Úradná správa č.22/ 2017-18 / zo dňa 08.02.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  22 / 2017 – 2018 / zo dňa  08.02.2018logo

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

V.Správy TMK

VIII.Správy KMaŠF

 

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 26.02.2018 o 17,3o hod.

2.Personálne obsadenie odborných komisií:

VV na svojom zasadnutí dňa 05.2.2018 zvolil členov odborných komisií:

ŠTK – predseda J.Rosa 0905 706 978

Členovia : Ján Cigánek, Ján Lapoš

KR – predseda M.Bašnár 0905 795 284

Členovia : M.Linet,F.Patka,Tokoš

DK – predseda Ľ.Štora 0948 429 444

Členovia :R.Guček,P.Smaženka,M.Machlica,B.Dutka

KMaŠF- predseda V.Rehák 0903 672 298

Členovia : L.Varga, M.Hurbánek

Ekon.kom.- predseda J.Smolár 0907 707 135

Člen : R.Laššo

TMK – predseda Š.Gálik 0905 569 363

Odv.kom.- predseda E.Jurovatý 0903 408 241

Člen : P.Mihál

RK –predseda M.Kocák 0917 124 121

Členovia : Ľ.Vanek, D.Koníček

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1. Výnimky z hracích dní a časov pre jarnú časť ročníka 2017/2018

V zmysle RS ObFZ čl.A/bod 6 odst.n  RS pre súťaž.roč.2017/ 18 upozorňujeme FK , že výnimky z hracích dní a hracích časov platia samostatne pre jesennú časť a  pre jarnú časť.

Termín zaslania výnimiek pre všetky súťaže a kategórie pre jarnú časť je 26.2.2018.

2.Upozornenie

Pre kluby pre jarnú časť 17/18 upozorňujeme na možnosť striedavého štartu hráčov v kategórii mládež bližšie info http://www.ucps.sk/Súťažný_poriadok_SFZ_úplné_znenie_platné… článok 28/ 8 - 10

Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.

Dohodu uvedenú v predchádzajúcom odseku je každý z klubov povinný predložiť na  schválenie riadiacemu orgánu svojej súťaže najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti alebo jarnej časti súťaže. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich orgánov súťaží o jej schválení. Platnosť dohody sa skončí vždy skončením súťažného ročníka.

Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom štarte toho istého hráča.

3. Termínová listina

Prvé jarné kolá sa plánujú odohrať v zmysle RS nasledovne :

VI.Liga Sportika Dospelí 10 - 11.3.2018

VII.Liga dospelí 24 - 25.3.2018

VIII .Liga dospelí 17 - 18.3.2018

VI .Liga U - 19   dorast 17 - 18.3.2018

IV. Liga U - 15  žiaci 24.3.2018

III.Liga U - 12 prípravka 7.4.2018

4.Upozornenie

ŠTK ObFZ upozorňuje funkcionárov na dôkladnú kontrolu platnosti REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV. V prípade, že RP stratil platnosť, je potrebné si požiadať cez elektronickú podateľňu o nový REGISTRAČNÝ PREUKAZ.

ŠTK ObFZ žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ObFZ a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

5.Oznam.

Oznamujeme FK, že v Smernici pre bezhotovostný styk bude navrhnutá zmena v platbách na delegované osoby na mesačnú fakturáciu.

Žiadame FK, aby nezasielali zálohové platby na delegované osoby na ObFZ.

Jozef  Rosa

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Seminár rozhodcov a DPR ObFZ

Odborný doškoľovací seminár  rozhodcov  ObFZ Senica  sa uskutoční dňa 10.03.2018( sobota)

v Senici, Kunovská priehrada - Chata nad plážou ( žltá budova )

Bez úspešného absolvovania seminára, rozhodcovia a delegáti nebudú zaradení na nominačnú listinu rozhodcov, pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018

2.Zaslanie dotazníkov.

Upozorňujeme všetky delegované osoby ObFZ a ZsFZ, že im budú zaslané v priebehu budúceho týždne emailovou poštou dotazníky na rok 2018.Dotazník bude i na webovej stránke ObFZ  v časti dokumenty.

Vyplnené / i keď nenastala zmena údajov / žiadame zaslať späť emailovou poštou, resp.osobne,poštou do dátumu 20.2.2018.

Delegované osoby poberajúce starobný dôchodok sú povinné predložiť doklad o výmere starobného dôchodku / výšku dôchodku začiernite/ k dohode o pracovnej činnosti.

Marián Bašnár

predseda KR

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať   školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.

Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VIII.SPRÁVY KMaŠF

 

KMaŠF oznamuje FK, že dňa 17.2.2018 sa uskutoční v Trenčíne halový turnaj  výberov ObFZ o Pohár predsedu ZsFZ v kategórii starší dorast.

NOMINÁCIA Výberu U19 ObFZ Senica

na turnaj o pohár predsedu ZSFZ 2018

Termín            : 11.02. 2018 (nedeľa)

Čas  zrazu       : 14,45 hod

Miesto zrazu    : športová hala RSMS Senica

Kategória        :  hráči narodení po 01.01.1999 a mladší

Program          : 11.02.2018, nedeľa

14,45                      - zraz pred ŠH RSMS Senica

15,00- 17,00             - tréning

17,30                        - nominácia na turnaj(12 hráčov + 2 brankári).

17.02.2018, sobota, ŠH na Sihoti Trenčín

06,10                     - zraz pred ŠH RSMS Senica

06,20 hod.      – odchod autobusu

08,00 - 17,00  - turnaj

18,00 – 18,30         - príchod do Senice

Prineste si : obuv do haly, tepláková súprava, ponožky, hygienické potreby, registračný preukaz, kartu zdrav.poistenia, brankári kompletnú výstroj !

Vedúci akcie: Ing. Dušan Manďák ,telef.0907 266 429 email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Nominovaní hráči :

Martin Baleja – B, Kristián Krajčír, Zdenek Švejda, Vladimír Vidovič – B.S.Jur

Mário Krišák, Adam Kudela, Damián Švárny, Michal Hecht, Michal Kadlečík, Zdenko Černák – Sobotište

David Mihál, Dominik Malík, Štefan Vach – Unín, Richard Vanek - Radošovce,Patrik Tomašovič, Matúš Čelústka – Štefanov

Adam Šedivý, Martin Havel - B, Dominik Stanický – Šaštín,Ondrej Cigánek, Štefan Cvečka, Tomáš Michalica – B, Libor Jablonický – B.Mikuláš

Tomáš Komorný – Kúty,Lukáš Mikuš – Oreské,Jakub Antálek – Smrdáky,Fabián Kuník – Čáry

Tréneri  :Ing. Peter Ivánek       0915 250 233, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Miroslav Tomeček       0949 877 121, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vedúci družstva :Dušan Manďák 0907 266 429, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Upozornenie :

Nezabudni kartičku poistenca a registračný preukaz !

Po obdržaní nominácie zavolaj trénerovi alebo pošli SMS alebo email  o svojej pripravenosti.

V prípade choroby alebo neúčasti z iných vážnych dôvodov  treba informovať vedúceho akcie !

Vladimír Rehák

predseda  KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Miroslav G u č e k   v.r.

predseda ObFZ Senica