra zabezpečí všetky potrebné informácie – strelci gólov, napomínaní a vylúčení hráči a tieto informácie zapíše v ISSF v podaní na Komisiu – ŠTK ObFZ.

Podrobný postup pri práci v ISSF

1.Pred stretnutím domáci a hosťujúci tímový manažér nahodí súpisky hráčov a musí ich uložiť.

2.Po tomto úkone domáci manažér otvorí v režime laik rozhodca  Zápis o stretnutí, potom klikne na nominácia domácich a klikne na ikonu uzavrieť. To isté urobí s nomináciou hostí.

3.Potom treba kliknúť na ikonku Zápis o stretnutí, ten sa mu otvorí a vypíše kolónky : prírodný trávnik, počet usporiadateľov, počet divákov, hlavný usporiadateľ, po vyplnení uvedených ikoniek Zápis uloží.

4.Po stretnutí domáci manažér nahodí strelcov gólov a to nasledovne - klikne na ikonu lopta v riadku číslo strelca, ukáže sa ikonka čas –je treba napísať v ktorej minúte hráč dosiahol  gól. Takto postupne nahodí všetkých strelcov, v Zápise sa automaticky nahodí polčasový výsledok.

Poznámka :Hráč, ktorý je uvedený ako náhradník a dal gól, manažér ho musí vystriedať za hráča , ktorý už po vystriedaní nedosiahol gól. Striedanie sa vykoná nasledovne – je treba kliknúť na ikonku v stĺpci striedanie a v riadku príslušného hráča, potom treba len nahodiť minútu a kto nastúpil, resp. vystriedal hráča a potvrdiť striedanie. Potom sa dá nastúpivšiemu hráčovi nahodiť dosiahnutie gólu systémom popísaným v hornej časti

5.Ak sú všetky kolónky vyplnené, hrací čas, prestávka, polčasový výsledok, konečný výsledok, počet usporiadateľov a počet divákov Zápis je možné uložiť.

6.Až je keď je Zápis takto uložený Správca súťaže / ŠTK ObFZ / Zápis už len skontroluje a uzavrie. Potom sa výsledok zaráta do tabuľky a je možné Zápis pozrieť aj na futbalnete.

7.Ak budete rešpektovať tieto pokyny uľahčíte prácu ŠTK a Správca môže v priebehu pár minút zavrieť všetky stretnutia hrané v danom kole. V prípade nedostatkov Správca chyby odstráni, a až po odstránení chýb je možné Zápis uzavrieť.

1.5. ŠTK pri kontrole kompletnosti spoločných družstiev pre súťažný ročník 2018/2019konštatuje, že kluby si splnili povinnosť zaslať Súpisky v termíne do 4.9.2018.

1.6 V prípade neodohrania stretnutia z dôvodu „vyššej moci“ napr. nespôsobilej hracej plochy alebo počasia, sú kluby povinné v ISSF cez Podnet na ŠTK predložiť dohodu o náhradnom termíne stretnutia. ŠTK doporučuje stretnutie dohrať do 14 dní od pôvodného stretnutia.

Nedostatky v Zápisoch o stretnutí

VIII liga dospelí 7.kolo Vrbovce - Chvojnica chýba tréner hostí

ŠTK upozorňuje , že v RS je presne popísaný postup ak družstvo nemá v Zápise uvedeného trénera, či už z dôvodu neplatnej kvalifikácie alebo pri zmene trénera. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK za chyby v Zápisoch odstupovať jednotlivé družstvá na DK ObFZ.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa  26.9.2018.

V Senici dňa 19.9.2018                            ŠTK ObFZ Senica                        Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu ( 16 roční a starší, muži, ženy ), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, tel.:0905 795 284.

1.Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy

Rozhodcovia – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegáti – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS !

2. Ospravedlnení R :

Sobota 22.09.2018 : Mesíček, Smaženka, Dzindzik, Šefčík Miroslav a Dutka Branislav ( ZsFZ )

Sobota a nedeľa 22.-23.09.2018 : Otočka, Bednár, Tubl, Ryčovský L. – celá jeseň 2018

3. Pochvala R :

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Unín na R Šefčík Martin a AR Polakovič Branislav v MFS, VII.ligy dospelí, 7.kolo, TJ Družstevník Koválov – TJ Družstevník Unín.

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Spartak Šaštín-Stráže na R Rusinko Peter a AR Hušek Ján v MFS, VI.ligy dospelí, 7.kolo, TJ Družstevník Sobotište – TJ Spartak Šaštín-Stráže.

4. Oznamy :

KR upozorňuje ŠK Baník Čáry, že  od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019, budú svoje domáce stretnutia hrávať mimo ÚHČ, z dôvodu dlhodobého neaktívneho rozhodcu spadajúceho pod FK ( R Libor Ryčovský – ospravedlnený od 9.5.2018 ).

KR berie na vedomie žiadosť klubu TJ Spartak Šaštín-Stráže.

KR dôrazne upozorňuje R a DS na odborný popis pri udeľovaní osobných trestov podľa platných PF   ( ŽK, ŽK/ČK ), v prrípade opakovaných nedostatkov budete riešení v Zmysle zásad pre činnosť R.

KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené  vždy v piatok do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na najbližšie kolo v týždni bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú uverejnené najneskôr v piatok do 16:00 hod (žltou farbou označ.), po 16:00 hod oznámené telefonicky/sms.

V prípade kolízie stretnutí ISSF v jeden hrací deň a hodinu včas informujte p. Tokoša Petra 0903 915 614 alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

Zapísal: 19.09.2018    Peter Tokoš  tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U68 Peter Šiška 1309427, TJ Družstevník Unín  II.tr dosp. Vylúčený za HNS –udretie hráča päsťou do tváre vo vyloženej gólovej príležitosti pred PÚ podľa DP čl.49/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.49/2b  od 17.09.2018

U69 Luboš Šedivý 1311690, ŠK Petrova Ves  II.tr dosp. Vylúčený za HNS – podrazenie súpera zo zadu vykonané nadmernou silou podľa DP čl.49/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.49/2a  od 17.09.2018

U70 Stanislav Chocholáček 1171598, OŠK Rohov  MO dosp. Vylúčený za HNS –hanlivé a urážlivé výroky voči R podľa DP čl.48/1c. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.48/2b  od 16.09.2018

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U71 Peter Chrenka 1144930,OFK Vrbovce III.tr dosp od 17.09.2018

U72 Jaroslav Herceg 1208097,FK Cerová MO dosp od 17.09.2018

DS po 5.ŽK –

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U73 Branislav Madák 1229681, TJ Slovan Dubovce MO  dosp. od 17.09.2018

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4

U74 Kristián Cebula 1360870, TJ Tatran Jablonica  MO žiaci. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U63, podľa čl.41/4 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 20.09.2018 do 31.12.2018

Disciplinárne sankcie:

U75 TJ Podbranč III.tr. dosp. Spôsobenie predčasného ukončenia  majstrovského stretnutie  dospelých      7 kolo FK Chropov – TJ Podbranč podľa DPč.64.

DSpokuta 100,-€ na návrh ŠTK podľa RS  B  čl.25 bod f a RP 10,- €

Oznam:

U76 FK Oreské MO dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné stanovisko k nešportovému správaniu sa funkcionárov po stretnutí 7.kola – FK Oreské – FC Družstevník Rybky  do 24.09.2018

U77 TJ Družstevník Osuské III.tr dosp.DK začína podľa čl.71/1,3a DP disciplinárne konanie a  žiada zaslať v ISSF  systéme podrobné písomné stanovisko k neprístojnostiam počas stretnutia  - Osuské – Bukovec do 24.09.2018.

Zároveň DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.09.2018 o 16,20hod do sídla ObFZ Senica – HP Vladimír Olah, VD Ľubomír Svatík, kapitána družstva Tibor Hamrlík (1330610)  a predsedu TJ  Marek Olšovský

U78 TJ Družstevník Bukovec III.tr dosp.DK začína podľa čl.71/1,3a DP disciplinárne konanie a  žiada zaslať v ISSF  systéme podrobné písomné stanovisko k neprístojnostiam počas stretnutia  - Osuské – Bukovec do 24.09.2018.

Zároveň DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.09.2018 o 16 ,20hod do sídla ObFZ Senica –VD Zdenko Kovár, kapitána družstva Miroslav Chropovský (1162004), trénera hostí Róbert Fulier a predsedu TJ  Tomáš Babinec

U79 Pavol Dzindzík (1310453) rozhodca a Štefan Daniš (1310345) rozhodca.

DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.09.2018 o 16 20hod do sídla ObFZ Senica

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční v mesiacoch november – december 2018.

Vyzýva zástupcov FK, aby čo naskôr zaslali záväzné prihlášky prípadných záujemcov o školenie.

TMK  eviduje žiadosti nasledovných žiadateľov na školenie UEFA Grassroots C licencie:

P.Kumančík,P.Špoták,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek,J.Chudý,J.Dvořák,J.Tolla,M.Hladký,M.Krásny,

R.Pollák,T.Vričan,B.Jančí,J.Krč,S.Malý, S.Krčová,M.Kováčik, M.Černek,M.Ivan, J.Hrušecký, M.Lorenc,J.Blažek,M.Chrenka, T.Juračka, M.Biskupič, A.Biskupič,M .Petrúfka,M.Červeňák,

A.Jakúbek, M.Hlúpik,D.Krchňavý,I.Krchňavý,V.Kudláč,P.Beňa,R.Slovák,J.Skokánek,P.Regásek

Žiadosti na predĺženie  licencie UEFA Grassroots C licencie:

R.Šulla,J.Mindek,J.Karas,F.Polesňák,K.Fabian,F.Hutta, P.Černek,F.Melicher,Ľ.Fagan, B.Jablonický.

T.Duška,V.Hujsa, D.Cúl.M.Machlica.,J.Mošať,M.Masár

Tlačivo na prihlásenie nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.OZNAM SEKRETARIÁTU

Sekretár  vyzýva zástupcov FK, aby v termíne do 20.10.2018 adresovali prostredníctvom emailovej adresy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it podnety na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ.

Sekretár oznamuje FK, že na adrese https.//futbalnet.shop.je možné vyčerpať kredity za mládež na tovar i od firmy SPORTIKA.Bližšie info : p.D.Markech 09489 288 142.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.