Úradná správa č.17 / 2017-18 / zo dňa 26.10.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  17 / 2017 – 2018 / zo dňa  26.10.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 16.11.2017 o 16,30 hod.

Predsedovia odborných komisií o 17,15 hod.

2.Volebná konferencia 2017:

VV na svojom zasadnutí dńa 25.9.2017 schválil termín Volebnej konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 25.novembra 2017 o 9,oo hod. v zasadačke Jednoty Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Výklad RS:

ŠTK upozorňuje na doplnenie v RS časť B- Tech.ust.článok 3 – štart hráčov odst.d :

- V skupine prípravky štartujú hráči narodení od 01.01.2006 – 31.12.2011, ktorí ku dňu štartu dovŕšili 6. rok veku,hráčky ( dievčatá ) narodené od 01.01.2005 a mladšie,ktoré dovŕšili 6.rok veku.

2.Výnimky z ÚHČ :

MO dorast:

B.Mikuláš – Radošovce  13.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 31.10.2017/ utorok / o 14,00 hod.

MO prípravka skup. A:

B.Mikuláš – Lak.Nová Ves  10.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie v opačnom poradí dňa 28.10.2017/ sobota / o 12,00 hod. hracia plocha  – Lak. Nová Ves

3.Zmena času:

ŠTK  upozorňuje FK a R na zmenu času z letného na zimný. Čas sa mení v noci zo soboty 28.10.2017 na nedeľu 29.10.2016 z 03:00hod. na 02:00hod.

4.Zmena v adresári :

FK Smrdáky : Kristián Selecký, predseda, telef.0907 787 063, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník a ISSF manažér: Ing.Pavol Fojtlín, telef. 0944 217 872, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5.Oznam:

Dňa 4.11.2017 o 9,oo hod. sa v ŠH Senica uskutoční kvalif.turnaj prípraviek o Pohár predsedu ZsFZ.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Sťažnosť:

KR berie na vedomie sťažnosť na výkon R Pavol Mráz,12.kolo VI.Sportika liga Dubovce – Sl. Šaštín.

2.Upozornenie:

KR berie na vedomie ukončenie činnosti R Smoleňák Filip.

Menovaného upozorňuje na uzn.č.79 DK – úhradu pokuty a RP vo výške 40,-€ na účet ObFZ Senica.

V prípade neuhradenia pokuty do 2.11.2017 ho odstúpi na ďalšie konanie na DK.

Doporučujeme kontaktovať sekretára zväzu na tel.0905 723 251v prac.dobe.

Na základe uvedeného,upozorňuje FK Slovan Šaštín-Stráže, že od jarnej časti súťažného ročníka 2017/18 budú svoje domáce majstrovské stretnutia hrávať mimo UHČ dospelých.

3.Ospravedlnení R:

Sobota–Nedeľa :  Mesíček,Otočka,Matúš,Petráš

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U95 Róbert Kočka 1309467, TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dor.

Vylúčený za HNS – držanie súpera  v  gólovej príležitosti  mimo pokutového  územia podľa čl. 45/1.

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.45/2a od 23.10.2017

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1ssN, podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP :

U96 Robert Slovák 1157108, TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dosp od 23.10.2017

DS po 5.ŽK –

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U97 Stanislav Chocholáček 1171598, OŠK Rohov MO dosp. od 23.10.2017

U98 Marek Včelka 1196468, TJ Družstevník Sobotište II.tr dosp. od 23.10.2017

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa  čl.41/1,2,3,4 DP

U99 Jakub Chudý 1219224, ŠFK Štefanov  II.tr dosp.,

DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 83 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS(1 stretnutie)a určuje skúšobnú dobu  do 30.06.2018

Oznam:

U100 TJ Slovan Šaštín Stráže MO dosp.DK berie na vedomie vyjadrenie oddielu k popisu vylúčeného hráča a vyjadreniu sa k DO  v zápise o stretnutí.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch december 2017 – január 2018  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.SPRÁVY  SEKRETARIÁTU

Sekretár ObFZ oznamuje FK, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe, musia prostredníctvom webshopu SFZ vyčerpať do 31.12.2017. Po tomto termíne nebude možné prostriedky čerpať a SFZ ich musí vrátiť štátu.

Na webshope SFZ sú doplnené ďalšie produkty - obuv,ovlečenie,šport.potreby,pohonné hmoty,práčky, PC, tlačiarne.

www.futbalnet/ obfz senica,e-shop.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica