Úradná správa č.6 / 2017-18 / zo dňa 10.08.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  6 / 2017 – 2018 / zo dňa   10.08.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 25.09.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Výnimky z ÚHČ :

VI.Sportika liga MO dospelí:

Oreské – B.Mikuláš 2.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 15.9.2017 / piatok/ o 17,00 hod.

MO dorast:

Bor.Sv.Jur  – Kúty 2.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 13.8.2017 / nedeľa / o 13,30 hod.

B.Mikuláš - Bor.Sv.Jur 3.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 19.8.2017 / sobota / o 17,00 hod.

3.Zmena v adresári:

FK Bor.Sv.Jur : Predseda : Ľuboš Rybár 0908 797 430 email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tajomník : Juraj Smolár 0907 707 135 email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4.Štart hráčov :

V kategórii dorastu štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dorastu a ďalej hráči z kategórie žiakov, ktorí dovŕšili 14.rok veku (SP čl. 46/1). Hráči z kategórie žiakov musia mať k štartu v kategórii dorastu súhlas od lekára a zákonného zástupcu (SP čl. 46/2)

Ak klub nemôže pred stretnutím predložiť rozhodcovi stretnutia tento súhlas, hráč nemôže na stretnutie nastúpiť, resp. v prípade štartu bude jeho štart považovaný za neoprávnený v zmysle SP SFZ čl. 52/j.

5.Článok 46 odsek 2 SP:

(2)Hráč, ktorý nedovŕšil 18. rok veku, je oprávnený súťažiť v inej vekovej kategórii podľa odseku 1 len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu lekára a predchádzajúceho písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu so súťažením hráča vo vyššej vekovej kategórii.Tréner družstva nesmie nominovať hráča na stretnutie v prípade uvedenom v odseku 1, ak tieto súhlasy nemá k dispozícii pred stretnutím

Hráč, ktorý dovŕšil 18 rokov štartuje v kategórii dospelých na platný RP, nepotrebuje k štartu už žiadne doklady k ostaršeniu.

6.Členské :

ŠTK upozorňuje štatutárov FK a ISSF manažérov  na povinnosť vygenerovať  si pred prvým majstr. stretnutím  pre hráčov, trénerov a FK členské príspevky.

7.Športoví odborníci:

V  ISSF pribudol nový typ žiadosti. Jedná sa o proces registrácie športových odborníkov. Postup ako funguje tento proces nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici.

V prípade, že osoba nie je evidovaná v ISSF, tak prvú kolonku  /zaregistrované osoby/vynechajte a

vypíšte osobné údaje. Emailová adresa je povinná a požadovaná osoba musí spätne potvrdiť registráciu. Jednej osobe môžete prideliť i viacej funkcií.
Tento nový proces priamo súvisí so zmenami na zápise o stretnutí. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb.

Zasadnutia ŠTK  sa budú konať vždy v stredu o 16,00 hod.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Ospravedlnenie :

Sobota : Mikuš Peter ( DZ ) ,

Sobota - nedeľa : Holenka Peter

2.Zmena Súťažného poriadku:

KR upozorňuje deleg.osoby na zmenu SP čl.48 – striedanie hráčov / RS B/ čl.6 odst.3,4 :

V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii dorast a dospelí môže družstvo striedať 5 hráčov.

3.Oznámenie:

Hráč, ktorý dovŕšil 18 rokov štartuje v kategórii dospelých na platný RP, nepotrebuje k štartu už žiadne doklady k ostaršeniu.

4.Oznam:

KR predvoláva R F.Matúš na svoje zasadnutie dňa 16.8.2017 o 16,oo hod.

5.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U05 Milan Ovečka 1137952, ŠK Petrova Ves II.tr dosp. Vylúčený za HNS –urážlivé výroky voči rozhodcovi podľa čl. 48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.48/2b od 06.08.2017

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1ssN, podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP :

U06 Tomáš Dominik 1256128, FK TJ Kúty MO dosp. od 07.08.2017

U07 Adam Trajlínek 1157658, FC Sekule II.tr dosp. od 07.08.2017

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa  čl.41/1,2,3,4 DP

U08 Ľubomír Krajčír 1241548, FK Borský Svätý Jur MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 193 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS(1 stretnutie)a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2017

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 16.08.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

DK ObFZ Senica oznamuje FK, že za disciplinárne sankcie udelené v zmysle DP, čl 47,48,49 a 50, disciplinárna komisia nebude meniť disciplinárne sankcie na podmienečné

Ľuboš Štora

predseda DK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica