Úradná správa č.15 / 2017-18 / zo dňa 12.10.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  15 / 2017 – 2018 / zo dňa  12.10.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 18.10.2017 o 18,00 hod. v sídle ObFZ Senica.

Predsedovia odborných komisií o 18,15 hod.

2.Volebná konferencia 2017:

VV na svojom zasadnutí dńa 25.9.2017 schválil termín Volebnej konferencie, ktorá sa uskutoční dňa

25.novembra 2017 o 9,oo hod. v zasadačke Jednoty Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

Výnimky z ÚHČ :

Sportika liga MO dospelí:

Lak.Nová Ves – B.Mikuláš 13.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 28.10.2017/ sobota / o 14,00 hod.

III. tr.dospelí:

Chropov – Osuské  14.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie v opačnom poradí dňa 4.11.2017/ sobota / o 13,30 hod.- hracia plocha Osuské.

MO dorast:

Bor.Sv.Jur  - Štefanov 13.kolo

ŠTK neschvaľuje žiadosť o zmenu termínu majstr. stretnutia, podľa RS, A/6/h - chýba súhlas hosťujúceho klubu

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR dôrazne upozorňuje R na sledovanie ÚS  ŠTK a DK na webovej stránke ObFZ Senica.

1.Pochvala:

KR berie na vedomie pochvalu ŠK Baník Čáry na výkon R Lapoš Ján v stretnutí 10.kolo II.tr. dospelí Smolinské – Čáry.

2.Ospravedlnení R:

Sobota (14.10.2017): Mikúš

Sobota–Nedeľa (14.- 15.10.2017): Petráš,DutkaM.,Mesíček,Otočka,Buzay.

3.Odstúpenie na DK:

KR odstupuje na DK R Smoleňák Filip na základe nedoručenia  kópie PN na sekretariát ObFZ a nedostavenie sa na majst. stretnutia bez relevantného ospravedlnenia (Prípravka: P.Ves-Gbely, žiaci: Štefanov-Unín, dorast: Štefanov-Šaštín) s návrhom, na potrestanie a to zastavením športovej činnosti na 4 týždne nepodmienečne.

4.Upozornenie:

KR dôrazne upozorňuje R na RS čl.20 odst.b: „ Rozhodca zašle na ObFZ v prvý prac.deň po stretnutí tlačivo o vyúčtovaní deleg.osôb.“

V prípade opakovania  R / Thao T.D.,Matúš F./ 10.kolo budú odstúpení na DK.

5.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Zasadnutia KR sa budú konať vždy v stredu o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U78 Štefan Vanek 1124301, ŠK Petrova Ves  II.tr. dosp. Vylúčený za HNS –sotenie súpera  rukami v neprerušenej hre nadmernou silou podľa čl. 49/1a DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa čl.49/2a od 09.10.2017 ,RP 10,-€

Disciplinárne sankcie:

U79 Filip Smoleňák  1308495 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica –nedostavenie sa na majstrovské stretnutia. DK trestá DS – pozastavenie výkonu rozhodcu a výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne od 11.10.2017 podľa DP čl.62 pokuta 30,-€ a RP 10,-€

Oznam:

U80 Nafta Gbely.

DK berie na vedomie vyjadrenie k nominácii trénera Jozefa  Krbicu v stretnutí prípraviek  Petrova Ves - Gbely bez ďalších disciplinárnych opatrení.

Predvolanie:

U81DK predvoláva na svoje zasadnutie do sídla ObFZ dňa 18.10.2017 o 16,15 hod .:

TJ Družstevník Letničie – TJ Družstevník Sobotište II.tr.  dosp.

R Lukáš Mesíček 1349197

TJ Družstevník Letničie - VD p.Marián Vaculka, a HP Dušan Machlica,hráč Michal Mikulka 1177140 .DK menovanému hráčovi predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu až do vyriešenia prípadu od 09.10.2017 (43/4).

TJ Družstevník Sobotište -  VD pani Alžbeta Slezáková a predsedu FK p. Patrik Kadlečík

TJ Družstevník Letničie a TJ Družstevník Sobotište zaslať podrobné písomné stanovisko k neprístojnostiam počas  a po stretnutí do 17.10.2017

U82FC Sekule II.tr.dosp. – hráč Matej Hajdin 1226184 prípad v riešení.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch december 2017 – január 2018  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

FK Družstevník Trnovec – v ISSF pozast.činnosť neplatí,nakoľko prišlo k fakturácii omylom Liptovského futbalového zväzu.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica