Úradná správa č.8 / 2018-19 / zo dňa 06.09.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  8 / 2018 – 2019 / zo dňa  06.09.2018logo

I.Správy VV

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 24.09.2018 o 17,oo hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE

6.kolo Lakšárska Nová Ves – Radošovce, stretnutie sa odohrá dňa 8.9.2018 t.j. v sobotu o 14:00 hod.

10.kolo Cerová – Lakš.Nová Ves , stretnutie sa odohrá 6.10.2018 t.j. v sobotu o 15:00 hod.

VII Liga –dospelí ObFZ SE

5.kolo Štefanov- Smolinské, stretnutie sa odohrá dňa 3.11.2018 o 13:30 hod.

IV liga dorast U 19 MO ObFZ SE

5.kolo Štefanov –Kopčany, stretnutie sa odohrá dňa 10.11.2018 o 13:30 hod.

5.kolo Kúty – Slovan Šaštín-Stráže, stretnutie sa odohrá dňa 26.9.2018 t.j. v stredu o 16:00 hod.

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina A

1.kolo Spartak Stráže - Mokrý Háj, stretnutie sa po dohode oddielov odohrá o 12:00 hod.

3-kolo Dojč- Cerová, stretnutie sa odohrá o 14:00 hod.

4.kolo Hlboké – Jablonica, zmena poradia, stretnutie sa odohrá 22.9.2018 o 15:00 hod v Jablonici.

Prípravka -U11-MO ObFZ SE, skupina A

1.kolo Koválov – Hlboké, stretnutie sa odohrá dňa 11.9.2018 t.j. v utorok o 17:00 hod.

Prípravka -U11-MO ObFZ SE, skupina B

1.kolo Kúty „A“ – Brodské, stretnutie sa odohrá dňa 3.9.2018 o 16:00 hod.

2.kolo M.Ján – Sekule, zmena poradia, stretnutie sa odohrá na ihrisku TJ Sekule.

Prípravka -U9-MO ObFZ SE

1.kolo Hlboké – Skalica 3:0 kont

ŠTK stretnutie kontumuje v zmysle SP č.82 písmeno b a podľa SP čl.11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Hlboké.

1.kolo B.Mikuláš - Senica , stretnutie sa odohrá dňa 6.9.2018 t.j. vo štvrtok o 17:30 hod.

Oznamy pre kluby

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.2V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.3Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka.

1.4Ak nie je na stretnutie delegovaný R alebo sa na stretnutie nedostaví ani po čakacej lehote, stretnutie sa odohrá, rozhodovať bude laik a domáci a hosťujúci oddiel prostredníctvom svojho ISSF resp. tímového manažéra zabezpečí všetky potrebné informácie – strelci gólov, napomínaní a vylúčení hráči a tieto informácie zapíše v ISSF v podaní na Komisiu – ŠTK ObFZ.

Podrobný postup pri práci v ISSF

1.Pred stretnutím domáci a hosťujúci tímový manažér nahodí súpisky hráčov a musí ich uložiť.

2.Po tomto úkone domáci manažér otvorí v režime laik rozhodca  Zápis o stretnutí, potom klikne na nominácia domácich a klikne na ikonu uzavrieť. To isté urobí s nomináciou hostí.

3.Potom treba kliknúť na ikonku Zápis o stretnutí, ten sa mu otvorí a vypíše kolónky : prírodný trávnik, počet usporiadateľov, počet divákov, hlavný usporiadateľ, po vyplnení uvedených ikoniek Zápis uloží.

4.Po stretnutí domáci manažér nahodí strelcov gólov a to nasledovne - klikne na ikonu lopta v riadku číslo strelca, ukáže sa ikonka čas –je treba napísať v ktorej minúte hráč dosiahol  gól. Takto postupne nahodí všetkých strelcov, v Zápise sa automaticky nahodí polčasový výsledok.

Poznámka :Hráč, ktorý je uvedený ako náhradník a dal gól, manažér ho musí vystriedať za hráča , ktorý už po vystriedaní nedosiahol gól. Striedanie sa vykoná nasledovne – je treba kliknúť na ikonku v stĺpci striedanie a v riadku príslušného hráča, potom treba len nahodiť minútu a kto nastúpil, resp. vystriedal hráča a potvrdiť striedanie. Potom sa dá nastúpivšiemu hráčovi nahodiť dosiahnutie gólu systémom popísaným v hornej časti

5.Ak sú všetky kolónky vyplnené, hrací čas, prestávka, polčasový výsledok, konečný výsledok, počet usporiadateľov a počet divákov Zápis je možné uložiť.

6.Až je keď je Zápis takto uložený Správca súťaže / ŠTK ObFZ / Zápis už len skontroluje a uzavrie. Potom sa výsledok zaráta do tabuľky a je možné Zápis pozrieť aj na futbalnete.

7.Ak budete rešpektovať tieto pokyny uľahčíte prácu ŠTK a Správca môže v priebehu pár minút zavrieť všetky stretnutia hrané v danom kole. V prípade nedostatkov Správca chyby odstráni, a až po odstránení chýb je možné Zápis uzavrieť. V prvých dvoch súťažných kolách v kategórii U - 9 a U – 11 sa vyskytli chyby len sporadicky.

1.5. ŠTK pri kontrole žiadostí spoločných družstiev pre súťažný ročník 2018/2019 zistila nasledovné nedostatky - spoločné družstvá Prípravka U – 11    Koválov- Smrdáky a Žiaci U – 15  Čáry – Smolinské žiadala o predloženie súpisiek ku schváleniu v termíne do 4.9.2018. Súpisku predložili len za U -15  Čáry – Smolinské.

1,6 ŠTK upozorňuje tie kluby, ktoré majú v jednej súťaži viacero družstiev aby predložili po prvom kole t.j. do 4.9.2018 Súpisku družstiev. Jedná sa o kluby Holíč a Kúty v súťaži prípraviek  U 11.  Do doručenia Súpisiek ŠTK bude považovať za Súpisku – Zápis z prvého kola. Hráč, ktorý nastúpil, resp. je na súpiske A družstva nemôže štartovať v prebiehajúcom ročníku za B družstvo a opačne.

1.7 V prípade neodohratia stretnutia z dôvodu „vyššej moci“ napr. nespôsobilej hracej plochy alebo počasia, sú kluby povinné v ISSF cez Podnet na ŠTK predložiť dohodu o náhradnom termíne stretnutia. ŠTK doporučuje stretnutie dohrať do 14 dní od pôvodného stretnutia.

Nedostatky v Zápisoch o stretnutí :

MO dosp. 15.kolo Dubovce - B.Mikuláš chýba tréner domácich

lll.Tr.dosp. 5. kolo Košariská - Vrbovce  chýba tréner domácich

ŠTK upozorňuje , že v RS je presne popísaný postup ak družstvo nemá v Zápise uvedeného trénera, či už z dôvodu neplatnej kvalifikácie alebo pri zmene trénera. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK za chyby v Zápisoch odstupovať jednotlivé družstvá na DK ObFZ.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa  12.9.2018.

V Senici dňa 5.9.2018                            ŠTK ObFZ Senica                                Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu ( 16 roční a starší, muži, ženy ), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, tel.:0905 795 284.

1.Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy

Rozhodcovia – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegáti – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS !

2. Ospravedlnení R :

Sobota 08.09.2018 : Otočka Jozef, Šefčík Miroslav, Šefčík Martin, Mesíček Lukáš

Sobota a nedeľa 08.-09.09.2018 : Daniš Štefan, Ryčovský L. – celá jeseň 2018

Nedeľa 09.09.2018 : Smaženka Peter

3. Upozornenie R :

KR dôrazne uporňuje R a AR o dôsledné dodržiavanie RS 2018/2019, písm.B, čl.11h na str. 12 !

KR upozorňuje všetkých rozhodcov v súťažiach ObFZ, že sú povinní nosiť reklamné nášivky na

dresoch v MFS v súťažnom ročníku 2018/2019.V prípade porušenia budú vyvodené voči R dôsledky.

/ Dzindzík, Vlk/.

4. Pochvala R :

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Prietrž na R Osuský Ján, v MFS VIII.ligy dospelí, 5.kola, TJ Družstevník Osuské – TJ Družstevník Prietrž.

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník P. Močidľany na R Srnec Radovan, AR Dutka Martin, v MFS VI.ligy dospelí, 15.kola, TJ Družstevník P.Močidľany – OŠK Rohov.

5. Vetácia R :

KR berie na vedomie žiadosť OŠK Rohov.

6. Oznamy :

KR upozorňuje TJ Družstevník Unín, že od jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 budú svoje domáce majstrovské stretnutia hrávať mimo UHČ, z dôvodu neaktívneho rozhodcu spadajúceho pod FK.

KR dôrazne upozorňuje R a DS na odborný popis pri udeľovaní osobných trestov podľa platných PF   ( ŽK, ŽK/ČK ), v prrípade opakovaných nedostatkov budete riešení v Zmysle zásad pre činnosť R.

KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené  vždy v piatok do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na najbližšie kolo v týždni bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú uverejnené najneskôr v piatok do 16:00 hod (žltou farbou označ.), po 16:00 hod oznámené telefonicky/sms.

V prípade kolízie stretnutí ISSF v jeden hrací deň a hodinu včas informujte p. Tokoša Petra 0903 915 614 alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

Zapísal: 05.09.2018    Peter Tokoš  tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U51 Peter Černek 1147662, TJ Družstevník Osuské III.tr dosp. Vylúčený za HNS –hanlivé a urážlivé výroky voči R podľa DP čl.48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.48/2b  od 03.09.2018

U52 Mário Žilínek 1349045, TJ Družstevník Sobotište MO dor. Vylúčený za HNS –podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti podľa DP čl.45/1 DS – pozastavenie výkonu športu na 1 ssN, podľa DP čl.45/2a  od 02.09.2018

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U53 Rastislav  Miškech1247665, FC Bradlan Košariská  III.tr dosp od 03.09.2018

U54 Jaroslav Jastráb 1159135, TJ Družstevník Prietrž  III.tr dosp od 03.09.2018

U55 Dalibor Králik 1140972,TJ Družstevník Osuské III.tr dosp od 03.09.2018

U56Juraj Pagáč1259274, FK Smrdáky  II.tr dosp od 03.09.2018

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4

U57 Erik Vávra 1260992, TJ Chvojničan Radošovce  MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U35, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 04.09.2018 do 31.12.2018

U58 Michal Morávek 1165518, TJ Sokol Borský Mikuláš MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U50, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 04.09.2018 do 31.12.2018

U59 Marek Včelka 1196468, FC Družstevník Sobotište MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U37, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 04.09.2018 do 31.12.2018

Disciplinárne sankcie:

U60 Lukáš Mesíček 1208050 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –na základe správy DPR 4kola MO dospelí OŠK Rohov – TJ Chvojničan Radošovce. DK trestá DS – pokarhanie podľa čl9/1b a čl.64/3 DP  a RP 10,-€

U61 Ján Húšek 1319535 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –na základe  správy DPR 4kola MO dospelí FK Borský Svätý Jur – TJ Slovan Šaštín - Stráže. DK trestá DS – pokarhanie podľa čl9/1b a čl.64/3 DP  a RP 10,-€

Oznam:

U62 TJ Tatran Jablonica. Divák M. Pavlík. DK  sa zaoberala vašimi vyjadreniami k zápasu Jablonica – Borský Mikuláš, vašou  žiadosťou o zmenu trestu a  porušením zákona o ochrane osobných údajov .

DK  vaše podnety odstúpila odbornej komisii SFZ na ich posúdenie.

Vyjadrenie bude oznámené v najbližších US DK a cez ISSF systém.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční v mesiacoch november – december 2018.

Vyzýva zástupcov FK, aby čo naskôr zaslali záväzné prihlášky prípadných záujemcov o školenie.

TMK  eviduje žiadosti nasledovných žiadateľov na školenie UEFA Grassroots C licencie:

P.Kumančík,P.Špoták,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek,J.Chudý,J.Dvořák,J.Tolla,M.Hladký,M.Krásny,

R.Pollák,T.Vričan,B.Jančí,J.Krč,S.Malý, S.Krčová,M.Kováčik, M.Černek,M.Ivan, J.Hrušecký, M.Lorenc,J.Blažek,M.Chrenka, T.Juračka, M.Biskupič, A.Biskupič,M .Petrúfka,M.Červeňák,

A.Jakúbek, M.Hlúpik.

Žiadosti na predĺženie  licencie UEFA Grassroots C licencie:

R.Šulla,J.Mindek,J.Karas,F.Polesňák,K.Fabian,F.Hutta, P.Černek,F.Melicher,Ľ.Fagan, B.Jablonický.

T.Duška,V.Hujsa, D.Cúl.M.Machlica.

Tlačivo na prihlásenie nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.