Volebný poriadok Konferencie ObFZ 2017

VOLEBNÝ PORIADOKlogo

KONFERENCIA

Oblastného futbalového zväzu Senica

Senica, 25.11.2017

Úvodné  ustanovenia

Článok 1

Najvyšším orgánom ObFZ je konferencia, ktorá sa koná najmenej raz za  rok, pričom voľby orgánov sa konajú raz za štyri roky.

Článok 2

Konferencia volí:

a) predsedu  ObFZ

b) 6 členov Výkonného výboru ObFZ

c) predsedov Revíznej, Odvolacej, Disciplinárnej a Volebnej  komisie  ObFZ ako aj 2 členov volebnej komisie

d) delegátov konferencie ZsFZ za ObFZ

Článok 3

1) Tento Volebný poriadok upravuje spôsob a postup pri voľbách orgánov ObFZ

2) Voľby  na konferencii sa môžu konať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.

3) Voľby  sú riadne a doplňujúce

4) Riadne voľby sú voľby do orgánov ObFZ, konané na volebnej konferencii raz za štyri roky a sú na celé funkčné obdobie

5) Doplňujúce voľby sú voľby do orgánov ObFZ  konané mimo volebnú konferenciu,  na zostatok volebného obdobia.

Voľby predsedu ObFZ, členov VV ObFZ,  predsedov komisií  ObFZ a delegátov na konferenciu ZsFZ za ObFZ.

Článok 4

1.)Voľby do  všetkých funkcii uvedených v článku 2 riadi Volebná komisia.

2.)Volebná komisia je 3 -členná, predseda  a 2 členovia, zložená z osôb, ktoré sa nenachádzajú na kandidátkach do volených orgánov.

Kandidáti

Článok 5

1) Návrh kandidátov na funkciu predsedu ObFZ, členov VV ObFZ a predsedu Revíznej, Odvolacej, Disciplinárnej a Volebnej komisie ako aj delegátov na konferenciu ZsFZ za ObFZ, predkladá volebná komisia. Návrh musí byť predložený v súlade so znením Stanov ObFZ a na základe Uznesenia VV ObFZ najneskôr v termíne 48 hodín pred konaním Konferencie. Návrh musí obsahovať meno a  priezvisko navrhovaného kandidáta, navrhovanú funkciu, vlastnoručné podpisy dvoch zodpovedných funkcionárov  predkladajúceho subjektu s pečiatkou, vyhlásenie o individuálnom členstve, alebo o podaní prihlášky za člena. Navrhnutý kandidát môže kandidovať iba na jednu volenú funkciu uvedenú v čl. 2.

2) Navrhovaných kandidátov na jednotlivé funkcie predloží Volebná komisia.

3) Kandidáti na jednotlivé funkcie  sa musia zúčastniť konferencie  ako pozvaní hostia, alebo svoj súhlas s  kandidatúrou musia zaslať, resp. doručiť Volebnej komisii písomnou formou najneskôr pri prezentácii v deň konania Konferencia .

Voľby

Článok 6

Predsedu,  predsedov komisií, členov volebnej komisie a delegátov na konferenciu ZsFZ za ObFZ volia všetci delegáti konferencie s právom hlasovať.

Členovia  VV sú  volení separátne,  podľa príslušnosti k okresu SE resp. SI, t.j kandidáti a aj delegáti  s právom hlasovať sú len z jedného okresu.

2) Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním. Pred každou časťou hlasovania vykoná volebná komisia prezentáciu delegátov s právom hlasovať. V prípade, že na konkrétnu funkciu je jeden kandidát, voľby sa môžu uskutočniť verejným hlasovaním. O spôsobe hlasovania rozhodne konferencia verejným hlasovaním.

3) Volebná komisia odovzdá každému delegátovi s právom  hlasovať hlasovacie lístky s menami kandidátov.

4) Kandidátov predseda volebnej komisie konferencii predstaví.

5)   Po prevzatí  hlasovacích lístkov, každý delegát s právom hlasovať upraví hlasovacie lístky tak, že pri voľbe predsedu ObFZ a predsedov  komisií, zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta. Pri voľbe delegátov na konferenciu ZsFZ za ObFZ, delegát  zakrúžkuje taký počet kandidátov, koľko je určených delegátov na konferenciu ZsFZ.Počet delegátov určí ZsFZ podľa stanov ZsFZ.

Pri voľbe členov VV ObFZ delegát zakrúžkuje  pre okres SE max 4 kandidátov, pre okres SI max 3 kandidátov

6)  Za FK ( futbalový klub) môže byť zvolený len jeden kandidát za člena VV.

Článok  7

Neplatnosť hlasovacieho lístka

1) Hlasovací lístok je neplatný, ak:

a) je zakrúžkovaných viac kandidátov ako je stanovený počet pre voľbu

b) nie je zakrúžkovaný ani jeden kandidát

c) je v návrhu niektorý kandidát prečiarknutý, alebo sú v hlasovacom lístku svojvoľne vpisované ďalšie údaje, prípadne dopisované ďalšie mená

d) ak delegát použije iné tlačivo (hárok papiera), než platný hlasovací lístok, ktorý obdržal  od Volebnej komisie

2) Voľby sú neplatné, ak je počet odovzdaných hlasovacích lístkov vyšší, ako aktuálny počet prezentovaných delegátov s právom hlasovať. V takomto prípade sa voľby opakujú.

Vyhodnotenie volieb

Článok 8

1) Ak je na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých delegátov Konferencie. Ak kandidát nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom na zvolenie postačuje jednoduchá väčšina. Ak ani takto kandidát nebude zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín.

2) Ak je na funkciu viac kandidátov, zvolený je ten, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezískal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb.

3) Do druhého kola postupujú kandidáti, ktorí sa v prvom kole počtom získaných  hlasov umiestnili na prvom a druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti umiestnení na prvom mieste rovnaký počet hlasov, postupujú do druhého kola len títo. Ak získal jeden kandidát na prvom mieste  najväčší počet hlasov a na druhom mieste viacerí kandidáti získali rovnaký počet hlasov, do druhého kola voľby postupujú všetci na prvom aj druhom mieste.

4) V druhom kole bude zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden kandidát nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu v ďalších kolách postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov, pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola.

5) Ak podľa postupu uvedeného v odsekoch 1 až 4 nebol zvolený kandidát na funkciu, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín, ak konferencia nerozhodne ,že doplňujúce voľby sa uskutočnia na najbližšej riadnej konferencii.

Záverečné ustanovenie

Článok 9

Volebná komisia vydá o výsledkoch volieb protokol, ktorý overujú svojim podpisom všetci členovia volebnej komisie. Volebné lístky sa uložia v zmysle zákona o archivácii na ObFZ. Správu o výsledkoch volieb predkladá predseda volebnej komisie Konferencii.

Odsúhlasené a schválené na zasadnutí Výkonného výboru dňa  18.októbra 2017