Úradná správa č.24/ 2017-18 / zo dňa 08.03.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  24 / 2017 – 2018 / zo dňa  08.03.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

 

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 26.03.2018 o 17,3o hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

Výnimky pre jarnú časť sezóny 2017/2018

MO dospelí

16.kolo odloženie na iný termín

ŠTK po zvážení všetkých okolností rozhodla o odložení všetkých stretnutí plánovaných na termín 10-11.3.2018, náhradný termín bude uverejnený v ÚS v dostatočnom predstihu.

Rohov – vždy v nedeľu o 10:00 hod

Hlboké – vždy v sobotu UHČ dospelých

Rybky – vždy v sobotu UHČ dospelých

Stráže – vždy v nedeľu o 10:00 hod

16.kolo TJ Slovan Šaštín- Stráže – Cerová, stretnutie sa odohrá dňa10.3.2018 t.j. v sobotu o 14:30 hod na ihrisku v Borskom Svätom Jure.

II Trieda dospelí

Hradište – vždy v nedeľu o 10:00hod

Kunov – vždy v nedeľu o 10:00 hod

Smrdáky – vždy v sobotu v UHČ

III Trieda dospelí

Osuské – vždy v sobotu v UHČ dospelých

Vrádište – vždy v sobotu v UHČ dospelých

Prietrž – vždy v sobotu v UHČ dospelých

Dojč – vždy v sobotu v UHČ dospelých

Podbranč – vždy v nedeľu o 10:00 hod

Chropov – vždy v sobotu v UHČ dospelých

MO dorast

Slovan Šaštín – vždy v sobotu UHČ

Sobotište – vždy v sobotu UHČ

B.Sv.Jur – vždy v sobotu v UHČ dospelých

Unín – vždy 3 hod pre UHČ dospelých

17.kolo Radošovce – Unín, zmena hracieho času, stretnutie sa odohrá po dohode oddielov  dňa 1.4.2018 o 10:30 hod

15.kolo Štefanov – Unín, zmena hracieho dňa  a času, stretnutie sa po dohode oddielov odohrá dňa 17.3.2018 t.j. v sobotu o 11:00 hod.

MO žiaci skupina A

Cerová – vždy v sobotu UHČ dospelých

Čáry – vždy v sobotu o 15:00 hod

B.Sv.Jur – vždy v sobotu UHČ dorastu

M.Ján – vždy v sobotu o 14:00 hod

B.Mikuláš – vždy v sobotu UHČ dospelých

MO žiaci skupina B

Rybky – vždy v sobotu o 11:00 hod

Unín – vždy v sobotu UHČ dospelých

Smolinské – vždy v sobotu UHČ dospelých

14.kolo Rybky – Hlboké, dňa 19.4.2018 t.j. vo štvrtok o 17:00 hod

13.kolo Kopčany  - Štefanov dňa 31.3  o 10: 00 hod.

15.kolo Kopčany  - Smrdáky dňa14.4  o  13.00 hod.

17.kolo Kopčany  - Kunov dňa 28.4  o  13.00 hod.

19.kolo Kopčany  - Smolinské dňa12.5  o  13.00 hod.

Prípravky skupina A

Cerová – vždy v sobotu 2 hodiny pred UHČ dospelých

B.Mikuláš – vždy v sobotu 1,5 hod pred UHČ dospelých

Kunov – vždy v sobotu o 12:30 hod

Čáry – vždy o 13:30 hod

M.Ján – vždy o 16:00 hod

18.kolo Kúty „B“- Kúty „A“ dňa 5.5.2018 o 14:00 hod / zmena hracieho času /

19.kolo Kúty „A“ – Brodské dňa 12.5.2018 o 14:00 hod  / zmena hracieho času /

Prípravky skupina B

Koválov – vždy v sobotu UHČ dospelých

Unín – vždy v sobotu o 10:00 hod

Oreské – vždy v sobotu o 14:00 hod

Skalica „B“ – vždy na ihrisku v Kopčanoch

14.kolo Gbely – Kopčany dňa 3.5.( štvrtok ) o 17:00 hodpo dohode oddielov

16.kolo Gbely – P.Ves   dňa 18.5.2018(piatok) o 16:30 hod.

18.kolo Gbely – Radošovce dňa 1.6.2018(piatok) o 16:30 hod.

10.kolo: Holíč – Kopčany o 14:30 hod

11.kolo Holíč – Mokrý Háj o 10:00 hod

13.kolo Holíč – Unín o 10:00 hod

15.kolo:  Holíč  - Gbely o 14:30 hod

17 kolo:  Holíč – Koválov o 14,30 hod.

11.kolo  Kopčany - P.Ves o 11.00 hod

13.kolo  Kopčany - Radošovceo 11.00  hod.

15.kolo  Kopčany - Oreské o 11.00 h

17.kolo  Kopčany - Skalica „B“  o 11.00 hod

11.kolo  Skalica  „B“  -  Unín o  9.30  hod.

13.kolo  Skalica „B“   -  Gbelydňa 17.4  t.j. v utorok o 17.00 hod.

15.kolo  Skalica „B“   -  Koválov o 9.30 hod.

18.kolo  Skalica  „B“  -  Holíč dňa 29.5 t.j. v utorok o 17.00 hod.

1.1.Odstúpenie na DK ObFZ

ŠTK odstupuje FK Chropov na DK ObFZ s návrhom pokuty 20 € za nedodržanie nariadenia ŠTK - písomne nahlásiť hrací deň a hrací čas pre všetky domáce stretnutia v jarnej časti r.17/18 v termíne do 6.3.2018 uverejneného v US č, 23 zo dňa 28.2.2018.

1.2.Oznam pre kluby ObFZ Senica

Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Člen ŠTK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sekretár ObFZ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa resp. hracieho času súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.3 Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky horeuvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, v prípade následných požiadaviek rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS.

V Senici dňa 7.3.2018 ŠTK ObFZ Senica                                                                Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR oznamuje všetkým R a DZ ObFZ SE, že dňa 10.3.2018 (sobota) o 9, oo hod. v Senici, Kunovská priehrada - Chata nad plážou (žltá budova) sa bude konať zimný doškoľovací seminár rozhodcov.

Žiadame o zodpovednú prípravu z PF, súťažného poriadku, rozpisu súťaží.

Účastnícky poplatok činí 12,-€. Bez úspešného absolvovania seminára, rozhodcovia a delegáti nebudú zaradení na nominačnú listinu rozhodcov, pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018. Termín bol určený s dostatočným predstihom vopred, aby si každý R a DPR usporiadal povinnosti tak, že sa na zimnom seminári zúčastní. Rozhodcovia, ktorí sa z vážnych dôvodov nebudú môcť seminára zúčastniť (PN, atď), je potrebné, aby sa vopred ospravedlnili. Poplatok za náhradný seminár bude 20,-€.

KR pozýva na seminár dňa 10.3.2018 ( sobota ) o 9,oo hod. p. Miroslava Mikúša.

Program seminára:

-prezentácia 8.3o -9.oo (Línet, Patka)

-otvorenie seminára (M.Bašnár, predseda ObFZ Senica M.Guček, člen VV R.Španka, uzatváranie pracovných dohôd-sekretar ObFZ)

-prednáška z PF /úpravách pravidiel futbalu platných od 1.7.2016 / 9.3o -10.3o

-prestávka 10.3o - 10.45

-písomný test 10.45 -11.15 (Bašnár. Tokoš, Línet, Patka)

-spolupráca rozhodcovského tímu, manažovanie stretnutia 11.2o -12.oo

-obed 12.oo -12.3o

-vystúpenie predsedov odborných komisií (ŠTK, DK) J.Rosa, L.Štora 12.3o -13.oo

-diskusia – záver 13.oo.

Komisia rozhodcov zároveň pozýva na seminár nových záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu!

Obsadenie R a DPR na stretnutia, bude pred aktuálnym kolom zverejňované na web stránke ObFZ v stredu, po zasadnutí KR vo večerných hodinách.

1. Ospravedlnení rozhodcovia na seminár R a DZ ObFZ Senica, dňa 10.3.2018 : Štora I. , Thao .

2. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 17:oo hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

3. HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov, alebo časov zápasov, kontaktujte KR.

4. Ospravedlnenie zasielať výlučne na emailové adresy a to najneskôr 7 dní pred MFZ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

5. KR upozorňuje R, aby zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím!!!

6.  KR dôrazne upozorňuje R a DZ na sledovanie ÚS odborných komisii na web stránke ObFZ Senica!

07.03.2018                                                                                                                                 Zapísal: Peter Tokoš, tajomník KR

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Disciplinárne sankcie:

U108 FK Chropov III.tr. Dosp.

Porušenie povinnosti  vyplývajúcej z rozhodnutia ŠTK uverejneného v US č.23 zo dňa 28.02.2018 podľa  čl. 64/1b. DS – RP 10,- €, Pokuta 20,-€ na návrh ŠTK

Oznam:

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych sankcií na konci jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 , ktoré budú pokračovať na začiatku jarnej časti ročníka 2017/2018 (17/13, 34/7)

Prenos trestov:

Michal Mikulka 1177140,TJ Družstevník Letničie II.tr.dosp (U94) do 05.06.2018

Miroslav Horňák 1185679, TJ Družstevník Prietrž III.tr dosp. ( U101) 1ssN

Michal Zeithaml 1338492, TJ Slavoj Moravský Svätý Ján MO žiaci. ( U102)2ssN

Filip Tóth 1219714, Družstevník Hlboké dosp( U103) 1ssN

Rastislav Tuma 1208148, TJ Slovan Šaštín - Stráže dosp( U104) 1ssN

Erik Vávra 1260992, TJ Chvojničan Radošovce dosp( U105) 1ssN                                                                                                                   Dávid Kudláč 1251570, TJ Slovan Dubovce dosp( U84) 1ssN

Peter Stupavský 1310083, TJ Sokol Borský Mikuláš dor( U85) 1ssN

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 21.03.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať   školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.

Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

1.Oznam.

a/Oznamujeme FK, že  im boli zaslané faktúry za delegované osoby so splatnosťou do 20.marca 2018.

Žiadame FK, aby nezasielali zálohové platby na delegované osoby na ObFZ.

Platby za delegované osoby sa budú platiť mesačne, na základe vystavených a zaslaných faktúr jednotlivým FK .

b/ Sekretár oznamuje, že dňa 9.3.2018 – v piatok ,bude sekretariát zatvorený.

Za obsah a pravopis zverejnených článkov v tejto ÚS zodpovedajú predsedovia jednotlivých odborných komisií.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Miroslav G u č e k   v.r.

predseda ObFZ Senica