Úradná správa č.5 zo dňa 04.08.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  5 / 2017 – 2018 / zo dňa   04.08.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

VI.Správy Matriky

VII.Správy sekretariátu

 

I. SPRÁVY VÝKONNÉHO  VÝBORU

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 07.08.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Pasport:

Dňa 1.8.2017 bol vykonaný pasport ihriska ŠFK Štefanov /pri škole/.

2.Výnimky z ÚHČ :

MO dorast:

Sl. Šaštín – Štefanov 3.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 20.8.2017 / nedeľa / o 14,30 hod.

3.Oprava z ÚS č.2  ÚHČ :

III. trieda dospelí :

Trnovec -  ne ÚHČ dosp

4.Štart hráčov :

V kategórii dorastu štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dorastu a ďalej hráči z kategórie žiakov, ktorí dovŕšili 14.rok veku (SP čl. 46/1). Hráči z kategórie žiakov musia mať k štartu v kategórii dorastu súhlas od lekára a zákonného zástupcu (SP čl. 46/2)

Ak klub nemôže pred stretnutím predložiť rozhodcovi stretnutia tento súhlas, hráč nemôže na stretnutie nastúpiť, resp. v prípade štartu bude jeho štart považovaný za neoprávnený v zmysle SP SFZ čl. 52/j.

5.Článok 46 odsek 2 SP:

(2)Hráč, ktorý nedovŕšil 18. rok veku, je oprávnený súťažiť v inej vekovej kategórii podľa odseku 1 len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu lekára a predchádzajúceho písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu so súťažením hráča vo vyššej vekovej kategórii.Tréner družstva nesmie nominovať hráča na stretnutie v prípade uvedenom v odseku 1, ak tieto súhlasy nemá k dispozícii pred stretnutím

Hráč, ktorý dovŕšil 18 rokov štartuje v kategórii dospelých na platný RP, nepotrebuje k štartu už žiadne doklady k ostaršeniu.

6.Členské :

ŠTK upozorňuje štatutárov FK a ISSF manažérov  na povinnosť vygenerovať  si pred prvým majstr. stretnutím  pre hráčov, trénerov a FK členské príspevky.

Postup : Najskôr si odklikajte hráčov v ponuke členské, vygenerujte si ich do zbernej faktúry. Do súpisky si nahrajte trénera, tak isto ho potom odkliknite v členskom. Po týchto úkonoch je možné nahodiť hráčov do Zápisu bez žltých trojuholníkov a potom už je to bežný postup.

Ak je tréner zároveň aj aktívnym hráčom a má uhradené členské ako hráč, ako tréner už členské v tejto sezóne neplatí (systém na to upozorňuje a nedovolí generovať ďalšie členské), nakoľko členský poplatok platí fyzická osoba iba raz za sezónu.

7.Športoví odborníci:

V  ISSF pribudol nový typ žiadosti. Jedná sa o proces registrácie športových odborníkov. Postup ako funguje tento proces nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici.

V prípade, že osoba nie je evidovaná v ISSF, tak prvú kolonku  /zaregistrované osoby/vynechajte a vypíšte osobné údaje. Emailová adresa je povinná a požadovaná osoba musí spätne potvrdiť registráciu. Jednej osobe môžete prideliť i viacej funkcií. Tento nový proces priamo súvisí so zmenami na zápise o stretnutí. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb.

Zasadnutia ŠTK  sa budú konať vždy v stredu o 16,00 hod.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1. Ospravedlnenie R a DZ :

Sobota : Šefčík Miroslav

Sobota a nedeľa : Hurbánek M. , Ryčovský L. , Kendi A. , Holenka P. ,

DZ : Mikuš P. od 6.8. - 12.8.2017 , Valla R. od 4.8. - 4.9.2017

2.Úhrada členského:

KR dôrazne upozorňuje R a DZ na povinnosť uhradiť ročný členský poplatok. Bez jeho uhradenia Vám ISSF neumožní zúčastniť sa  majstr.stretnutí !

Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol).

Druhou možnosťou je uhradiť členské vo výške 10,-€  na zväz na číslo účtu: SK 71 0200 0000 0027 5578 5159 do 28.07.2017.VS – 315 015 Do správy uveďte meno a priezvisko R,DS,DPR- prípadne kontaktujte sekretára zväzu.

3.Zmena Súťažného poriadku:

KR upozorňuje deleg.osoby na zmenu SP čl.48 – striedanie hráčov / RS B/ čl.6 odst.3,4 :

V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii dorast a dospelí môže družstvo striedať 5 hráčov.

4.Oznámenie:

Hráč, ktorý dovŕšil 18 rokov štartuje v kategórii dospelých na platný RP, nepotrebuje k štartu už žiadne doklady k ostaršeniu.

5.Oznam:

KR žiada R F.Matúš a L.Mesíček ,aby súrne kontaktovali sekretára zväzu .

6.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa  čl.41/1,2,3,4 DP

U01 Radovan Tomeček 1309695, TJ Družstevník Sobotište  II.tr dosp.

DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 181 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS(1súť. stretnutie)a určuje skúšobnú dobu do 31.10.2017

Uvoľnenie činnosti podľa DP čl. 37/6

U02Ondrej Sekáč 1259783, TJ KERKO Šajdíkove Humence  II.tr dosp.

DK uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe čl. 37/6 ( 30,- €  - zberná faktúra )

U03 Lukáš Rýzek 1236121, TJ Podbranč  III.tr. dosp..DK uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe čl. 37/6 ( 30,- €  - zberná faktúra )

Disciplinárne sankcie

U04TJ Chvojničan Radošovce MO žiaci skupina B.

Odhlásenie družstva žiakov po vyžrebovaní zo súťaže podľa DP čl.65/1b,4 s preukázaním na RS „B“25.bod g. Disciplinárna sankcia RP 5,- €, pokuta 100,-€ podľa článku 25 ŠTK bod g

Oznamy:

Prenos trestov do jesennej časti ročníka 2017/2018

Patrik Blaha 1164387, TJ Slovan Dubovce  MO dosp 1ssN

Sebastián Mach 1261478, TJ Družstevník Dojč  III.tr dosp 1ssN

Ľubomír Krajčír 1241548, FC Sekule II.tr dosp  2ssN

Ivan Ravas 1309589, OŠK Rohov MO  dosp. 4 ssN

Miroslav Bíly 1219612, TJ Družstevník Smolinské II.tr dosp. 4 ssN

Ján Mindek 1152966, OŠK Rohov MO dosp. 4 ssN

DK ObFZ Senica oznamuje FK, že za disciplinárne sankcie udelené v zmysle DP, čl 47,48,49 a 50, disciplinárna komisia nebude meniť disciplinárne sankcie na podmienečné

Ľuboš Štora

predseda DK

VI.SPRÁVY  MATRIKY :

Matrikár ObFZ Senica oznamuje FK a hráčom, že všetky žiadosti o RP,dočasný prestup podaný do dnešného dňa spľňajúci všetky podmienky RaPP budú do soboty 5.8.2017 do 14,oo hod.vybavené!

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU :

Sekretár oznamuje FK, že tlačené RS pre súťaž.roč.2017/18 si môžu prevziať na sekretariáte ObFZ.

RS nájdete i na webovej stránke v časti dokumenty/kluby.

Registrácia osoby/príslušnosti neznamená ďalšie platby členských poplatkov.Je to len registrácia osoby a získanie príslušnosti osoby k zväzu/klubu pre výkon danej funkcie. Táto registrácia je dôležitá nielen podľa zákona o športe, ale aj kvôli iným zákonným normám.

Z pohľadu klubu platia členské poplatky :

a/ hráči

b/ tréneri, asistenti trénerov

c/k Klub ako člen SFZ

Chcel by som Vás poprosiť, aby ste si včas zaregistrovali osoby "športových odborníkov" pomocou návodu na http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici vopred.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica