Úradná správa č.6 / 2018-19 / zo dňa 23.08.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  6 / 2018 – 2019 / zo dňa  23.08.2018logo

I.Správy VV

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 24.09.2018 o 17,oo hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VII.liga–dospelí-ObFZ SE

4.kolo Smrdáky – Hradište, stretnutie sa odohrá dňa 25.8.2018 o 15:30 hod

6.kolo Smrdáky – Rovensko, ŠTK nariaďuje stretnutie odohrať 9.9.2018 t.j. v nedeľu o 13:30 hod.

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina A

1.kolo Sobotište – Kunov, stretnutie sa odohrá dňa 3.9.2018 o 17:00 hod .

Prípravka -U11-MO ObFZ SE, skupina A

10.kolo Kunov – Lakšárska Nová Ves, stretnutie sa odohrá dňa 11.9.2018 o 16:00 hod.

1.kolo Slovan Šaštín – Kunov, stretnutie sa po dohode oddielov odohrá dňa 19.9.2018 o 17:30 hod

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina B

1.kolo B.Mikuláš – Kopčany, stretnutie sa odohrá dňa 4.9.2018 o 17:30 hod .

IV.liga-MLŽ-U13-ObFZ SE

Súťaž sa bude hrať štvorkolovo ,spolu 12 kôl, v ISSF je zverejnená termínová listina, začiatok súťaže je 9.9.2018.

Prípravka U – 9 ObFZ Senica

Súťaž sa bude hrať dvojkolovo, v ISSF je zverejnená termínová listina, začiatok súťaže je 2.9.2018.

Oznamy pre kluby

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ,

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.2V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.3Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka.

1.4Ak nie je na stretnutie delegovaný R alebo sa na stretnutie nedostaví ani po čakacej lehote, stretnutie sa odohrá, rozhodovať bude laik a domáci a hosťujúci oddiel prostredníctvom svojho ISSF resp. tímového manažéra zabezpečí všetky potrebné informácie – strelci gólov, napomínaní a vylúčení hráči a tieto informácie zapíše v ISSF v podaní na Komisiu – ŠTK ObFZ.

1.5. ŠTK sa zaoberala žiadosťami nasledovných spoločných družstiev pre súťažný ročník 2018/2019

Prípravka U – 11    Koválov- Smrdáky

Žiaci U – 15  Čáry – Smolinské

Dorast U – 19  Moravský Svätý Ján – Brodské

ŠTK žiada spoločné družstvá Prípravka U – 11    Koválov- Smrdáky a Žiaci U – 15  Čáry – Smolinské

o predloženie súpisiek ku schváleniu.

Nedostatky v Zápisoch o stretnutí

ll.Tr.dosp. 3 kolo Rovensko - Sekule chýba tréner hostí
lll.Tr.dosp. 3 kolo Jablonka - Chvojnica chýbajú tréneri

3.kolo Bukovec - Košariská chýba tréner hostí

MO dorast 3 kolo Šaštín - Radošovce chýba tréner hostí

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa  28.8.2018.

V Senici dňa 22.8.2018                            ŠTK ObFZ Senica           Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Komisia rozhodcov ObFZ Senica naliehavo vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu ( 16 roční a starší, muži, ženy ), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, tel.:0905 795 284.

1.Ospravedlnenie zasielajte výlučne na uvedené e-mailové adresy, najneskôr 7 dní pred MFS!!!

Rozhodcovia – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegáti – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Ospravedlnení R :

Sobota a nedeľa 25.8-26.8.2018 : Otočka, Polakovič, Thao, Kendi, Ryčovský – celá jeseň 2018

3. Upozornenie R :

KR dôrazne uporňuje R a AR na dôsledné dodržiavanie RS 2018/2019, písm.B, čl.11h na str. 12 !

4. Pochvala R :

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Prietrž na R Vlk Vladimír, Lapoš Ján, v MFS VIII.ligy dospelí, 3.kola, TJ Letničie – TJ Prietrž.

5. Oznamy :

KR upozorňuje FK Borský sv. Jur, že od jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 budú svoje domáce majstrovské stretnutia hrávať mimo UHČ, z dôvodu neaktívneho rozhodcu spadajúceho pod FK.

VV na svojom zasadnutí dňa 22.8.2018 schválil na  NL DZ Senica pre súť. roč. 2018/19 DZ p. Jozefa Rosu a na NL rozhodcov p. Smaženku Petra.

KR dôrazne upozorňuje R a DS na odborný popis pri udeľovaní osobných trestov podľa platných PF   ( prvá ŽK, druhá ŽK+ČK, priamo ČK ), v prípade opakovaných nedostatkov bude dotyčný R riešený v Zmysle zásad pre činnosť R.

KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené  vždy v piatok do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a www.obfz-senica.futbalnet.sk a  taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na najbližšie kolo v týždni, bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú uverejnené najneskôr v piatok do 16:oo hod. (žltou farbou označ.), po 16:oo hod. oznámené telefonicky/SMS.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v  prípade  kolízie  termínov,  alebo  časov  zápasov,  kontaktujte  p. Tokoša Petera 0903 915 614 alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.

KR odporúča R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

KR upozorňuje R a DS na možnosť vyzdvihnutia si nového RS 2018/19 na sekretariáte ObFZ Senica.

Zapísal: 22.08.2018    Peter Tokoš Tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U25 Martin Pípa 1196463, FK Cerová  MO dosp. Vylúčený za HNS –vrazenie do  súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa DP čl.49/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.49/2a  od 13.08.2018

U26 Martin Talába 1235207, TJ Družstevník Jablonka  III.tr dosp. Vylúčený za HNS –úmyselné skopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti v PÚ, bez možnosti hrať s loptou podľa DP čl.46/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP čl.46/2  od 20.08.2018

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4

U27 Lubomír Nemec 1310231, TJ Družstevník Rovensko  II.tr dosp.  DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U12, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno f, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 21.08.2018 do 30.11.2018

U28 Tomáš Polák 1250762, TJ Spartak Šaštín - Stráže  MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U06, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 21.08.2018 do 30.11.2018

Disciplinárne sankcie:

U29 TJ Slovan Dubovce MO dosp. DK berie na vedomie stanovisko oddielu U 22 a zároveň trestá: Hráč Timotej Pekár 1229680 Vylúčený za HNS –vrazenie  nadmernou silou do podávača lôpt  po stretnutí podľa DP čl.50/1a, DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.50/2a, od 13.08.2018  a zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U23

U30 OŠK Rohov MO dosp DK berie na vedomie stanovisko klubu k U22 a na základe vyjadrení upúšťa od potrestania podľa DP čl. 38/2

U31 TJ Družstevník Unín II.tr dosp. DK berie na vedomie stanovisko klubu za HNS – urážlivé výroky voči R počas a po  stretnutí  lekárom družstva čl.48/1c DP a  trestá: DS – pokuta 70,-€ a RP 10,-€ podľa DP článku 9/1c, 48/4 a RS B,čl19 písmeno k.

Ľubomír Stieranka 1048587 – lekár. Zákaz výkonu funkcie lekára a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami podľa čl 9/2b1,9/2cDP na 6 týždňov, podľa 48/ 2b od 13.08.2018 a zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U24

U32 TJ Družstevník Unín II.tr dosp. DK berie na vedomie stanovisko klubu k U24 a za nedostatočnú usporiadateľskú službu počas a po stretnutí- HNS divákov voči  R podľa čl.58/1aDP. a  trestá: DS – pokuta 50,-€ a RP 10,-€ podľa DP článku 58/3

U33 TJ Družstevník Popudinské Močidľany II.tr dosp. DK berie na vedomie stanovisko klubov a za nedostatočnú usporiadateľskú službu počas stretnutia- HNS divákov vhodenie plastovej fľaše voči R podľa čl.58/1f DP. a  trestá: DS – pokuta 50,-€ a RP 10,-€ podľa DP článku 58/3

U34 TJ ŠFK Štefanov II.tr dosp.DK berie na vedomie odvolanie voči U19(doručené dňa 22.08.2018).Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje ( hráč bol v podmienke)a podľa čl.84/8DP predkladá vec odvolacej komisii ObFZ Senica

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční v mesiacoch november – december 2018.

Vyzýva zástupcov FK, aby čo naskôr zaslali záväzné prihlášky prípadných záujemcov o školenie.

TMK  eviduje žiadosti nasledovných žiadateľov na školenie UEFA Grassroots C licencie:

P.Kumančík,P.Špoták,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek,J.Chudý,J.Dvořák,J.Tolla,M.Hladký,M.Krásny,

R.Pollák,T.Vričan,B.Jančí,J.Krč,S.Malý, S.Krčová,M.Kováčik, M.Černek,M.Ivan, J.Hrušecký, M.Lorenc,J.Blažek,M.Chrenka, T.Juračka, M.Biskupič, A.Biskupič,M .Petrúfka,M.Červeňák,

A.Jakúbek, M.Hlúpik.

Žiadosti na predĺženie  licencie UEFA Grassroots C licencie:

R.Šulla,J.Mindek,J.Karas,F.Polesňák,K.Fabian,F.Hutta, P.Černek,F.Melicher,Ľ.Fagan, B.Jablonický.

T.Duška,V.Hujsa, D.Cúl.M.Machlica.

Tlačivo na prihlásenie nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.OZNAM SEKRETARIÁTU

Upozornenie pre FK :

Upozorńujeme štatutárov FK, že budú oslovení  zástupcom firmy Hurban trade  Šaštín –Stráže p.M.Menšík 0905 839 465 ohľadom termínu dodania 1.časti dodávky piva .

Žiadame FK, aby si na viditeľnom mieste vyvesili reklamný pútač FELBER prevzatý na aktíve ŠTK a zaslali na sekretariát emailom 2 fotografie miesta vyvesenia reklamného pútača. a názvom FK.

Povinnosť  reklamy je do 30.06.2019.

Sekretár oznamuje, že si môžu FK a deleg.osoby vyzdvihnúť RS pre súťaž.roč.2018/2019 na sekretariáte zväzu.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.