Úradná správa č.10 / 2017-18 / zo dňa 07.09.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  10 / 2017 – 2018 / zo dňa   07.09.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 25.09.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Kontumácie:

Smrdáky - Hlboké  MO žiaci skup. B.:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 2.kola Smrdáky - Hlboké  v zmysle SP SFZ čl.82/1b a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Družst. Hlboké.

Za porušenie SP a  RS B čl.25/ ŠTK bod d odstupuje FK Smrdáky na DK s návrhom pokuty 20,-€ a nariaďuje uhradiť FK  Družst. Hlboké  sumu 40,-€ RS B/čl.25/ ŠTK bod h.

Doklad o úhrade  FK Smrdáky  predložiť na ŠTK  do 12.9.2017.

Hradište - Petrova Ves  II Tr. dospelí:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 5.kola Hradište – Petrova Ves v zmysle SP čl.82/1g a SP čl.11 odst.3 a priznáva 3 body a skóre 4:0 v prospech Družst. Hradište pod Vrátnom.

Za porušenie SP a RS B čl.25/ ŠTK bod f odstupuje FK  Petrova Ves na DK s návrhom pokuty 100,-€.

2.Výnimky z ÚHČ :

Sportika Liga MO dospelí:

Sl.Šaštín - Rohov  4.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 15.9.2017/ piatok / o 16,30 hod.

MO dorast:

Sobotište - Štefanov 7.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 16.9.2017/ sobota / o 13,30 hod.

MO Žiaci skup. A :

Jablonica - Dojč  4.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 16.9.2017/sobota / o 13,00 hod.

Mor.Sv.Ján - Dojč  6.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 30.9.2017/sobota / o 13,00 hod.

Čáry - Dojč  10.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 28.10.2017/sobota / o 11,30 hod.

MO Žiaci skup. B :

Kunov - Smrdáky  1.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 27.9.2017/streda / o 16,00 hod.

Hlboké - Rybky  3.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 9.9.2017/sobota / o 14,30 hod.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Ospravedlnenia zasielať najneskôr 7 dní pred MFZ.

Zasielanie ospravedlnenia výhradne na e-mailové adresy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, že v prípade predčasného ukončenia stretnutia z akéhokoľvek dôvodu, Zápis o stretnutí v ISSF sa NEUZATVÁRA!

1.Ospravedlnení R:

Sobota (09.09.2017): Škrinár, Tubl, Ryčovský, Šefčík Mi.

Sobota – Nedeľa (09.- 10.09.2017): Mikúš

2.Odstúpenie na DK.

KR odstupuje DK na základe vlastného zistenia R Hušek Ján s návrhom zastavenia činnosti ako R na 1 týždeň od 11.09.2017 v zmysle Zásad pre činnosť.( neudelenie OT-ČK za HNS náhradníka hostí č.1 v stretnutí III.Tr. Trnovec-Vrádište).

KR odstupuje DK R Tubl Milan s návrhom na pokarhanie v zmysle Zásad pre činnosť.( nedostavenie sa na stretnutie prípravky Gbely-Oreské).

3.Vetácia R.

FK Letničie vetuje R Hušek Ján na všetky svoje stretnutia doma - vonku celý súťažný ročník 2017/18.

4.Výzva.

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Zasadnutia KR sa budú konať vždy v stredu o 16,oo hod

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U34Pavol Hlavička 1146822, FK Chropov III.tr dosp. Vylúčený za HNS –urážlivé výroky voči rozhodcovi podľa čl. 48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.48/2b od 03.09.2017

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie(čl41/1,2,3,4) - zamieta sa: U35 Mário Šarközy 1247669, TJ Družstevník Letničie II.tr dosp. DK Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U21 a žiadosť zamieta,  US č.5/2017 zo dňa 04.08.2017 – oznamy DK

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1ssN, podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP :

U36 Damián Švárny 1308723, TJ Družstevník Sobotíšte MO dosp. od 04.09.2017

Disciplinárne sankcie:

U37 Ján Hušek 1319535 rozhodca – na základe odstúpenia KR ObFZ Senica -nedostatok podľa Zásad pre činnosť rozhodcu ObFZ Senica , DK trestá DS – pozastavenie výkonu rozhodcu na 1 týždeň od 11.09.2017 podľa DP čl.62 a RP 10,-€

U38 ŠK Petrova Ves II.tr dosp. spôsobenie predčasného ukončenia  majstrovského  stretnutie dospelých 05.kola  Družstevník Hradište pod Vrátnom  – ŠK Petrova Ves pre nízky počet hráčov  podľa DP čl. 64/1a. DS – RP 10,- €, Pokuta 100,- € RS čl. 25/ŠTK, bod f

U39 FK Smrdáky MO žiaci skupinaB.

