Rokovací poriadok Volebnej konferencie 2017

VOLEBNÁ KONFERENCIA ObFZ SENICAlogo

dňa 25.11.2017

ROKOVACÍ    PORIADOK

Článok 1

Na  volebnej konferencii sa zúčastňujú:

a/ delegáti s právom hlasovať

b/ členovia VV ObFZ , predseda RK ObFZ a sekretár

c/ predsedovia odborných komisií

d/ hostia, zástupcovia médií

Článok 2

Ako delegáti s právom hlasovať sa na  Volebnej konferencii zúčastňuje 45 delegátov delegovaných  FO,FK ObFZ  Senica za každý FO,FK- JEDEN DELEGÁT.

Článok 3

Volebnej j konferencie sa ako hostia zúčastňujú:

a) zástupcovia ZsFZ , SFZ

b) zástupcovia médií a iní pozvaní hostia

Článok 4

1.  Volebná  konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných  delegátov s právom hlasovať.

2. Na prijatie rozhodnutia je potrebné, aby za hlasovala nadpolovičná väčšina, v čase hlasovania prítomných delegátov s právom hlasovať.

3. Navrhovaný program môže byť pozmenený alebo doplnený pri jeho schvaľovaní na  základe návrhu delegáta, ak s tým súhlasia najmenej 2/3 prítomných delegátov s právom hlasovať.

4. Ak sa hlasuje o zmene Stanov ObFZ, o zrušení členstva alebo zrušení ObFZ, návrh je schválený, ak zaň hlasovali najmenej 2/3 prítomných delegátov s právom hlasovať.

Článok 5

1. Priebeh Volebnej konferencie zabezpečuje pracovné predsedníctvo a pracovné komisie.

2. Pracovné predsedníctvo tvoria členovia VV ObFZ , predseda Revíznej komisie a zástupcovia ZsFZ , SFZ a sekretár.

3. Volebná  konferencia na začiatku rokovania volí Mandátovú,Návrhovú a Volebnú komisiu.

4. Pracovné predsedníctvo menuje skrutátorov a overovateľov zápisu.

Článok 6

1. Volebnú  konferenciu riadi predsedajúci, ktorého tým poverilo pracovné predsedníctvo,podľa programu schváleného Volebnou konferenciou v úvode rokovania.

2. Návrh programu predkladá Volebnej  konferencii pracovné predsedníctvo. Prípadné návrhy na zmenu, či doplnenie navrhovaného programu môže podať len delegáti s právom hlasovať.

3. V záujme operatívnosti a vecného rokovania majú účastníci Volebnej konferencie na predkladanie návrhu alebo diskusného príspevku časový limit 5 minút. V priebehu diskusie je opakované vystúpenie delegáta, prípadne pozvaných hostí prípustné len so súhlasom pracovného predsedníctva.

4. V priebehu rokovania Volebnej  konferencie má delegát s právom hlasovať vystúpiť s faktickou poznámkou v trvaní najviac jednej minúty.

5. Po uplynutí časového limitu diskusného príspevku alebo faktickej poznámky je predsedajúci povinný upozorniť diskutujúceho na túto skutočnosť a požiadať ho o ukončenie, prípadne odňať slovo.

6. Písomné návrhy, pripomienky a doplnky k prerokovaným bodom programu možno podávať pracovnému predsedníctvu, alebo pracovným komisiám.

7. Písomné odovzdané diskusné príspevky sú považované za príspevky, ako keby boli prednesené ústne na Volebnej konferencii.

8. Diskusia končí:

a) vystúpením všetkých prihlásených do diskusie,

b) rozhodnutím pracovného predsedníctva o ukončení diskusie.

Článok 7

1. Hlasovanie o procedurálnych otázkach a predložených materiáloch sa uskutočňuje verejným hlasovaním delegátov s právom hlasovať zodvihnutím mandátového lístkov.

2.V prípade, že pri prijímaní záverov boli prednesené protinávrhy, hlasuje sa najskôr za pôvodný návrh prednesený pracovným predsedníctvom, alebo pracovnými komisiami a potom o ostatných návrhoch v poradí, ako boli prednesené. V prípade, že sa schváli pôvodný návrh, o ďalších návrhoch sa nehlasuje.

3.Predsedajúci nemôže diskusiu komentovať alebo iným spôsobom obmedzovať názor diskutujúceho. V prípade osobných invektív predsedajúci odoberie diskutujúcemu slovo.

Článok  8

Z priebehu rokovania Volebnej  konferencie sa  spracuje stručný zápis, ktorý dostanú spolu s uznesením Konferencie  členovia VV ObFZ, predseda RK ObFZ a predsedovia odborných komisií  ObFZ .

Článok  9

Uznesenie z Volebnej  konferencie je schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

Článok 10

Rokovací poriadok platí pre Volebnú konferenciu ObFZ Senica dńa 25.11.2017.