Úradná správa č.33/ 2017-18 / zo dňa 10.05.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  33 / 2017 – 2018 / zo dňa  10.05.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

VII.Správy sekretariátu

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 30.05.2018 o 18,oo hod.

Predsedovia odborných komisií o 18,15 hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VII. liga - dospelí - II.tr.-ObFZ SE

Popudinské Močidľany - ŠTK sa Vašim prípadom zaoberala na Zasadnutí dňa 2.5.2018, odvolaniu nevyhovuje v plnom rozsahu a v zmysle SP čl. 87 bod 3 predložila dňa 4.5.2018 odvolanie odvolaciemu orgánu riadiaceho zväzu na rozhodnutie.

20.kolo TJ Družstevník Kunov – ŠK Baník Čáry 3:0 kont.

ŠTK stretnutie kontumuje v zmysle SP č.82 písmeno b a podľa SP čl.11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Kunov . Prípad ŠK Baník Čáry odstupuje na DK ObFZ s návrhom pokuty 200 € v zmysle RS B/25 písmeno d a v zmysle RS B/25 písmeno h – úhrada 100 € v prospechTJ Družstevník Kunov.

VIII. liga - dospelí - III.tr.-ObFZ SE

25.kolo TJ Podbranč – FK Chropov,

ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 26.5.2018 t.j. v sobotu o 17:00 hod.

22.kolo Osuské – Podbranč 3:0 kont

ŠTK stretnutie kontumuje v zmysle SP č.82 písmeno b a podľa SP čl.11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Osuské. Prípad TJ Družstevník Podbranč odstupuje naDK ObFZ s návrhom pokuty 100 € v zmysle RS B/25 písmeno c

VI.liga-dorast-U19-MO-ObFZ SE

23.kolo Kúty – Borský Svätý Jur

ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 13:00 hod.

III.Liga - Prípravka -U12-MO ObFZ SE, Sk B

12.kolo Gbely – Koválov 3:0 kont

ŠTK stretnutie kontumuje v zmysle SP č.82 písmeno b a podľa SP čl.11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Gbely. Prípad TJ Družstevník Koválov odstupuje na DK ObFZ s návrhom pokuty 20 € v zmysle RS B/25 písmeno d

15.kolo Kopčany – Oreské

ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 11.5.2018 t.j. v piatok o 17:00 hod.

1.1  Oznam pre kluby ObFZ Senica

Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa zmien hracieho termínu resp. hracej plochy posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

a súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.2 ŠTK ObFZ Senica žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné

nezrovnalosti riešili s tajomníkom.

1.3  Pripravuje sa RS pre nasledujúci súťažný ročník, v prípade podnetov na zmeny/doplnky prosím

posielajte svoje návrhy e-mailom priamo na Predsedu ŠTK  - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.4  ŠTK žiada kluby TJ Sokol Borský Mikuláš, TJ Spartak Šaštín-Stráže, FK Oreské a TJ Slovan Šaštín Stráže o predloženie platných Pasportov v termíne do 15.5.2018, kópie môžete poslať priamo na ŠTK alebo na email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

1.5  ŠTK opätovne  upozorňuje všetky kluby na povinnosť uvádzať v Zápise o stretnutí v kolónke

Funkcionári družstiev povinne tréner prípadne asistent trénera 1 alebo asistent trénera 2, vedúci /

tímový manažér a u domáceho oddielu lekár prípadne masér.

Chyby v Zápisoch :

24.kolo VI Liga Dospelí  Dubovce – Hlboké – neuvedení tréneri

20.kolo VII Liga dospelí Hradište – Smolinské – neuvedený tréner hostí

Sekule – Šajdíkove Humence – neuvedení tréneri

Koválov- Smrdáky – neuvedený tréner hostí

Pop. Močidlany – Unín  HU musí byť uvedený v kolónke Zápisu o stretnutí

Pri opakovaných nedostatkoch bude ŠTK jednotlivé družstvá odstupovať na DK ObFZ na doriešenie.

1.6 Blíži sa termín úhrady Zbernej faktúry, v prípade neuhradenia Zbernej faktúry v požadovanom termíne ŠTK bude riešiť každý prípad v zmysle schválenej Zmeny v RS.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa  16.5.2018.

V Senici dňa 09.05.2018 Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR nariaďuje R, AR, DZ, že v prípade neprístojností počas, resp. po stretnutí, je potrebné   skutočnosti uvádzať cez detail zápisu o stretnutí v ISSF, podanie na DK bezprostredne po stretnutí resp. v deň stretnutia. /Detail/Podanie na komisie/Zaevidovať podanie na komisiu ObFZ Senica/ Disciplinárna komisia/.

KR nariaďuje R a DZ, aby v zápise o stretnutí v časti záznam rozhodcu uvádzali  vždy, vo všetkých stretnutiach ( kategória: žiaci, dorast aj muži ), či US mala, alebo nie, oblečené reflexné vesty v zmysle RS B/11,  počas celého trvania majstrovského stretnutia.

Ospravedlnenie zasielať výlučne na emailové adresy. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 7 dní  pred MFZ.

1.Ospravedlnení rozhodcovia:

12.05.2018 Sobota: Kendi,

12.05.-13.05.2018 Sobota-Nedeľa: Štora I., Buzay, Otočka, Ryčovský.

2. KR opakovane predvoláva R Rusinko Peter dňa 16.05.2018 na KR ObFZ Senica o 16,30 a zároveň odstupuje menovaného na DK, s návrhom disciplinárnej sankcie 30,- € za nerešpektovanie nariadenia KR ObFZ a nedostavenie sa na zasadnutie KR ObFZ dňa 09.05.2018 o 18,30 v Skalici.

3. Nedostavenie sa na stretnutie mládeže :

KR odstupuje R Vlk Vladimír na DK, s návrhom disciplinárnej sankcie 20,- € za nedostavenie sa na stretnutie žiakov dňa 05.05.2018,18.kolo, Smrdáky – Mokrý Háj a prípravky 05.05.2018,18.kolo, Kunov – Šaštín .

4. Nedostatky v zápise o stretnutí :

KR odstupuje R Holenka Peter na DK, s návrhom disciplinárnej sankcie 30,- € za opakované chyby v zápise o stretnutí (nesprávna procedúra udeľovania OT, ktorý nie je v súlade s popisom priestupku v Zápise o stretnutí, v zmysle pravidla 12. PF, - VII.LIGA Dospelí 20.kolo Štefanov-Sobotište).

5. Vetácia :

KR berie na vedomie vetovanie R Dutka Martin na sezónu 2017/2018 ( TJ Slovan Šaštín-Stráže )

6. Pochvala :

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Borský Svätý Jur na R Šefčík Martin a Otočka Jozef v majstrovskom stretnutí zo dňa 8.5.2018 MO dorast,18.kolo, TJ Unín – TJ Bor.Sv.Jur.

7. Fyzické previerky :

Dňa 09.05.2018 v Skalici o 18,00 hod. sa konali fyzické previerky R ObFZ, ktorých sa zúčastnili Dutka Martin, Šefčík Miroslav, Šefčík Martin, Matúš František, Hušek Ján, Mesíček Lukáš, Knap Gabriel, Kendi Alexander, Ryčovský Libor.

KR oznamuje ostatným R ObFZ, že fyzické previerky sa uskutočnia v prvej polovici júna 2018 v Skalici na štadióne MFK Skalica. Presný dátum previerok bude dodatočne uverejnený v ÚS KR. Ich úspešné absolvovanie, je taktiež podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R v súťažnom ročníku 2018/2019. R je na fyzické previerky povinný priniesť potvrdenie o LEKÁRSKEJ PREHLIADKE, že je schopný vykonať FP.

8.Oznamy:

a/ KR oznamuje R a DS, že nie je potrebné v tlačive o vyúčtovaní deleg.osôb  uvádzať rodné číslo a číslo obč.preukazu.

b/ KR upozorňuje R  / Holenka,Mesíček/, ktorým boli udelené DK finančné sankcie a poplatky na ich

úhradu na číslo účtu IBAN SK71 0200 0000 0027 5578 5159 .

Doklad o úhrade predložte emailom na sekretariát do 16.5.2018 do 16,oo hod.

Zapísal: 09.05.2018                                                                                  Peter Tokoš  tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U169 Adrián Daniel 1309480, ŠFK Štefanov  MO dorast  Vylúčený za HNS –Demonštratívne opustenie hracej plochy podľa DP čl.46/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 1 ssN, podľa DP  čl.46/2   od 06.05.2018

U170 Branislav Tureček 1197544, ŠFK Štefanov  MO dosp.  Vylúčený za HNS – Sotenie  súpera v neprerušenej hre podľa DP čl.49/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP  čl.49/2a   od 07.05.2018

Vylúčený po 2xŽK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu

na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:

U171 Kevin Barkóci 1314425, TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dorast od 07.05.2018

U172 Ivan Šiška 1239242, TJ Družstevník Unín MO dorast. od 07.05.2018

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa  čl.41/1,2,3,4 DP

U173 Martin Macejka 1348560, FK Borský Svätý Jur MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 163 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS(1 stretnutie)a určuje skúšobnú dobu od 08.05.2018 do 30.09.2018

U174 Ľubomír Macek 1151036, TJ Sokol Borský Mikuláš MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 137 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS(1 stretnutie)a určuje skúšobnú dobu od 08.05.2018 do 30.09.2018

U179 Dušan Riška 1142744, TJ ŠK Baník Čáry II.tr dosp. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 140 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS(2 stretnutia)a určuje skúšobnú dobu od 09.05.2018 do 30.09.2018

DS po 5.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U175 Dominik Štora 1230975, TJ Družstevník Hlboké  MO  dosp. od 07.05.2018

U176 Richard Neúročný 1298459, TJ Kopčany  MO dosp. od 07.05.2018

U177 Ondrej Orth  1169289, FK Chropov  III.tr  dosp. od 06.05.2018

U178 Lukáš Štefka  1219496, FK Oreské  MO  dosp. od 09.05.2018

Disciplinárne sankcie:

U180 TJ Podbranč III.tr dospelí. Nenastúpenie na majstrovské stretnutie  dosp., nahlásené pred zasadnutím ŠTK ,22 kolo TJ Družstevník Osuské – TJ Podbranč podľa DPč59 DS – pokuta 100,-€ podľa RS ŠTK čl 25 bod c a RP 10,- €

U181 ŠK Baník Čáry II.tr dospelí. Nenastúpenie na majstrovské stretnutie ,nenahlásemie pred zasadnutím ŠTK  dosp.20 kolo TJ Družstevník Kunov – TJ Baník Čáry podľa DPč59 DS – pokuta 200,-€ podľa RS ŠTK čl 25 bod d a RP 10,- €

U182 TJ Družstevník Koválov MO prípravka. Nenastúpenie na majstrovské stretnutie  prípravky.12 kolo TJ Nafta Gbely - TJ Družstevník Koválov podľa DPč59 DS – pokuta 20,-€ podľa RS ŠTK čl 25 bod d a RP 5,- €

U183 Marián Bednár 1310451 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –nedostavenie sa na stretnutie  12kola MO žiaci TJ Spartak Šaštín Stráže – TJ Baník Čáry. DK trestá DS – pokuta 10.-€ podľa DP čl.62 a RP 10,-€

Oznam:

U184 ŠFK Štefanov II.tr.dosp DK žiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné stanovisko k neprístojnostiam počas a  po stretnutí Štefanov - Sobotište  do 14.05.2018. Zároveň DK  predvoláva na svoje zasadnutie dna 16.05.2017 o 16 40hod do sídla ObFZ Senica – HP Jozef Hrica (1104159), VD Martin Okasa (1111032) a kapitána domácich Jakub Chudý1219224

U185 TJ Družstevník Sobotište MO Dosp. DK predvoláva na svoje zasadnutie dna 16.05.2017 o 16 40hod do sídla ObFZ Senica, VD Jaroslava Čenteša (1093296),kapitána hostí Tomáš Čederle 1198236, hráča hostí Mário Krišáka 1309285 a pani Alžbetu Slezákovú 1347774

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 16.05.2018o 16,00 hod.

Ľuboš Štora

predseda DK

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Sekretár upozorńuje štatutárnych zástupcov FK na splatnosť faktúr zaslaných ObFZ a splatnosť faktúr v ISSF.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.