Úradná správa č.25/ 2017-18 / zo dňa 14.03.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  25 / 2017 – 2018 / zo dňa  14.03.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

VII.Správy sekretariátu

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU


1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 26.03.2018 o 17,3o hod.

2.Stretnutie zástupcov FK III.triedy :

Predseda VV M.Guček  pozýva zástupcov FK hrajúcich III.tr.dosp. na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2018 o 17,30 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

MO dospelí

16.kolo ŠTK nariaďuje všetky stretnutia odohrať dňa 1.5.2018 o 17:00 hod. V prípade dohody mužstiev o zmenu termínu, ŠTK bude akceptovať bez poplatku.

18.kolo TJ Slovan Šaštín-Stráže - TJ Družstevník Hlboké, stretnutie sa odohrá dňa 25.3.2018 t.j. v nedeľu o 13:00 hod na ihrisku FK Borský Svätý Jur.

III Trieda dospelí

21.kolo Chropov – Osuské, ŠTK súhlasí s navrhovanou zmenou, nariaďuje stretnutie odohrať dňa 29.4.2018 t.j. v nedeľu o 10:00 hod na ihrisku v Chropove.

MO dorast

ŠTK súhlasí so zmenou hracích dní a časov, stretnutia sa odohrajú nasledovne

16.kolo Štefanov - Radošovce                                 sobota 24.3.2018 o 14.00 hod.

20.kolo Štefanov – Borský Svätý Jur                     sobota 21.4.2018 o 14.00 hod.

24.kolo Štefanov – TJ Slovan Šaštín-Stráže          sobota 19.5.2018 o 14.30 hod.

26.kolo Štefanov – Borský Mikuláš                       sobota   2.6.2018 o 14.30 hod.

28.kolo Štefanov – Sobotište                                   sobota 16.6.2018 o 14.30 hod.

MO žiaci skupina A

15.kolo Spartak Stráže – Cerová, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 14.4.2018 o 13.30 hod

MO žiaci skupina B

13.kolo Hlboké – Smrdáky, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa, stretnutie sa odohrá dňa 30.3.2018 o 10:00 hod

16.kolo Štefanov – Mokrý Háj, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 11:30 hod.

22.kolo Kopčany  - Sobotište, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a času, stretnutie sa po dohode oddielov odohrá dňa 30.5.2018 t.j. v stredu o  17.00 hod.

Prípravky skupina A

12.kolo Kúty „B“ – Hlboké, zmena hracieho dňa  a času, stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 22.3.2018 t.j. vo štvrtok o 17:00 hod.

13.kolo Hlboké – Brodské, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa, stretnutie sa odohrá dňa 30.3.2018 t.j. v piatok o 12:00 hod

1.1Oznam pre kluby ObFZ Senica

Žiadosti resp. požiadavkytýkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sekretár ObFZ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa resp. hracieho času súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF

1.2 Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, v prípade následných požiadaviek rešpektujte bod 1.1 tejto ÚS.

1.3Vzhľadom na predpoveď počasia ohľadne výraznej zmeny poveternostných podmienok ŠTK ObFZupozorňuje na možnosť odvolania stretnutí plánovaných na dni 17-18.3.2018.

Prípadné odvolanie bude riešené správou cez ISSF.

1.4. ŠTK upozorňuje všetky družstvá na dôkladnú kontrolu platnosti RP.

1.5 ŠTK žiada nasledovné futbalové kluby o doplnenie loga do systému ISSF.

ŠFK Štefanov

TJ Družstevník Dojč

TJ Družstevník Hlboké

TJ Družstevník Osuské

TJ Družstevník Radimov

TJ Družstevník Trnovec

TJ Družstevník Vrádište

TJ Chvojničan Radošovce

TJ KERKO Šajdíkove Humence

TJ Kopčany

FC Družstevník Rybky

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 21.3.2018 t.j, v stredu.

V Senici dňa 14.3.2018 ŠTK ObFZ Senica                                                                                                              Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Obsadenie R a DPR na stretnutia bude pred aktuálnym kolom zverejňované na web stránke ObFZ v stredu, po zasadnutí KR vo večerných hodinách.

KR pripomína R, že zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 17:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R e-mailom, prípadne telefonicky.KR doporučuje R , aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR /prípadne DZ/ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

KR upozorňuje R, aby dodržiavali včasný príchod na stretnutia.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov, alebo časov zápasov, kontaktujte KR.

Ospravedlnenie zasielať výlučne na emailové adresy a to najneskôr 7 dní pred MFZ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

KR upozorňuje R, aby zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím!!!

1.Ospravedlnení rozhodcovia:

17.03.2018 Sobota: Otočka

18.03.2018 Nedeľa: Matúš

17-18.03.2018 Sobota-Nedeľa: Štora I., Thao, Daniš.

2. Neospravedlnená neúčasť na seminár R-DZ: Valla R.

3.Ospravedlnení R zo seminára: Buzay, Thao, Štora I. Ostatní R a DZ z nominačnej listiny pre súťažný ročník 2017/18 úspešne absolvovali zimný seminár.

14.03.2018                                                                                                                                      Zapísal: Peter Tokoš, tajomník KR

Marián Bašnár

predseda KR

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

1.Oznam.

a/Oznamujeme FK, že  im boli zaslané faktúry za delegované osoby so splatnosťou do 20.marca 2018.

Žiadame FK, aby nezasielali zálohové platby na delegované osoby na ObFZ.

b/ Sekretár oznamuje, že dňa 16.3.2018 – v piatok ,bude sekretariát z dôvodu pracovnej cesty zatvorený.

Za obsah a pravopis zverejnených článkov v tejto ÚS zodpovedajú predsedovia jednotlivých odborných komisií.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Miroslav G u č e k   v.r.

predseda ObFZ Senica