Úradná správa č.4 zo dňa 28.07.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  4 / 2017 – 2018 / zo dňa   28.07.2017logo

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

iV.Správy DK

VI.Správy Matriky

VII.Správy sekretariátu

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Odstúpenie zo súťaže:

Žiaci skup.B :

Radošovce - ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva  zo súťaže  a odstupuje na doriešenie DK, v zmysle  RS B čl.25/ ŠTK bod g  s návrhom pokuty 100,- €.

2.Zaradenie družstva:

ŠTK žiadosť zaradenie družstva ŠK Baník Čáry do súťaže MO dorast – zamieta.

Dôvod porušenie SP 39 odst.1a 2.

3.Oprava z ÚS č.2  ÚHČ :

III. trieda dospelí :

Podbranč – ne 10,00 hod., 6.kolo ne ÚHČ dosp.

MO dorast :

Unín- ne 3 hod. pred ÚHČ dosp.

4.Členské :

ŠTK upozorňuje štatutárov FK a ISSF manažérov  na povinnosť vygenerovať  si pred prvým majstr. stretnutím  pre hráčov, trénerov a FK členské príspevky.

Postup : Najskôr si odklikajte hráčov v ponuke členské, vygenerujte si ich do zbernej faktúry. Do súpisky si nahrajte trénera, tak isto ho potom odkliknite v členskom. Po týchto úkonoch je možné nahodiť hráčov do Zápisu bez žltých trojuholníkov a potom už je to bežný postup.

Ak je tréner zároveň aj aktívnym hráčom a má uhradené členské ako hráč, ako tréner už členské v tejto sezóne neplatí (systém na to upozorňuje a nedovolí generovať ďalšie členské), nakoľko členský poplatok platí fyzická osoba iba raz za sezónu.

5.Športoví odborníci:

V  ISSF pribudol nový typ žiadosti. Jedná sa o proces registrácie športových odborníkov. Postup ako funguje tento proces nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici.

Všetci ISSF manažéri obdržali postup zaevidovania emailom dňa 18.7.2017.

V prípade, že osoba nie je evidovaná v ISSF, tak prvú kolonku /zaregistrované osoby/vynechajte a

vypíšte osobné údaje.Emailová adresa je povinná a požadovaná osoba musí spätne potvrdiť registráciu.Jednej osobe môžete prideliť i viacej funkcií.
Tento nový proces priamo súvisí so zmenami na zápise o stretnutí. Od nového súťažného ročníku bude možné na zápise o stretnutí doplniť len osoby, ktoré budú registrované v systéme ISSF. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb.

Zasadnutia ŠTK  sa budú konať vždy v stredu o 16,oo hod.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Úhrada členského:

KR dôrazne upozorňuje R a DZ na povinnosť uhradiť ročný členský poplatok najneskôr 31. 7. 2017. Bez jeho uhradenia Vám ISSF neumožní zúčastniť sa  majstr.stretnutí !

Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol).

Druhou možnosťou je uhradiť členské vo výške 10,-€  na zväz na číslo účtu: SK 71 0200 0000 0027 5578 5159 do 28.07.2017.VS – 315 015 Do správy uveďte meno a priezvisko R,DS,DPR- prípadne kontaktujte sekretára zväzu.
2.Zmena Súťažného poriadku:

KR upozorňuje deleg.osoby na zmenu SP čl.48 – striedanie hráčov / RS B/ čl.6 odst.3,4 :

V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii dorast a dospelí môže družstvo striedať 5 hráčov.

3.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote prostredníctvom ISSF na DK.

Finančné pokuty sú nasledovné: Dospelí: 30 €, Dorast: 10 €, Žiaci: bez pokuty

Ľuboš Štora

predseda DK

VI.SPRÁVY  Matriky:

Celé znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ platného od 1.7.2017 / bez zmeny schválenej vyššie/ nájdete na:www.futbalsfz.sk/legislatíva/poriadky.

Zmena RaPP :

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu hlasovaním per rollam schválil návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračného a Prestupového poriadku SFZ.

Nový text znie: "od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), s tým, že v prechodných ustanoveniach sa upraví, že VV SFZ hlasovaním per rollam upravuje letné registračné obdobie 2017 na obdobie s účinnosťou odo dňa schválenia (deň ukončenia hlasovania per rollam), teda 18. júla 2017. Letné registr.obdobie roku 2017 teda bude od 18. 7. do 30.septembra".

VII.Správy sekretariátu:

Sekretár oznamuje FK, že tlačené RS pre súťaž.roč.2017/18 si môžu prevziať na sekretariáte ObFZ.

RS nájdete i na webovej stránke v časti dokumenty/kluby.

Registrácia osoby/príslušnosti neznamená ďalšie platby členských poplatkov.Je to len registrácia osoby a získanie príslušnosti osoby k zväzu/klubu pre výkon danej funkcie. Táto registrácia je dôležitá nielen podľa zákona o športe, ale aj kvôli iným zákonným normám.

 

Z pohľadu klubu platia členské poplatky :

 

a/ hráči

 

b/ tréneri, asistenti trénerov

 

c/k Klub ako člen SFZ

 

Chcel by som Vás poprosiť, aby ste si včas zaregistrovali osoby "športových odborníkov" pomocou návodu na http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici vopred.

 

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica