Úradná správa č.34/ 2017-18 / zo dňa 17.05.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  34 / 2017 – 2018 / zo dňa  17.05.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

VII.Správy sekretariátu

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 30.05.2018 o 18,oo hod.

Predsedovia odborných komisií o 18,15 hod.

2.ODVOLACIA KOMISIA

U Z N E S E N I E

Odvolacia komisia Oblastného futbalového zväzu Senica, ako odvolací orgán príslušný

podľa čl. 51 Stanov Oblastného futbalového zväzu Senica, čl. 87 Súťažného poriadku

futbalu a čl. 80 Disciplinárneho poriadku SFZ, o odvolaní TJ Družstevník Popudinské

Močidľany proti rozhodnutiu Športovo – technickej komisie Oblastného futbalového

zväzu Senica zverejnenému v Úradnej správe č. 30 zo dňa 19.04.2018, takto r o z h o d l a :

Odvolacia komisia podľa 85 ods. 2 písm. d) Disciplinárneho poriadku SFZ r u š í

rozhodnutie Športovo-technickej komisie ObFZ Senica a vracia vec Športovo -

technickej komisii na nové konanie a rozhodnutie.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

V Senici dňa 13.05.2018

JUDr. Eduard Jurovatý, v. r.

Predseda OK ObFZ

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VI. liga –MO dospelí

28.kolo Dubovce – Kopčany

ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa, stretnutie sa odohrá dňa 2.6.2018 t.j. v sobotu o 17:00 hod

VIII. liga –III trieda dospelí

23.kolo FK Chropov – TJ Družstevník Trnovec

ŠTK stretnutie kontumuje v zmysle SP č.82 písmeno b a podľa SP čl.11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva FK Chropov. Prípad TJ Družstevník Trnovec odstupuje na DK ObFZ s návrhom pokuty 200 € v zmysle RS B/25 písmeno d a v zmysle RS B/25 písmeno h – úhrada 100 € v prospech Chropov

VI.liga-dorast-U19-MO-ObFZ SE

24.kolo Borský Svätý Jur – Borský Mikuláš

ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 14:30 hod

25.kolo Borský Svätý Jur – Unín

ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a času, stretnutie sa odohrá dňa 27.5.2018 t.j. v nedeľu o 13:00 hod .

26.kolo Unín – Slovan Šaštín-Stráže, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a času, stretnutie sa odohrá dňa 2.6. t.j. v sobotu o 17:00 hod.

III.Liga - Prípravka -U12-MO ObFZ SE, Sk A

20.kolo Brodské – Kúty „B“ ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa  odohrá dňa 23.5.2018 t.j. v stredu o 17:00 hod

III.Liga - Prípravka -U12-MO ObFZ SE, Sk B

16.kolo Radošovce – Unín

ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa, stretnutie sa odohrá dňa 20.5,2018 t.j. v nedeľu ako predzápas stretnutia dorastencov.

1.1  Oznam pre kluby ObFZ Senica

Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa zmien hracieho termínu resp. hracej plochy posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

a súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.2 ŠTK ObFZ Senica žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné

nezrovnalosti riešili s tajomníkom.

1.3  Pripravuje sa RS pre nasledujúci súťažný ročník, v prípade podnetov na zmeny/doplnky

posielajte svoje návrhy e-mailom priamo na Predsedu ŠTK  - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.4  ŠTK opätovne  upozorňuje všetky kluby na povinnosť uvádzať v Zápise o stretnutí v kolónke

Funkcionári družstiev povinne tréner prípadne asistent trénera 1 alebo asistent trénera 2, vedúci /

tímový manažér a u domáceho oddielu lekár prípadne masér.

Nedostatky v Zápisoch

VI Liga 25.kolo

Lakšárska Nová Ves – Spartak Stráže – neuvedený tréner domácich

Jablonica – Rybky – neuvedený tréner domácich

Rohov – Dubovce - neuvedený tréner hostí

VII Liga 21.kolo

Smolinské – Letničie – neuvedený tréner domácich

Šajdíkove Humence – Štefanov – neuvedený tréner domácich

Smrdáky – Sekule – neuvedený HU v kolónke Zápisu

ŠTK odstupuje prípady Šajdíkove Humence , Smolinské, Smrdáky na DK s návrhom pokarhania za nedodržanie nariadenia ŠTK ObFZ.

ŠTK odstupuje TJ Družstevník Unín na DK ObFZ za porušenie RS B/11 Usporiadateľská služba – ostatní členovia US musia byť oblečení v reflexných vestách, s návrhom pokarhania.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa  23.5.2018.

V Senici dňa 16.5.2018                                                                                 Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR nariaďuje R, AR, DZ, že v prípade neprístojností počas, resp. po stretnutí, je potrebné   skutočnosti uvádzať cez detail zápisu o stretnutí v ISSF, podanie na DK bezprostredne po stretnutí resp. v deň stretnutia. /Detail/Podanie na komisie/Zaevidovať podanie na komisiu ObFZ Senica/ Disciplinárna komisia/.

KR dôrazne upozorňuje R a klubových manažérov ISSF, na plnenie si povinností pred stretnutím v majstrovskom stretnutí vo všetkých súťažiach riadených ObFZ v zmysle RS B.Technické ustanovenia čl.11. Zápis o stretnutí. V prípade nesplnenia si povinností, dotyční budú odstúpení na disciplinárne konanie!!!

Ospravedlnenie zasielať výlučne na emailové adresy. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 7 dní  pred MFZ.

1.Ospravedlnení rozhodcovia:

19.05.2018 Sobota: Kendi, Otočka, Šefčík Mi.

19.05.-20.05.2018 Sobota-Nedeľa: Štora I.,Buzay,Ryčovský,Vlk,Mesíček,Bednár,Petráš.

DZ: Mikuš, Machlica.

2. Fyzické previerky :

KR oznamuje R, (ktorí neabsolvovali FP dňa 9.5.2018), termín konania dňa 06.06.2018 (streda) o 17,3o hod. v Skalici na štadióne MFK Skalica. Zároveň predvoláva R na opravné FP, ktorí nevyhoveli už pri vykonaných FP. Ich úspešné absolvovanie, je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R v súťažnom ročníku 2018/2019. R je na fyzické previerky povinný priniesť potvrdenie o LEKÁRSKEJ PREHLIADKE, že je schopný vykonať FP.

3. Oznam

Dňa 16.05.2018 KR na svojom zasadnutí vykonala pohovor s R Peter Rusinko.

Zapísal:169.05.2018                                                                                  Peter Tokoš  tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U186 Radovan Černek 1191088, TJ Družstevník Kunov  MO dosp.  Vylúčený za HNS –podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti podľa DP čl.45/1

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP  čl.45/2a   od 14.05.2018

U187 Ľubomír Čelústka 1055184, ŠFK Štefanov  MO dosp. Vylúčený za HNS –stiahnutie súpera za dres vo vyloženej gólovej príležitosti podľa DP čl.45/1

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP  čl.45/2a   od 14.05.2018

Vylúčený po 2xŽK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu

na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U188 Filip Ivánek 1298466, TJ Kopčany MO dosp.od 14.05.2018

U189 Pavol Kutálek 1102009, TJ Podbranč III.tr. dosp. od 13.05.2018

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa  čl.41/1,2,3,4 DP

U190 Michal Mikulka 1177140, TJ Družstevník Letničie II.tr dosp. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 94 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS a určuje skúšobnú dobu od 17.05.2018 do 31.12.2018

DS po 5.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U191 Timotej Pekar 1229680, TJ Slovan Dubovce  MO  dosp. od 14.05.2018

U192 Peter Petráš 1041431 FK Cerová  MO dosp. od 14.05.2018

U193 Martin Pípa  1196463, FK Cerová  MO  dosp. od 14.05.2018

U194 Peter Ivánek   1144406, OŠK Rohov  MO  dosp. od 14.05.2018 U195 Denis Lovecký   1286493, FK TJ Kúty  MO  dorast. od 14.05.2018

Disciplinárne sankcie:

U196 TJ Družstevník Trnovec III.tr dospelí. Nenastúpenie na majstrovské stretnutie dospelých, nenahlásené pred zasadnutím ŠTK ,23 kolo FK Chropov – TJ Družstevník Trnovec podľa DPč59

DSpokuta 200,-€ podľa RS ŠTK čl 25 bod d a RP 10,- €

U197 ŠFK Štefanov II.tr.dosp Berie na vedomie stanovisko klubu k U184 a za nedostatočnú usporiadateľskú službu(obliatie hráčov hostí a udretie hráča hostí) po stretnutí  20.kola II.tr dosp., Štefanov - Sobotište podľa DP čl.71, 71/2a  a 57/1c,1d.Trestá:

DSpokuta 100,-€ RP 10,-€ podľa DP čl 57/2, 3ba podmienečné uzavretie ihriska na 1 súťažné stretnutie do 30.08.2018  podľa DP čl. 27/1a 4. ZároveňDK odstupuje ŠFK  Štefanov na doriešenie ŠTK  pre zabezpečenie   odchode DO a hráčov po stretnutí z hracej plochy do priestorov kabín.

U198 TJ Družstevník Smolinské II.tr dospelí. Opakované nerešpektovanie nariadenia ŠTK(Neuvedený tréner domácich v zápise o stretnutí)podľa DP čl64/1a.

DS – pokarhanieRP 10,- € podľa DP č.64/4

U199 TJ Kerko Šajdíkove Humence II.tr dospelí. Opakované nerešpektovanie nariadenia ŠTK(Neuvedený tréner domácich v zápise o stretnutí)podľa DP čl64/1a.

DS – pokarhanieRP 10,- € podľa DP č.64/4

U200 FK Smrdáky II.tr dospelí. Opakované nerešpektovanie nariadenia ŠTK(Neuvedený tréner domácich v zápise o stretnutí)podľa DP čl64/1a.

DS – pokarhanieRP 10,- € podľa DP č.64/4

U201 TJ Družstevník Unín II.tr dospelí. Nerešpektovanie nariadenia ŠTK porušenie RS B /11 Usporiadateľská služba(členovia US musia byt oblečený reflexných vestách)podľa DP čl64/1a.

DS – pokarhanieRP 10,- € podľa DP č.64/4

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 23.05.2018 o 16,00 hod.

Ľuboš Štora

predseda DK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.