Úradná správa č.38/ 2017-18 / zo dňa 14.06.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  38 / 2017 – 2018 / zo dňa  14.06.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VIII.Správy KMaŠF

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa  20.06 .2018 o 18,oo hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VII.Liga - II .trieda dospelí

16.kolo Pop.Močidľany – Čáry, ŠTK po zvážení všetkých dostupných dokladov a po zohľadnení Stanoviska Odv. Komisie ObFZ Senica potvrdzuje výsledok dosiahnutý na ihrisku.

VI.liga-dorast-U19-MO

27.kolo Kúty – TJ Slovan Šaštín – stretnutie sa odohrá dňa 20.6.2018 o 18:00 hod.

IV.LIGA-ŽIACI-U15-OBFZ SE – stretnutia o umiestnenie

Smolinské – Cerová , stretnutie sa odohrá 16.6.2018 o 17:00 hod.

III.Liga - Prípravka -U12-MO SE stretnutia o umiestnenie

Hlboké – Kopčany, odvetné stretnutie sa odohrá dňa 14.6..2018 t.j. vo štvrtok o 18:00  v Hlbokom

Koválov- Čáry, ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dňa 16.6.2018 t.j. v sobotu o 12:00 hod.

Upozornenie pre kluby

1.1Jesenná časť sezóny 2018/19 je predbežne naplánovaná na 5.8.2018, súťaže žiakov a prípraviek 1.9.2018.

1.2. Aktív ŠTK ObFZ Senica sa uskutoční dňa 6.7.2018 o 17:00 hod v Senici.Na Aktíve sa môže zúčastniť len jeden zodpovedný zástupca klubu.

Podmienky pre zaradenie družstiev pre budúci súťažný ročník sú uvedené v RS r.2017/2018.

Najneskôr do 25.6.2018 24:00 h. zaevidovať prostredníctvom ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť!Platba štartovného prebehne cez zberné faktúry.

1.3 Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZSenica a RFZ môžu  uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča (SP čl.28/8-10) vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórií.

Dohodu je každý z klubov povinný predložiť na schválenie najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej, alebo jarnej časti súťažného ročníka na ŠTK ObFZ Senica a dohoda nadobúda platnosť schválením riadiacim orgánom.Platnosť dohody sa skončí vždy ukončením súťažného ročníka.

1.4. V súťažnom ročníku  môžu dva kluby uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráčky (SP čl.31/1-4) za družstvo v kategórií žiačok v jednom klube a za družstvo chlapcov v kategóriách žiakov v druhom klube.

Podmienky striedavého štartu:

1. Kluby sú povinné pripojiť k dohode potvrdenie príslušného lekára o spôsobilosti hráčky hrať striedavo za družstvá dvoch klubov.

2. Dohodu je každý z klubov povinný predložiť na schválenie najneskôr 7 dní pred začiatkom súťažného ročníka na ŠTK ObFZSenica.

3.Platnosť dohody sa skončí vždy ukončením súťažného ročníka, v ktorom môže hráčka naposledy štartovať v kategórií žiačok.

4. Klub môže v jednom súťažnom ročníku uzatvoriť len jednu dohodu o striedavom štarte tej istej hráčky.

5. Ak hráčka odohrá v súťažnom ročníku stretnutie v kategórií žien, nemôže viac striedavo hrať za družstvo druhého klubu.

1.5 FO je povinný pred začiatkom súťažného ročníka pre všetky svoje družstvá a vo všetkých súťažiach vyplniť v sezónnej súpiske družstva v ISSF iba trénerov a ostatných členov realizačného tímu družstva (SP 41/2).

1.6. KMaŠF organizuje Aktív mládeže dňa 18.6.2018 o 18:00 v Gbeloch, v programe sú body, ktoré sa budú týkať organizácie mládežnickych súťaží, turnajov, výberov - stretnutí riadených ObFZ Senica, účasť zástupcov všetkých klubov ObFZ Senica je žiadúca.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa  20.6.2018.