Nenastúpenie na  majstrovské  stretnutie žiakov 2.kola  FK Smrdáky – TJ Družstevník Hlboké podľa DP čl. 64/1a. DS – RP 5,- €, Pokuta 20,-€ podľa čl. 25/ŠTK, bod h

Oznamy:

DK predvoláva na svoje zasadnutie do sídla ObFZ dňa 13.09.2017 o 16,15 hod .:

TJ Družstevník Vrádište – FK Chropov III.tr  dosp.

R Gabriel Knap 1084167 AR Filip Smoleňák 1308495

TJ Družstevník Vrádište - VD p. Adam Štefka, Predsedu TJ a HP p. Ing. Jozefa Šedivého

FK Chropov -  VD p.Peter Juráček a Predsedu TJ p.Ing.Martina Bartala Hráč Peter Orth 1156642 .DK menovanému hráčovi predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu až do vyriešenia prípadu od 04.09.2017 (43/4).

FK Družstevník Vrádište a FK Chropov zaslať podrobné písomné stanovisko k inzultácii rozhodcu hráčom po stretnutí do 12.09.2017

DK predvoláva na svoje zasadnutie do sídla ObFZ dňa 13.09.2017 o 16,40 hod .:

TJ KerkoŠajdíkove Humence  – TJ Družstevník Popudinské Močidľany II.tr dosp.

R Martin Šefčík 1084167                                                                                                                                                                             TJ Kerko Šajdíkove Humence - HP p. Jakubec  Pankrác, kapitána D  Juraj Fila a predsedu FK  Antona  Šimka.

Hráč č.16 Ondrej Sekáč 1259783. DK menovanému hráčovi predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu až do vyriešenia prípadu od 04.09.2017 (43/4).

TJ Družstevník Popudinské Močidľany - T p.Tomáš Miča ,kapitána H Tomáša Bellaya  a predsedu FK p.Mariána Kocáka . TJ Kerko Šajdíkove Humence  zaslať podrobné písomné stanovisko k neprístojnostiam počas stretnutia do 12.09.2017

Predvoláva na svoje zasadnutie do sídla ObFZ dňa 13.09.2017 o 17,20 hod .:

TJ Baník Čáry – FC Sekule II.tr .dosp.

R Štefan Daniš 11310345 AR Marián Bednár 1310449

TJ Baník Čáry- HP p. Marián Šimek, VD p. Dušan Ozábal a  kapitána družstva Jána Flajžíka 1153575 Hráč č.9 Tomáš Polák 1250762.

DK menovanému hráčovi predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu až do vyriešenia prípadu od 04.09.2017 (43/4).

FC Sekule -  VD p.Mária Kubináková a lekára  p.Matej Ježek a kapitána družstva Andreja Trajlínka 1257073 .Gabriel Ježek  1156642 .DK menovanému hráčovi predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu až do vyriešenia prípadu od 04.09.2017 (43/4). TJ Baník Čáry a FC Sekule  zaslať podrobné písomné stanovisko k neprístojnostiam počas  stretnutia do 12.09.2017

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 13.09.2017

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

Upozornenie :

TMK upozorňuje na smernicu SFZ k vzdelávaniu trénerov, čl. 12, bod 2 e) „trénerská licencia môže byť odňatá ak tréner: porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži, vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii, aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže.“

Oznam:

Uhradené zálohové platby na školenie trénerov boli záujemcom zaslané dnes späť na účty oznámené na sekretariát zväzu.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU:

Sekretár upozorňuje na splatnosť 1.zálohovej splátky na odmeny rozhodcov.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica