Úradná správa č. 4 / 2018 – 2019 zo dňa 09.08.2018

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 22.08.2018 o 18,oo hod.

Predsedovia odborných komisií o 18,15 hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE


VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE

7.kolo Hlboké – Lakšárska Nová Ves, ŠTK sa zaoberala žiadosťou o zmenu hracieho dňa, v spolupráci s KR Vašu žiadosť vyrieši.

1.kolo Cerová – Rybky, ŠTK odstupuje za nedodržanie RS  rozhodcu stretnutia na KR, vedúceho družstva hostí na DK. Výsledok dosiahnutý na ihrisku ostáva v platnosti, štart hráča hostí v predmetnom stretnutí nebol neoprávnený.

VII.liga - dospelí - II.tr.-ObFZ SE

5.kolo ŠFK Štefanov - Smolinské sa dohrá dňa 2.9.2018 t.j. v nedeľu o 16,30 hod.

VIII.liga - dospelí - III.tr.-ObFZ SE – MY

5.kolo Dojč – Chvojnica, stretnutie sa odohrá dňa 1.9.2018 o 15:00 hod .

VI.liga-dorast-U19-MO-ObFZ SE

2.kolo Radošovce - Kunov , stretnutie sa odohrá dňa 12.8.2018 o 13:30 hod

2.kolo Borský Mikuláš – Sobotište, stretnutie sa odohrá dňa 12.8.2018 o 14:00 hod.

3.kolo Šaštín- Radošovce sa odohrá dňa 19.8.2018 t.j. v nedeľu o 14:30 hod.

11.kolo Kunov – Radošovce, stretnutie sa odohrá 13.10.2018 o 10:00 hod .

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina A

1.kolo Dojč – Šajdíkove Humence sa odohrá dňa 1.9.2018 o 12:30 hod

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina B

11.kolo B.Mikuláš – Brodské, stretnutie sa odohrá dňa 29.8.2018 o 10:00 hod.

Prípravka -U11-MO ObFZ SE

1.kolo Lakšárska Nová Ves – Šajdíkove Humence, stretnutie sa odohrá dňa 2.9.2018 o 17:00 hod.

3.kolo Lakšárska Nová Ves – Kunov , stretnutie sa odohrá dňa 16.9.2018 o 10:00 hod

7.kolo Lakšárska Nová Ves – Hlboké , stretnutie sa odohrá dňa 14.10.2018 o 10:00 hod

Prípravka U – 9 ObFZ Senica

ŠTK upozorňuje, že termín prihlášok je 20.8.2018. K 6.8.2018 bolo prihlásených 8 mužstiev. Hrací deň sa plánuje pondelok resp. piatok, čiže mimo dni, keď hrávajú U -11.

Oznamy pre kluby

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.2V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.3Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka.

1.4 FO je povinný pred začiatkom súťažného ročníka pre všetky svoje družstvá a vo všetkých súťažiach vyplniť v sezónnej súpiske družstva v ISSF iba trénerov a ostatných členov realizačného tímu družstva (SP 41/2). V prípade, že tréner nespĺňa kvalifikačné požiadavky, na požiadanie vedúceho družstva ,  R ho uvedie pred stretnutím do Zápisu v Záznamoch R.

1.5 Ak nie je na stretnutie delegovaný R alebo sa na stretnutie nedostaví ani po čakacej lehote, stretnutie sa odohrá, rozhodovať bude laik a domáci a hosťujúci oddiel prostredníctvom svojho ISSF resp. tímového manažéra zabezpečí všetky potrebné informácie – strelci gólov, napomínaní a vylúčení hráči a tieto informácie zapíše v ISSF v podaní na Komisiu – ŠTK ObFZ.

Nedostatky v Zápisoch o stretnutí

1.Kolo VI liga dorast  Kúty – Radošovce, nie je uvedený tréner hostí

1.Kolo VI Liga MO dospelí Šaštín– Jablonica, nie je uvedený tréner hostí

1.Kolo VII Liga dospelí Kúty – Unín, nie je uvedený tréner hostí

1.Kolo VIII liga dospelí  Bukovec - Prietrž nie sú uvedení tréneri obidvoch mužstiev

Zmena v adresári :

FK Smrdáky :

Predseda : Kristián Selecký

Tajomník: Ingrid Tripšanská , 0907 581 701

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa  15.8.2018.

V Senici dňa 8.8.2018 Zapísal : Ján Lapoš

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR vyzýva kluby VII. a VIII.ligy, aby zvážili možnosť odohrať svoje domáce MFS ( v jesennej časti 2018/2019, prípadne celý súťažný ročník 2018/2019 ) v inom čase ako je ÚHČ ( prípadne nedeľa 3 hod. pred ÚHČ, nedeľa dopoludnia, sobota ÚHČ ) vzhľadom k nízkemu počtu rozhodcov.

KR má záujem, aby boli na každom MFS obsadení min. 2 rozhodcovia a zabezpečila sa tak, čo najväčšia objektivita a predchádzalo sa zbytočným problémom, prípadne sa vyhnúť, že MFS budú rozhodovať laici.

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu (16 roční a starší – muži, ženy), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, Telefón: 0905 795 284

1.Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy

Rozhodcovia – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delegáti – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS !!!