V Senici dňa 13.6.2018 Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Ospravedlnení rozhodcovia:

16.06.2018 Sobota: Škrinár, Lapoš.

16.06.-17.06.2018 Sobota-Nedeľa: Matúš, Holenka, Mesíček, Otočka, Kendi, Ryčovský, Štora, Buzay.

2. Pochvala :

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Unín na výkon rozhodcov Srnec a Kendi v majstrovskom stretnutí MO dorast 27.kolo, Sobotište-Unín

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Unín na výkon rozhodcu Polakovič v majstrovskom stretnutí VII.Liga dospelí  25.kolo, Unín-Hradište pod Vrátnom.

3.Oznamy a upozornenia:

KR upozorňuje FO, že v prípade podávania námietky z MS, je potrebné zabezpečiť videozáznam v plnej minutáži z predmetného stretnutia, pretože v opačnom prípade nemá KR možnosť zaujať objektívne stanovisko.

Oznam: R , ktorí musia absolvovať náhradný termín FP : Štora I., Buzay, Kendi, Otočka, Ryčovský, Holenka, Mesíček.

Náhradný termín FP bude R oznámený e-mailom.

Úspešné zvládnutie FP je podmienkou zaradenia R na nominačnú listinu rozhodcov pre súť. roč. 2018/19!!!

Zapísal: 13.06.2018                                                                       Peter Tokoš, tajomník KR

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U253 František Božek 1160778, ŠK Baník  Čáry II.tr dosp.

Vylúčený za HNS –hanlivé výroky voči R podľa DP čl.48/1a

DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa DP  čl.48/2a  od 11.06.2018

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu  na 1 súťažné stretnutie podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U254 Róbert Vacenovský 1382925, TJ Družstevník Popudinské Močidľany II.tr.dosp  od 11.06.2018

U255 Patrik Kadlečík 1229224, TJ Družstevník Sobotište  II.tr.dosp  od 11.06.2018

U256 Daniel Dojčák 1368952, TJ Družstevník Rybky MO žiaci  od 10.06.2018

DS po 5.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťaž. stret., podľa  čl.37/5a DP

U257 Tomáš Mička  1109225, TJ Sokol Borský Mikuláš MO  dosp. od 11.06.2018

U258 Richard Barcaj 1304591, TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom  II.tr  dosp. od 11.06.2018

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa  čl.41/1,2,3,4 DP

U259 Michal Tokoš 1220223, TJ Družstevník Unín  II.tr dosp. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 217 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS( 2 stretnutia ) a určuje skúšobnú dobu od 14.06.2018 do 30.11.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 20.06.2018 o 16,00 hod.

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Vyzýva zástupcov FK, aby čo naskôr zaslali záväzné prihlášky prípadných záujemcov o školenie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VIII.SPRÁVY KMaŠF

Pozvánka:

KMaŠF pozýva zástupcov FK na  zasadnutie mládeže, ktoré sa uskutoční 18.6.2018 o 18:00 v Gbeloch v zasadačke futbalového klubu.

Zasadnutie mládežnícky trénerov  ObFZ Senica

Gbely 18.6.2018

Program zasadnutia:

1.Zloženie jednotlivých mládežníckych súťaží v ročníku 2018/2019

2.Model súťaží pre nastávajúci ročník 2018/2019

3.Úpravy v rozpise  - novinky  (Rosa)

4.Diskusia

5.Informácie o školení rozhodcov – pre mládežnícke kategórie –(Bašnár/Španka)

6.Informácie o školení trénerov „C“  licencie - prihlášky (Gálik)

7.Pripravované turnaje leto/zima

8.Oznámenie obsadenia trénerov pri regionálnych výberoch U19,U15, U11

9.Schválenie uznesenia z aktívu mládeže na schválenie VV ObFZ Senica

10.Záver

Vladimír Rehák

predseda  KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.