Úradná správa č.9 / 2018-19 / zo dňa 13.09.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  9 / 2018 – 2019 / zo dňa  13.09.2018logo

I.Správy VV

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

VIII.Správa KMaŠF

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 24.09.2018 o 17,oo hod.

Predsedovia OK o 17,15 hod.

Zástupcovia FK o 18,oo hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE

7.kolo Popudinské Močidľany - Kopčany, stretnutie sa odohrá o 15:00 hod.

VI.liga-dorast-U19-MO-ObFZ SE

7.kolo Kopčany - Radošovce , stretnutie sa odohrá dňa 16.9.2018 o 10:00 hod.

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina A

3.kolo Oreské - Kunov , stretnutie sa odohrá o 15:30 hod.

2.kolo Hlboké - Šajdíkove Humence 3:0 kont

ŠTK v zmysle SP čl.82 písmeno b stretnutie kontumuje a v zmysle SP čl.11 odsek 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Hlboké. Prípad družstva Šajdíkove Humence odstupuje na DK s návrhom pokuty 20 € v zmysle RS B čl.25 písmeno d.

IV.liga-MLŽ-U13-ObFZ SE

1.kolo Rovensko - Borský Mikuláš, stretnutie sa odohrá 23.9.2018.

Prípravka -U11-MO ObFZ SE, skupina C

3.kolo Unín – Skalica, stretnutie sa odohrá dňa 11.9.2018 o 17:00 hod,

4.kolo Skalica - M.Háj, stretnutie sa odohrá dňa 18.9.2018 t.j. v utorok o 17:00 hod.

Oznamy pre kluby

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy:

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.2V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.3Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka.

1.4Ak nie je na stretnutie delegovaný R alebo sa na stretnutie nedostaví ani po čakacej lehote, stretnutie sa odohrá, rozhodovať bude laik a domáci a hosťujúci oddiel prostredníctvom svojho ISSF resp. tímového manažéra zabezpečí všetky potrebné informácie – strelci gólov, napomínaní a vylúčení hráči a tieto informácie zapíše v ISSF v podaní na Komisiu – ŠTK ObFZ.

Podrobný postup pri práci v ISSF

1.Pred stretnutím domáci a hosťujúci tímový manažér nahodí súpisky hráčov a musí ich uložiť.

2.Po tomto úkone domáci manažér otvorí v režime laik rozhodca  Zápis o stretnutí, potom klikne na nominácia domácich a klikne na ikonu uzavrieť. To isté urobí s nomináciou hostí.

3.Potom treba kliknúť na ikonku Zápis o stretnutí, ten sa mu otvorí a vypíše kolónky : prírodný trávnik, počet usporiadateľov, počet divákov, hlavný usporiadateľ, po vyplnení uvedených ikoniek Zápis uloží.

4.Po stretnutí domáci manažér nahodí strelcov gólov a to nasledovne - klikne na ikonu lopta v riadku číslo strelca, ukáže sa ikonka čas –je treba napísať v ktorej minúte hráč dosiahol  gól. Takto postupne nahodí všetkých strelcov, v Zápise sa automaticky nahodí polčasový výsledok.

Poznámka :Hráč, ktorý je uvedený ako náhradník a dal gól, manažér ho musí vystriedať za hráča , ktorý už po vystriedaní nedosiahol gól. Striedanie sa vykoná nasledovne – je treba kliknúť na ikonku v stĺpci striedanie a v riadku príslušného hráča, potom treba len nahodiť minútu a kto nastúpil, resp. vystriedal hráča a potvrdiť striedanie. Potom sa dá nastúpivšiemu hráčovi nahodiť dosiahnutie gólu systémom popísaným v hornej časti

5.Ak sú všetky kolónky vyplnené, hrací čas, prestávka, polčasový výsledok, konečný výsledok, počet usporiadateľov a počet divákov Zápis je možné uložiť.

