Úradná správa č.5 / 2018 – 2019 zo dňa 16.08.2018

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 22.08.2018 o 18,oo hod.

Predsedovia odborných komisií o 18,15 hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE

3.kolo Spartak Stráže – Rohov, stretnutie sa odohrá dňa 19.8.2018 o 14:00 hod.

7.kolo Hlboké – Lakšárska Nová Ves, stretnutie sa odohrá dňa 16.9. 2018 o 13:30 hod .

VI.liga-dorast-U19-MO-ObFZ SE

3.kolo Borský Mikuláš – Štefanov, stretnutie sa po dohode FK odohrá dňa 29.8.2018 o 14:00 hod.

5.kolo Šaštín- Kúty, ŠTK súhlasí so zmenou poradia, stretnutie sa odohrá o 17:00 hod v Kútoch

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina A

Jablonica – vždy v sobotu UHČ dospelých

Prípravka -U11-MO ObFZ SE, skupina B

10.kolo Čáry – Kúty, stretnutie sa po dohode odohrá o 18:00 hod, domáci oddiel zabezpečuje R.

3.kolo Kúty A – Moravský Ján, stretnutie sa odohrá dňa 15.9.2018 o 14:00 hod .

3.kolo Kúty B – Čáry, stretnutie sa odohrá dňa 15.9.2018 o 15:30 hod .

6.kolo Kúty B – Gbely, stretnutie sa odohrá dňa 6.10.2018 o 13:30 hod

Prípravka U – 9 ObFZ Senica

ŠTK upozorňuje, že termín prihlášok je 20.8.2018. K 6.8.2018 bolo prihlásených 8 mužstiev. Hrací deň sa plánuje pondelok resp. piatok, čiže mimo dni, keď hrávajú U -11.

Oznamy pre kluby

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.2V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.3Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka.

1.4 FO je povinný pred začiatkom súťažného ročníka pre všetky svoje družstvá a vo všetkých súťažiach vyplniť v sezónnej súpiske družstva v ISSF iba trénerov a ostatných členov realizačného tímu družstva (SP 41/2). V prípade, že tréner nespĺňa kvalifikačné požiadavky, na požiadanie vedúceho družstva ,  R ho uvedie pred stretnutím v do Zápisu v Záznamoch R.

1.5 Ak nie je na stretnutie delegovaný R alebo sa na stretnutie nedostaví ani po čakacej lehote,  stretnutie sa odohrá, rozhodovať bude laik a domáci a hosťujúci oddiel prostredníctvom svojho ISSF resp. tímového manažéra zabezpečí všetky potrebné informácie – strelci gólov, napomínaní a vylúčení hráči a tieto informácie zapíše v ISSF v podaní na Komisiu – ŠTK ObFZ.

1.6  ŠTK upozorňuje na dodržiavanie dole uvedených podmienok pre Spoločné družstvá

1. Spoločné družstvo môže štartovať len v súťažiach ObFZ Senica.

2. Družstvo sa skladá z hráčov dvoch FO, ktorí vlastnia platný registračný preukaz jedného z nich, alebo sú vo FO na hosťovaní.

3. Názov družstva vznikne z názvov oboch FO (spojených pomlčkou, v dohodnutom poradí).

4. Úhradu finančných náležitostí voči ObFZ (zálohový vklad na R, poplatky, pokuty...) si spoločné družstvá vzájomne dohodnú a oznámia ŠTK, ktorý FO bude spoločné družstvo zastupovať.

5. Za porušenie futbalových noriem budú riešené obidva FO spoločne a nerozdielne.

6. Ak sa zlúčené družstvo po vylosovaní zo súťaže odhlási, alebo spôsobí svojím konaní 3x kontumáciu a bude zo súťaže vylúčené, bude následnícky FO (podľa zmluvy) potrestaný pokutou vo výške podľa RS.

