Úradná správa č.39/ 2017-18 / zo dňa 21.06.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  39 / 2017 – 2018 / zo dňa  21.06.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa  02.07 .2018 o 16,3o hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VI.liga-dorast-U19-MO

28.kolo Slovan Šaštín-Stráže – Borský Mikuláš 0:3 kont

ŠTK stretnutie kontumuje v zmysle SP č.82 písmeno b a podľa SP čl.11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Borský Mikuláš. Prípad TJ Slovan Šaštín-Stráže odstupuje je na DK ObFZ s návrhom pokuty 20 € v zmysle RS B/25 písmeno e.

Upozornenie pre kluby

1.1. Aktív ŠTK ObFZ Senica sa uskutoční dňa 6.7.2018 o 17:00 hod v Senici.

Na Aktíve sa môže zúčastniť len jeden zodpovedný zástupca klubu.

Podmienky pre zaradenie družstiev pre budúci súťažný ročník sú uvedené v RS r.2017/2018.

Najneskôr do 25.6.2018 24:00 h. zaevidovať prostredníctvom ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť!Platba štartovného prebehne cez zberné faktúry.

V prihláške môžete uviesť vami požadovaný termín domáceho stretnutia / hody /. Žiadame kluby aby si aktualizovali adresár funkcionárov hlavne z dôvodu operatívnej komunikácie medzi klubmi.

V termíne do 15.7.2018 ŠTK bude akceptovať výnimky pre jesennú časť ročníka 2018/2019.

1.2 Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZSenica a RFZ môžu  uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča (SP čl.28/8-10) vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórií.

Dohodu je každý z klubov povinný predložiť na schválenie najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej, alebo jarnej časti súťažného ročníka na ŠTK ObFZ Senica a dohoda nadobúda platnosť schválením riadiacim orgánom.Platnosť dohody sa skončí vždy ukončením súťažného ročníka.

1.3. V súťažnom ročníku  môžu dva kluby uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráčky (SP čl.31/1-4) za družstvo v kategórií žiačok v jednom klube a za družstvo chlapcov v kategóriách žiakov v druhom klube.

Podmienky striedavého štartu:

1. Kluby sú povinné pripojiť k dohode potvrdenie príslušného lekára o spôsobilosti hráčky hrať striedavo za družstvá dvoch klubov.

2. Dohodu je každý z klubov povinný predložiť na schválenie najneskôr 7 dní pred začiatkom súťažného ročníka na ŠTK ObFZSenica.

3.Platnosť dohody sa skončí vždy ukončením súťažného ročníka, v ktorom môže hráčka naposledy štartovať v kategórií žiačok.

4. Klub môže v jednom súťažnom ročníku uzatvoriť len jednu dohodu o striedavom štarte tej istej hráčky.

5. Ak hráčka odohrá v súťažnom ročníku stretnutie v kategórií žien, nemôže viac striedavo hrať za družstvo druhého klubu.

1.4FO je povinný pred začiatkom súťažného ročníka pre všetky svoje družstvá a vo všetkých súťažiach vyplniť v sezónnej súpiske družstva v ISSF iba trénerov a ostatných členov realizačného tímu družstva (SP 41/2).

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa  27.6.2018.

V Senici dňa 20.6.2018 Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1. Obsadenie turnaja :

Dorastenecký turnaj U19 v Hlbokom s medzinárodnou účasťou, dňa 23.6.2018, príchod 8:30 hod

Rozhodcovia : Srnec Radovan, Vlk Vladimír, Knap Gabriel

Účastníci : TJ Sobotište (ObFZ Senica), TJ Sokol Dambořice (OFS Hodonín),

FK AŠK Slávia Trnava (ObFZ Trnava), Výber ObFZ Nitra U17

2. Fyzické previerky :

KR oznamuje R, (ktorí neabsolvovali FP dňa 6.6.2018), termín konania dňa 25.07.2018 (streda) o 18,0o hod. v Skalici na štadióne MFK Skalica. Zároveň predvoláva R na opravné FP, ktorí nevyhoveli už pri vykonaných FP. Sú to rozhodcovia: Štora I., Buzay R., Kendi A., Otočka J., Ryčovský L., Holenka P., Mesíček L. Bude sa behať Cooperov test ( beh na 12 ´ ).

KR zároveň upozorňuje R, že v prípade neabsolvovania tohto termínu, nebudú delegovaní R na stretnutia celú jeseň 2018 v súťažnom ročníku 2018/2019!