6.Až je keď je Zápis takto uložený Správca súťaže / ŠTK ObFZ / Zápis už len skontroluje a uzavrie. Potom sa výsledok zaráta do tabuľky a je možné Zápis pozrieť aj na futbalnete.

7.Ak budete rešpektovať tieto pokyny uľahčíte prácu ŠTK a Správca môže v priebehu pár minút uzavrieť všetky stretnutia hrané v danom kole. V prípade nedostatkov Správca chyby odstráni, a až po odstránení chýb je možné Zápis uzavrieť.

1.5. ŠTK pri kontrole kompletnosti spoločných družstiev pre súťažný ročník 2018/2019konštatuje, že kluby si splnili povinnosť zaslať Súpisky v termíne do 4.9.2018.

1.6 V prípade neodohrania stretnutia z dôvodu „vyššej moci“ napr. nespôsobilej hracej plochy alebo počasia, sú kluby povinné v ISSF cez Podnet na ŠTK predložiť dohodu o náhradnom termíne stretnutia. ŠTK doporučuje stretnutie dohrať do 14 dní od pôvodného stretnutia.

Nedostatky v Zápisoch o stretnutí

lll.Tr.dosp. 6.kolo Jablonka - Letničie chýba tréner domácich a hostí

Košariská - Chropov chýba tréner hostí

ŠTK upozorňuje , že v RS je presne popísaný postup ak družstvo nemá v Zápise uvedeného trénera, či už z dôvodu neplatnej kvalifikácie alebo pri zmene trénera. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK za chyby v Zápisoch odstupovať jednotlivé družstvá na DK ObFZ.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa  19.9.2018.

V Senici dňa 12.9.2018                            ŠTK ObFZ Senica                        Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu ( 16 roční a starší, muži, ženy ), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, tel.:0905 795 284.

1.Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy:

Rozhodcovia – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegáti – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS !

2. Ospravedlnení R :

Sobota 15.09.2018 : Otočka, Smaženka, Šefčík, Tubl, Kendi ( neskoré ospravedlnenie )

Sobota a nedeľa 15.-16.09.2018 : Daniš, Mesíček, Ryčovský L. – celá jeseň 2018

3. Vetácia R :

KR berie na vedomie žiadosť TJ Družstevník Vrádište.

4. Oznamy :

KR vykonala vstupný pohovor s R ,,čakateľ,, Jakub Petrovič.

KR dôrazne upozorňuje R a DS na odborný popis pri udeľovaní osobných trestov podľa platných PF   ( ŽK, ŽK/ČK ), v prrípade opakovaných nedostatkov budete riešení v Zmysle zásad pre činnosť R.

KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené  vždy v piatok do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na najbližšie kolo v týždni bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú uverejnené  v piatok do 16:00 hod (žltou farbou označ.), po 16:00 hod oznámené telefonicky/sms.

V prípade kolízie stretnutí ISSF v jeden hrací deň a hodinu včas informujte p. Tokoša Petra 0903 915 614 alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

Zapísal: 12.09.2018    Peter Tokoš  tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U63 Kristián Cebula 1360870, TJ Tatran Jablonica  MO žiaci. Vylúčený za HNS –udretie protihráča päsťou do tváre v neprerušenej hre podľa DP čl.49/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP čl.49/2b  od 09.09.2018

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu  na 1 súťažné stretnutie podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U64 Jozef Černek 1105046,TJ Družstevník Osuské III.tr dosp od 10.09.2018

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4

U65 Alexander Maxian 1250997, FK Borský Svätý Jur MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U45, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 10.09.2018 do 31.12.2018

U66 Richard Neúročný 1298459, TJ Kopčany  MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U44, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 10.09.2018 do 31.12.2018

Disciplinárne sankcie:

U67 TJ KERKO Šajdíkove Humence MO žiaci. Nenastúpenie na majstrovské stretnutie  žiakov 2 kolo TJ Družstevník Hlboké - TJ KERKO Šajdíkove Humence podľa DPč59. DS – pokuta 20,-€ na návrh ŠTK podľa RS  B  čl.25 bod d a RP 5,- €

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční v mesiacoch november – december 2018.

