AKTÍV ŠTK

O B L A S T N Ý   F U T B A L O V Ý  Z V Ä Z   S E N I C A

905 01  Senica,  Sadová ul.638 / 43


P  O  Z  V  Á  N  K A

na AKTÍV ŠTK,

ktorý  sa  uskutoční  dňa 06.07.2018  o 17,00  hod. (piatok )

v zasadačke  Jednoty SENICA

PROGRAM:

1. Otvorenie / podpredseda VV  P.Koprla/

2. Príhovor predsedu VV ObFZ Senica / M.Guček/

3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2017/2018  / predsedovia OK / pp.Štora,Bašnár,Rehák,Gálik

4. Odovzdanie ceny pre najlepšieho strelca v kategórii dorast

5. Oboznámenie so schválenými zmenami v RS a štruktúrou súťaží ObFZ Senica v ročníku 2018/2019 / predseda ŠTK  J.Rosa/

6. Zaradenie družstiev do súťaží, pridelenie  žrebovacích čísiel v jednotlivých súťažiach a kategóriách  / J.Rosa/

7.Príhovor majiteľa  spoločnosti SPORTIKA  / p.Markech/

8.Diskusia

9.Prevzatie darčekových poukazov a reklamných banerov

9.Záver

Ing.  Jozef  R o s a v. r.                                                                Ing.Miroslav Guček v.r.

predseda  ŠTK  ObFZ                                                                    predseda  ObFZ

Za každý FK sa zúčastní jeden zodpovedný zástupca FK.

Prezentácia účastníkov 16,30 – 16,55 hod.