Ich úspešné absolvovanie, je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R v súťažnom ročníku 2018/2019. R je na fyzické previerky povinný priniesť potvrdenie o LEKÁRSKEJ PREHLIADKE, že je schopný vykonať

Zapísal: 20.06.2018                                                                       Peter Tokoš, tajomník KR

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U261 Kristián Krajčír 1297481, FK Borský Svätý Jur MO dor. Vylúčený za HNS –hanlivé výroky voči R podľa DP čl.48/1a

DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa DP  čl.48/2a  od 16.06.2018

U262 Erik Jurica 1230984, TJ Družstevník Hlboké MO  dosp Vylúčený za HNS –Udretie súpera päsťou do tváre v neprerušenej hre  podľa DP čl.49/1b

DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP  čl.49/2b  od 18.06.2018

Vylúčený po 2xŽK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu

na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U263 Peter Portel 1209259, TJ Kerko Šajdíkove Humence  II.tr.dosp  od 18.06.2018

U264 Denis Lovecký 1286493, FK TJ Kúty  MO dor  od 18.06.2018

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa  čl.41/1,2,3,4 DP

U260 Peter Mikula 1229684, TJ Chvojničan Radošovce  MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 237 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS( 1 stretnutia ) a určuje skúšobnú dobu od 14.06.2018 do 31.10.2018

DS po 5.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U265 Kristián Krajčír 1297481, FK Borský Svätý Jur MO dosp. od 18.06.2018

U266 Jaroslav Herceg 1208097, FK Cerová MO dosp. od 18.06.2018

U267 Karol Hála  1182554, TJ Družstevník Sobotište II.tr  dosp. od 18.06.2018

U268 Juraj Pagáč 1259274, FK Smrdáky II.tr dosp. od 18.06.2018

DS po 9.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5b DP

U269 Bronislav Chovanec  1221889, TJ Družstevník Hlboké MO  dosp. od 18.06.2018

U270 Tomáš Novák 1248444, TJ Kopčany  MO  dosp. od 18.06.2018

Disciplinárne sankcie:

U271 TJ Slovan Šaštín Stráže MO dorast. Nenastúpenie na majstrovské stretnutie  dorastu 28 kolo TJ Slovan Šaštín - Stráže - TJ Sokol Borský Mikuláš podľa DPč59 DS – pokuta 20,-€ podľa RS ŠTK čl 25 bod e a RP 5,- €

Prenos trestov do jesennej časti ročníka 2018/2019

Erik Jurica 1230984, TJ Družstevník Hlboké MO  dosp  4 ssN

Peter Portel 1209259, TJ Kerko Šajdíkove Humence  II.tr.dosp  1ssN

Denis Lovecký 1286493, FK TJ Kúty  MO dor  1ssN

Kristián Krajčír 1297481, FK Borský Svätý Jur MO dosp. 3ssN

Michal Baláž 1309564, TJ Kopčany  MO  dosp.2ssN

Patrik Polák 1309490, ŠFK Štefanov  II.tr dosp.1ssN

František Božek 1160778, ŠK Baník  Čáry II.tr dosp.2ssN

Jaroslav Herceg 1208097, FK Cerová MO dosp. 1ssN

Karol Hála  1182554, TJ Družstevník Sobotište II.tr  dosp. 1ssN

Juraj Pagáč 1259274, FK Smrdáky II.tr dosp. 1ssN

Bronislav Chovanec  1221889, TJ Družstevník Hlboké MO  dosp. 1ssN

Tomáš Novák 1248444, TJ Kopčany  MO  dosp. 1ssN

Oznam:

DK oznamuje klubom, že hráč ktorý bol v poslednom súťažnom stretnutí ročníka 2017/2018 napomínaný 5ŽK alebo 9ŽK, môže podľa DP.čl37 ods.6, do začiatku nového súťažného ročníka, za tieto napomenutia, písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku2018/2019.

V prípade ak hráč ( klub) požiada o zmenu DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť “ Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu“ a doručiť v stanovenej lehote prostredníctvom ISSF na DK ObFZ Senica. Stanovená  finančná pokuta  u dospelých - 30.-€

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť- prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2017/2018, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti ročníka 2018/2019(DP čl.17/8,čl34/7)

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 20.06.2018 o 16,00 hod.

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Vyzýva zástupcov FK, aby čo naskôr zaslali záväzné prihlášky prípadných záujemcov o školenie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Postup podania prihlášky do súťaže :

a) ISSF manažér FK si vytvorí „družstvo“, ktoré chce do súťaže prihlásiť (odkaz Družstvá – nové družstvo a vyplní  políčka označené červenou hviezdičkou),

veková úroveň pre súťaže ObFZ Senica :

dorast- U19

žiaci-U15,ml.žiaci U 13,

prípravka-U11,U- 9

–  políčko „kategória“  sa nevypisuje

b) vytvoriť prihlášku (odkaz  – Elektronická podateľňa – Prihláška do  súťaže)

Poznámka:  do políčka „požadovaná výnimka pre ÚHČ“, uveďte okrem výnimky, ak ju budete žiadať, najmä dátum, kedy  chcete  hrať  doma (hody a pod.).

Pre každé družstvo je potrebné zaevidovať elektronickú prihlášku samostatne.

V prípade vytvorenia spoločného družstva mládeže prihlášku podá len „zodpovedný klub“, druhý klub v spoločnom družstve si v prihláške dospelých uvedie že má toto družstvo v súťaži.

 

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.