Úradná správa č.30/ 2017-18 / zo dňa 19.04.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  30 / 2017 – 2018 / zo dňa  19.04.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 30.04.2018 o 17,oo hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VII.liga - dospelí - II.tr.-ObFZ SE

16.kolo TJ Popudinské Močidľany – ŠK Baník Čáry 0:3 kont

ŠTK stretnutie v zmysle SP čl. 82 písmeno f kontumuje a podľa čl.11 odsek 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva ŠK Baník Čáry.

Prípad vedúceho družstva TJ Popudinské Močidľany odstupuje na doriešenie DK ObFZ za porušenie SP čl.63 bod b .

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, sk. A

16.kolo Borský Svätý Jur – Spartak Stráže, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 16:30 hod.

17.kolo Spartak Stráže – Jablonica, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 13.30 hod.

19.kolo SpartakStráže - Mor.Sv.Ján, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 13.30 hod.

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, sk. B

16.kolo Unín – Sobotište, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 14:00 hod.

1.1  Oznam pre kluby ObFZ Senica

Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa zmien hracieho termínu resp. hracej plochy posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

a súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.2 ŠTK ObFZ Senica žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné

nezrovnalosti riešili s tajomníkom.

1.3  Pripravuje sa RS pre nasledujúci súťažný ročník, v prípade podnetov na zmeny/doplnky prosím

posielajte svoje návrhy e-mailom priamo na Predsedu ŠTK  - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.4  ŠTK žiada kluby, v ktorých prišlo k personálnym zmenám po vydaní RS v lete 2017 aby

priebežne posielali všetky zmeny priamo na email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.5 Opätovne upozorňuje kluby ŠFK Štefanov, TJ Kerko Šajdíkove

Humence, TJ Družstevník Dojč, TJ Družstevník Osuské a TJ Družstevník Trnovec na chýbajúce

logo v ISSF. Termín doplnenia 24.4.2018.

1.6 ŠTK žiada TJ Družstevník Kunov, TJ Družstevník Rovensko a TJ Družstevník Osuské

predložiť doklady o úhrade zberných faktúr za mesiac marec 2018 v termíne do 24.4.2018.

1.7  ŠTK opätovne  upozorňuje všetky kluby na povinnosť uvádzať v Zápise o stretnutí v kolónke

Funkcionári družstiev povinne tréner prípadne asistent trénera 1 alebo asistent trénera 2, vedúci /

tímový manažér a u domáceho oddielu lekár prípadne masér.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa 25.4.2018.

V Senici dňa 18.4.2018 Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR nariaďuje R, AR, DZ, že v prípade neprístojností počas, resp. po stretnutí, je potrebné   skutočnosti uvádzať cez detail zápisu o stretnutí v ISSF, podanie na DK bezprostredne po stretnutí resp. v deň stretnutia. /Detail/Podanie na komisie/Zaevidovať podanie na komisiu ObFZ Senica/ Disc. komisia/.

KR nariaďuje R a DZ, aby v zápise o stretnutí v časti záznam rozhodcu uvádzali  vždy, vo všetkých stretnutiach ( kategória: žiaci, dorast aj muži ), či US mala, alebo nie, oblečené reflexné vesty v zmysle RS B/11,  počas celého trvania majstrovského stretnutia.

KR upozorňuje R, aby dodržiavali včasný príchod na stretnutia!

Ospravedlnenie zasielať výlučne na emailové adresy. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 7 dní  pred MFZ.

1.Ospravedlnení rozhodcovia:

21.04.2018 Sobota: Otočka, Vlk, Ryčovský, Dutka M.

21.04.-22.04.2018 Sobota-Nedeľa: Štora I., Buzay, Holenka, Tubl, Mesíček.

2. KR berie na vedomie pochvalu od TJ Koválov na R Šefčík Martin ( MZ 17.kolo VII. Liga Čáry-Koválov).

3. Podnety doručené KR cez ISSF:

TJ Kopčany - KR Vašu žiadosť prerokovala.

Stanovisko KR bolo TJ Kopčany zaslané prostredníctvom ISSF.

R Mráz Pavol - KR Vašu žiadosť prerokovala.

Stanovisko KR bolo R Mázovi zaslané prostredníctvom ISSF.

4. KR predvoláva do priestorov ObFZ Senica dňa 25.4.2018 o 16,3o hod. rozhodcov:

Kendi, Ryčovský, Šefčík Miroslav, Šefčík Martin, Dutka M., Matúš, Mesíček, a R „čakateľ“ Blaha Jakub. Účasť menovaných nutná!

5. KR vykonala pohovor dňa 11.4.2018 s R Mesíček Lukáš a odstupuje menovaného DK, s návrhom na  disciplinárnu sankciu 10,- EUR, za nesprávnu procedúru udeľovania OT, ktoré nie sú v súlade s popisom priestupku v Zápise o stretnutí v zmysle pravidla 12. PF, (VII.liga dospelí Unín – Sobotište).

6.UPOZORNENIE:

Upozorńujeme všetky delegované osoby, t.j. rozhodcov a delegátov, že sú povinní požiadať o vydanie Reg.preukazu v ISSF  -/ Elektr.podateľňa, žiadosť o vydanie RP „sám pre seba“.

Upozorńujeme R, že musia nahodiť IBAN účtu pre vystavenie faktúry.

Oznam SFZ :

Preto Vám oznamujem ,že v krátkom čase, budúci utorok 24.4.2018, bude nasadená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to tá, že každá osobaaj jej profily budú mať svoj stav....Správu obdržali všetci členovia SFZ   prostredníctvom  ISSF.

Zapísal: 18.04.2018                                                                                  Peter Tokoš , tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po 2xŽK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP: U137 Ľubomír Macek 1151036, TJ Sokol Borský Mikuláš  MO dosp. Vylúčený za HNS– opľutie protihráča v prerušenej hre podľa čl. 47/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 6 ssN, podľa čl.47/2b  od 09.04.2018

U138 Milan Huťťa 1156926, TJ Slovan Dubovce  MO dosp. Vylúčený za HNS– vrazenie do súpera rukou v prerušenej hre nadmernou silou do oblasti tváre podľa čl. 49/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.49/2a  od 09.04.2018

U139 Erik Pollák 1259097, TJ Spartak Šaštín - Stráže  MO dosp. Vylúčený za HNS– vulgárne a urážlivé výroky voči R podľa čl. 48/1c. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.48/2b  od 16.04.2018

U140 Dušan Riška 1142744, ŠK Baník Čary  II.tr dosp. Vylúčený za HNS– udretie súpera otvorenou dlaňou do oblasti tvárev neprerušenej hre podľa čl. 49/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.49/2b  od 16.04.2018                                                                                                                                                                                              DS po 5.ŽK – Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťaž.stret. podľa  čl.37/5a DP

U141 Patrik Haramia 1218100, TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves  MO dosp. od 16.04.2018

U142 Tomáš Novák 1248444, TJ Kopčany  MO dosp. od 16.04.2018

Disciplinárne sankcie:

U143 TJ Slovan Dubovce MO dosp. Porušenie povinnosti organizátora stretnutia  podľa DPč57/1a DS – pokarhanie podľa DP č.57/2, 9/1b a RP 10,- €

U144 TJ Družstevník Kunov MO dosp. Porušenie povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia DK  podľa DPč64/1a DS – pokarhanie podľa DP č.64/4, 9/1b a RP 10,- €

U145 Lukáš Mesíček 1208050 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica – za nesprávnu procedúru udeľovania OT, ktoré nie sú v súlade s popisom priestupku v Zápise o stretnutí v zmysle pravidla 12. PF, (VII.liga dospelí Unín – Sobotište).DK trestá DS – pokuta 10.-€ podľa DP čl.64/1a RP 10,-€

Oznam:

U146 TJ Spartak Šaštín - Stráže MO.dosp DK žiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné stanovisko k HNS  diváka  - hráča Erik Brunner  v stretnutí Cerová  – Stráže  do 23.04.2018. Hráč – Erik Brunner 1208151 pozastavenie výkonu športu  od 16.04.2018 až do vyriešenie prípadu DP čl.43/4

U147 TJ Kopčany MO Dosp. DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.04.2018 do sídla ObFZ Senica o 16,30 hod.  Predsedu TJ Kopčany p Petra Knoteka, VD – hráča p. Jána Tollu a starostu obce p.Ing.Dušana Dubeckého.  Hráč – Ján Tolla  1087824 pozastavenie výkonu športu  od 16.04.2018 až do vyriešenie prípadu DP čl.43/4

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 25.04.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.