2. Ospravedlnení R a DS:

Sobota 11.8.2018 : Tubl, Kendi, (Thao - neskoro ospravedlnený), Mikuš Peter (DS)

Sobota a nedeľa 11.-12.8.2018 : Otočka, Holenka, Hurbánek, Ryčovský – celá jeseň 2018

3. Upozornenie R :

KR dôrazne uporňuje R a AR o dôsledné dodržiavanie RS 2018/2019, písm.B, čl.11h na str. 12 - Zápis o stretnutí.

4. Oznamy pre R a DS :

KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.8.2018 o 17.oo hod. R Vlk Vladimír, Matúš František, účasť nevyhnutná .

KR upozorňuje všetkých R, AR, DS  na včasný príchod na stretnutie a to najneskôr 45 min pred UHČ !

KR žiada všetkých rozhodcov v súťažiach ObFZ, aby si prevzali na sekretariáte reklamné nášivky na dresy, ktoré sú povinní nosiť na dresoch v MFS súťažnom ročníku 2018/2019.

Zároveň žiada rozhodcov, aby sekretárovi nahlásili čísla obuvi (turfy), ktoré ObFZ každému R poskytne od sponzora.

KR upozorňuje delegovaným osobám, že od nového súťažného ročníka 2018/2019 nie je potrebné vypisovať tlačivo o vyúčtovaní finančných náležitostí.

KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené  vždy v piatok do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a www.obfz-senica.futbalnet.sk a  taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na najbližšie kolo v týždni bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú uverejnené najneskôr v piatok do 16:00 hod (žltou farbou označ.), po 16:00 hod oznámené telefonicky/sms.

V prípade kolízie stretnutí ISSF v jeden hrací deň a hodinu včas informujte p. Tokoša Petra 0903 915 614,  alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.

KR oznamuje R a DS na možnosť vyzdvihnutia si nového RS 2018/2019 na sekretariáte ObFZ Senica.

Zapísal: 08.08.2018                                                                                         Peter Tokoš,tajomník KR

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U06 Tomáš Polák 1250762, TJ Spartak Šaštín - Stráže  MO dosp. Vylúčený za HNS –hanlivé a urážlivé výroky voči R podľa DP čl.48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.48/2b  od 06.08.2018

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4

U07 Kristián Krajčír 1297481, FK Borský Svätý Jur MO dor. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U261, podľa čl.41/4 DP ,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 08.08.2018 do 31.10.2018

Oznam:

U08 TJ Družstevník Koválov II.tr.dosp DK žiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné stanovisko k rozsahu zranenia hráča č.9 Slezák Juraj 1126157 a zároveň zaslať  kópiu PN do 14.08.2018

U09 TJ ŠFK Štefanov II.tr dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné stanovisko k zraneniu hosťujúceho hráča č.9  v stretnutí Štefanov – Koválov  do 14.08.2018  a hráč – Branislav Tureček  1197544 pozastavenie výkonu športu  od 05.08.2018 až do vyriešenie prípadu DP čl.43/4

U10 TJ Kopčany MO dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné stanovisko k nešportovému správaniu p.Ivana Vrablica a zároveň žiada akú funkciu uvedená osoba zastáva v klube, do 14.08.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční v mesiacoch november – december 2018.

Vyzýva zástupcov FK, aby čo naskôr zaslali záväzné prihlášky prípadných záujemcov o školenie.

TMK  eviduje žiadosti nasledovných žiadateľov na školenie UEFA Grassroots C licencie:

P.Kumančík,P.Špoták,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek,J.Chudý,J.Dvořák,J.Tolla,M.Hladký,M.Krásny,

R.Pollák,T.Vričan,B.Jančí,J.Krč,S.Malý, S.Krčová,M.Kováčik, M.Černek,M.Ivan, J.Hrušecký, M.Lorenc,J.Blažek,M.Chrenka, T.Juračka, M.Biskupič, A.Biskupič, M.Petrúfka,M.Červeňák,A.Jakúbek.

Žiadosti na predĺženie  licencie UEFA Grassroots C licencie:

R.Šulla,J.Mindek,J.Karas,F.Polesňák,K.Fabian,F.Hutta, P.Černek,F.Melicher,Ľ.Fagan, B.Jablonický.

T.Duška,V.Hujsa, D.Cúl

Tlačivo na prihlásenie nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.OZNAM SEKRETARIÁTU

Upozornenie pre FK :

Upozorńujeme štatutárov FK, že budú oslovení  zástupcom firmy Hurban trade  Šaštín –Stráže p.M.Menšík 0905 839 465 ohľadom termínu dodania 1.časti dodávky piva .

Žiadame FK, aby si na viditeľnom mieste vyvesili reklamný pútač FELBER prevzatý na aktíve ŠTK a zaslali na sekretariát emailom 2 fotografie miesta vyvesenia reklamného pútača. a názvom FK.

Povinnosť  reklamy je do 30.06.2019.

Sekretár oznamuje, že si môžu FK a deleg.osoby vyzdvihnúť RS pre súťaž.roč.2018/2019 na sekretariáte zväzu.

Z dôvodu technickej závady na servere oznamujeme FK, že oficiálna stránka ObFZ  pracuje v obmedzenom režime.

Emaily je možné zasielať už na emailovú adresu : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.