Vyzýva zástupcov FK, aby čo naskôr zaslali záväzné prihlášky prípadných záujemcov o školenie.

TMK  eviduje žiadosti nasledovných žiadateľov na školenie UEFA Grassroots C licencie:

P.Kumančík,P.Špoták,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek,J.Chudý,J.Dvořák,J.Tolla,M.Hladký,M.Krásny,

R.Pollák,T.Vričan,B.Jančí,J.Krč,S.Malý, S.Krčová,M.Kováčik, M.Černek,M.Ivan, J.Hrušecký, M.Lorenc,J.Blažek,M.Chrenka, T.Juračka, M.Biskupič, A.Biskupič,M .Petrúfka,M.Červeňák,A.Jakúbek, M.Hlúpik,D.Krchňavý,I.Krchňavý,V.Kudláč,P.Beňa,R.Slovák,J.Skokánek,

Žiadosti na predĺženie  licencie UEFA Grassroots C licencie:

R.Šulla,J.Mindek,J.Karas,F.Polesňák,K.Fabian,F.Hutta, P.Černek,F.Melicher,Ľ.Fagan, B.Jablonický,T.Duška,V.Hujsa, D.Cúl.M.Machlica.,J.Mošať,M.Masár

Tlačivo na prihlásenie nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.OZNAM SEKRETARIÁTU

Sekretár  vyzýva zástupcov FK, aby v termíne do 20.10.2018 adresovali prostredníctvom emailovej adresy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it podnety na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ.

Sekretár oznamuje FK, že na adrese https.//futbalnet.shop.je možné vyčerpať kredity za mládež na tovar i od firmy SPORTIKA.Bližšie info : p.D.Markech 09489 288 142.

VIII.SPRÁVY KMaŠF

Komisia mládeže a školského futbalu organizuje dňa 19.09.2018 o 17,oo hod.  (streda) tréningový zraz v rámci projektu PPT – SFZ na ihrisku v Rybkách.

Na tréningový zraz nominovala nasledovných talentovaných hráčov:

Ročník 2005:

Rehák Matej,Valo Adam,Pavlík Aleš,Jediný Patrik – Hlboké,Sivák Sebastián – Kunov,Hrebeň Filip – Cerová,Cablk Marcel – M.Háj, Moris Filip, Pobuda Kristián – Oreské,Evjak David-Dojč,Jediný Juraj –Sobotište,Cebula Kristián – Jablonica.

Ročník 2006 :

Polák Dominik ,Timotej Mikuš, Hoško Patrik – Oreské,Blanárik Adrián,Šulla Nikolas, Lamanec Sebastián - Hlboké,Burian jozef – Š.Humence, Hološka Ondrej – Dojč,Petroviš Alexander – Koválov,Schiller Dávid,Vávra Samuel – M.Háj,Chalupa Tomáš- Sobotište.

Ročník 2007:

Mikula Eduard,Tokoš Tobias – M.Háj,Janík Martin ,Hrebenár Jakub – Š.Humence,Šedivý Jakub – Oreské,Zich Sebastián – Dojč, Vittek Jakub, Čobrda Patrik, Kozák Samuel – Hlboké,

Chochlík Tibor- Sobotište, Čelústka Jakub- Štefanov, Čamrada Tomáš – Jablonica

Tréner: Vladimír Rehák

Asistenti :Miroslav Tomeček,Tomáš Míša

Nominovaný hráči a realizačný tím sa dostavia dňa 19.09.2018 do 17,oo hod.do areálu futbalového ihriska v Rybkách.

Nominovaný hráči si prinesú: 1x futbalová obuv, tréningovú výstroj( tričko, trenírky,štulpne) chrániče, šľapky, ponožky, hygienické potreby, brankári kompletnú výstroj.

Nutné je priniesť si preukaz poistenca!!!

Vladimír Rehák

Predseda KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.