7. Ak niektoré z družstiev neplní poslanie za účelom ktorého bolo spoločné družstvo vytvorené (štart hráčov obidvoch družstiev), bude po posúdení a overení skutočností ŠTK, potrestané pokutou  podľa RS.

8. Minimálny počet hráčov z jedného FO je 5 hráčov v jednom stretnutí. Najneskôr do 01.08.2018 predloží zlúčené družstvo na ŠTK súpisku hráčov. Súpisku hráčov je možné v priebehu súťažného ročníka dopĺňať.

9. Družstvo je povinné oznámiť ŠTK pred jesennou, resp. jarnou časťou  hraciu plochu na ktorej sa jednotlivé domáce stretnutia odohrajú. Miesto jednotlivých stretnutí si určia FK vzájomnou dohodou.

10. Pred začiatkom súťažného ročníka 2018/2019 spoločné družstvo písomne oznámi, ktorý FK by v prípade  postupu do súťaží ZsFZ, alebo v prípade postupu v rámci ObFZ a následného zrušenia spoločného družstva, bol nástupníckym družstvom.  Nástupnícke družstvo sa oznámi i pre prípad zrušenia spoločného družstva pre nasledujúci súťažný ročník.  V prípade umiestnenia spoločného družstva na zostupujúcom mieste a rozdelenia spoločného družstva zostupujú obidva FO.

Nedostatky v Zápisoch o stretnutí

VI Liga dospelí II kolo .  Hlboké - B.Mikuláš  chýba tréner domácich

Radošovce - P.Močidľany  chýba tréner domácich

B.Sv.Jur  - SpartakŠ.Stráže chýba tréner hostí

VII Liga dospelí  II kolo Š.humence - Koválov chýba tréner domácich

VIII Liga dospelí II kolo Košariská -Bukovec chýba tréner hostí

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa  22.8.2018.

V Senici dňa 15.8.2018                     ŠTK ObFZ Senica                     Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR vyzýva kluby VI. , VII. a VIII.ligy aby zvážili možnosť odohrať svoje domáce MFS ( v jesennej časti 2018/2019, prípadne celý súťažný ročník 2018/2019 ) v inom čase ako je ÚHČ ( prípadne nedeľa 3 hod pred ÚHČ, nedeľa dopoludnia, sobota ÚHČ ) vzhľadom k nízkemu počtu rozhodcov.

KR má záujem, aby boli na každom MFS obsadení min. 2 rozhodcovia a zabezpečila sa tak, čo najväčšia objektivita a predchádzalo sa zbytočným problémom, prípadne sa vyhnúť, že MFS budú rozhodovať laici.

Komisia rozhodcov ObFZ Senica naliehavo vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu ( 16 roční a starší, muži, ženy ), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, tel.:0905 795 284.

1.Ospravedlnenie zasielajte výlučne na uvedené e-mailové adresy, najneskôr 7 dní pred MFS!!!

Rozhodcovia – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegáti – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Ospravedlnení R a DS:

Sobota 18.8.2018 : Kendi Alexander

Sobota a nedeľa 18.-19.8.2018 : Knap, Matúš. Mesíček, Otočka, Holenka, Hurbánek, Polakovič, Thao

Ryčovský – celá jeseň 2018

3. Upozornenie R :

KR dôrazne uporňuje R a AR na dôsledné dodržiavanie RS 2018/2019, písm.B, čl.11h na str. 12 !

3. Pochvala R :

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Kopčany na R Šefčík Martin, v MFS VI.ligy dospelí, 1.kola, Spartak Šaštín-Stráže – TJ Kopčany.

4. Vetácia R :

KR berie na vedomie vetovanie R od TJ Družstevník Unín.

5. Odstúpenie R na DK :

KR odstupuje R Vlk Vladimír na DK s návrhom na pokarhanie za nesprávny postup R pred začiatkom MFS dospelí, 1.kola, FK Cerová – FC Rybky ( RS 2018/2019, písm.B, čl.11h na str. 12 )

KR odstupuje R Knap Gabriel na DK s návrhom na pokarhanie, na základe správy DPR - MFS VI.ligy dospelí, 2.kola, TJ Družst. Lakšárska Nová Ves – TJ Družst. Sobotište.

6. Oznamy :

KR žiada všetkých R a DS, v prípade zmeny osobných údajov ( tel.číslo, adresa ... ) o kontaktovanie formou e-mailu ( predseda KR, tajomník KR, sekretár ), nie cez podanie na KR !!!

KR na svojom zasadnutí dňa 15.8.2018 vykonala pohovor s R Vlk Vladimír, Matúš František.

KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 22.8.2018 o 17.00 hod R Holenka Peter, účasť nevyhnutná .

KR dôrazne upozorňuje R a DS na odborný popis pri udeľovaní osobných trestov podľa platných PF   ( prvá ŽK, druhá ŽK+ČK, priamo ČK ), v prípade opakovaných nedostatkov bude dotyčný R riešený v Zmysle zásad pre činnosť R.

KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené  vždy v piatok do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a www.obfz-senica.futbalnet.sk a  taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na najbližšie kolo v týždni, bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú uverejnené najneskôr v piatok do 16:oo hod. (žltou farbou označ.), po 16:oo hod. oznámené telefonicky/sms.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v  prípade  kolízie  termínov,  alebo  časov  zápasov,  kontaktujte  p. Tokoša Petra 0903 915 614 alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

KR upozorňuje R a DS na možnosť vyzdvihnutia si nového RS 2018/2019 na sekretariáte ObFZ Senica!

Zapísal: 15.08.2018                                                                                     Peter Tokoš,tajomník KR

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U11 Peter Pajpach 1309623, TJ Družstevník Rovensko  II.tr dosp. Vylúčený za HNS –hanlivé a urážlivé výroky voči R podľa DP čl.48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.48/2b  od 12.08.2018

U12 Lubomír Nemec 1310231, TJ Družstevník Rovensko  II.tr dosp. Vylúčený za HNS –podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti pred PÚ podľa DP čl.45/1 DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP čl.45/2a  od 12.08.2018

U13 Damian Štefečka 1310088, TJ Sokol Borský Mikuláš  MO dor. Vylúčený za HNS –sotenie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre podľa DP čl.49/1a,čl.39/1 DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa DP čl.49/2a  od 13.08.2018

Vylúčený po 2xŽK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu

na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U14 Roman Kadlic 1308726, TJ Družstevník Kunov  MO dor  od 13.08.2018

U15 Adam Kollár 1141469, ŠK Baník Čáry  II.tr dosp  od 13.08.2018

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4

U16 Erik Jurica 1230984, TJ Družstevník Hlboké  MO dosp  DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U262, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno e, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 16.08.2018 do 30.11.2018

Disciplinárne sankcie:

U17 TJ Kopčany MO dosp. DK berie na vedomie stanovisko klubu k U10 a za HNS – urážlivé výroky voči R počas stretnutia trénerom brankárov trestá: DS – pokuta 70,-€ a RP 10,-€ podľa DP článku71/1,3a,9/1c, 9/2b1, 9/2c a 48/4.a RS B,čl19 písmeno k. Ivan Vrablic – tréner brankárov. Zákaz výkonu funkcie trénera a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami na 4 týždne, podľa 48/1b a 2b od 13.08.2018

U18 FC Družstevník Rybky MO dosp. Na základe odstúpenia ŠTK ObFZ Senica – porušenie SP vedúcim družstva pred začiatkom MFZ  1kola MO dospelí TJ Cerová  – FC Rybky. DK trestá VD Cyril  Mach 1062618  DS – pokarhanie  podľa DP čl.64 a RP 10,-€

U19 ŠFK Stefanov II.tr dosp. DK berie na vedomie stanovisko oddielov U 08 a U09 a na základe stanoviska hostí  trestá: Hráč Branislav Tureček 1197544 Vylúčený za HNS –sotenie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre podľa DP čl.49/1a,41/4 DS – pozastavenie výkonu športu na 6 ssN, podľa DP čl.49/2a , hráč bol v podmienke od 13.08.2018 a zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U09

U20 Vladimír Vlk 1030227 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –nesprávny postup R pred začiatkom MFZ  1kola MO dospelí TJ Cerová  – FC Rybky. DK trestá DS – pokarhanie  podľa DP čl.64 a RP 10,-€

U21 Gabriel Knap 1084167 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –na základ správy DPR 2kola MO dospelí TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves  – TJ Družstevník Sobotište. DK trestá DS – pokarhanie  podľa DP čl.64 a RP 10,-€

Oznam:

U22 OŠK Rohov MO dosp DK žiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné stanovisko k nešportovému správaniu usporiadateľa v stretnutí Rohov – Dubovce , a zároveň zaslať meno usporiadateľa ktorý prišiel ku styku s hosťujúcim brankárom do 21.08.2018

U23 TJ Slovan Dubovce MO dosp. Hráč – Timotej Pekár  1229680 pozastavenie výkonu športu  od 13.08.2018 až do vyriešenie prípadu DP čl.43/4

U24 TJ Družstevník Unín II.tr dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme  meno diváka ktorý vbehol na HP a diváka ktorý hrubo nešportovo  urážal R  až k motorovému vozidlu, do 21.08.2018

Lekár Ľubomír Stieranka DK menovanému predbežným opatrením pozastavuje výkonu funkcie lekára a zároveň ,zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami od 13.08.2018 až do vyriešenie prípadu DP čl.43/4

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční v mesiacoch november – december 2018.

Vyzýva zástupcov FK, aby čo naskôr zaslali záväzné prihlášky prípadných záujemcov o školenie.

TMK  eviduje žiadosti nasledovných žiadateľov na školenie UEFA Grassroots C licencie:

P.Kumančík,P.Špoták,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek,J.Chudý,J.Dvořák,J.Tolla,M.Hladký,M.Krásny,

R.Pollák,T.Vričan,B.Jančí,J.Krč,S.Malý, S.Krčová,M.Kováčik, M.Černek,M.Ivan, J.Hrušecký, M.Lorenc,J.Blažek,M.Chrenka, T.Juračka, M.Biskupič, A.Biskupič,M .Petrúfka,M.Červeňák,

A.Jakúbek, M.Hlúpik.

Žiadosti na predĺženie  licencie UEFA Grassroots C licencie:

R.Šulla,J.Mindek,J.Karas,F.Polesňák,K.Fabian,F.Hutta, P.Černek,F.Melicher,Ľ.Fagan, B.Jablonický.

T.Duška,V.Hujsa, D.Cúl

Tlačivo na prihlásenie nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.OZNAM SEKRETARIÁTU

Sekretár oznamuje, že v piatok, 17.8.2018 bude sekretariát z dôvodu čerpania RD zatvorený.

Taktiež sa nebudú v termíne 17.-18.8.2018 vykonávať matričné úkony v ISSF.

Upozornenie pre FK :

Upozorńujeme štatutárov FK, že budú oslovení  zástupcom firmy Hurban trade  Šaštín –Stráže p.M.Menšík 0905 839 465 ohľadom termínu dodania 1.časti dodávky piva .

Žiadame FK, aby si na viditeľnom mieste vyvesili reklamný pútač FELBER prevzatý na aktíve ŠTK a zaslali na sekretariát emailom 2 fotografie miesta vyvesenia reklamného pútača. a názvom FK.

Povinnosť  reklamy je do 30.06.2019.

Sekretár oznamuje, že si môžu FK a deleg.osoby vyzdvihnúť RS pre súťaž.roč.2018/2019 na sekretariáte zväzu.

VII.SPRÁVY  KMaŠF

Pozvánka.

KMaŠF  pozýva trénerov mládežníckych družstiev na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 20.8.2018 o 17,3o hod. v sídle ObFZ Senica.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.