Úradná správa č.3 zo dňa 21.07.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  3 / 2017 – 2018 / zo dňa   21.07.2017logo

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

iV.Správy DK

VI.Správy Matriky

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Oprava z ÚS č.2  ÚHČ :

II. trieda dospelí :

Hradište  -  3.kolo ne 10,00 hod.

2.Zmeny termínov :

Prípravka skupina A:

Brodské – Mor.sv.Ján 13.9.2017 streda o 15,oo hod.

Prípravka skupina B :

Gbely - 1.kolo Gbely – Mokrý Háj dňa 24.08.2017 /štvrtok / o 17,00 hod.

Petrova Ves - so 10,00 hod.

3.Členské :

ŠTK upozorňuje štatutárov FK a ISSF manažérov  na povinnosť vygenerovať  si pred prvým majstr.stretnutím  pre hráčov,trénerov a FK členské príspevky.

Postup : Najskôr si odklikajte hráčov v ponuke členské,vygenerujte si ich do zbernej faktúry.Do súpisky si nahrajte trénera,tak isto ho potom odkliknite v členskom.Po týchto úkonoch je možné nahodiť hráčov do Zápisu bez žltých trojuholníkov a potom už je to bežný postup.

Ak je tréner zároveň aj aktívnym hráčom a má uhradené členské ako hráč, ako tréner už členské v tejto sezóne neplatí (systém na to upozorňuje a nedovolí generovať ďalšie členské), nakoľko členský poplatok platí fyzická osoba iba raz za sezónu.

4.Športoví odborníci:

V  ISSF pribudol nový typ žiadosti. Jedná sa o proces registrácie športových odborníkov. Postup ako funguje tento proces nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici.
Tento nový proces priamo súvisí so zmenami na zápise o stretnutí. Od nového súťažného ročníku bude možné na zápise o stretnutí doplniť len osoby, ktoré budú registrované v systéme ISSF. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb.

Zasadnutia ŠTK  sa budú konať vždy v stredu o 16,oo hod.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Úhrada členského:

KR dôrazne upozorňuje R a DZ na povinnosť uhradiť ročný členský poplatok najneskôr 31. 7. 2017. Bez jeho uhradenia Vám ISSF neumožní zúčastniť sa  majstr.stretnutí !

Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol).

Druhou možnosťou je uhradiť členské vo výške 10,-€  na zväz na číslo účtu: SK 71 0200 0000 0027 5578 5159 do 28.07.2017.VS – 315 015 Do správy uveďte meno a priezvisko R,DS,DPR- prípadne kontaktujte sekretára zväzu.

2.Zmena Súťažného poriadku:

KR upozorňuje deleg.osoby na zmenu SP čl.48 – striedanie hráčov / RS B/ čl.6 odst.3,4 :

V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii dorast a dospelí môže družstvo striedať 5 hráčov.

3.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadova 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 26.7..2017 / streda/ o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote prostredníctvom ISSF na DK.

Finančné pokuty sú nasledovné: Dospelí: 30 €, Dorast: 10 €, Žiaci: bez pokuty

Ľuboš Štora

predseda DK

VI.SPRÁVY  Matriky:

Celé znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ platného od 1.7.2017 / bez zmeny schválenej vyššie/ nájdete na:www.futbalsfz.sk/legislatíva/poriadky.

1.Zmena RaPP :

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu hlasovaním per rollam schválil návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračného a Prestupového poriadku SFZ.

Nový text znie: "od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), s tým, že v prechodných ustanoveniach sa upraví, že VV SFZ hlasovaním per rollam upravuje letné registračné obdobie 2017 na obdobie s účinnosťou odo dňa schválenia (deň ukončenia hlasovania per rollam), teda 18. júla 2017. Letné registračné obdobie roku 2017 teda bude od 18. júla do 30. septembra".

2. Uhrádzanie odstupného za amatéra prostredníctvom mesačných zberných faktúr – postup:

Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 30 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného.

Porušenie /nesprávne uvedenie výšky odstupného bez dohody FK/ RaPP čl.17,21,33-38 je disciplinárnym previnením podľa čl.64 DP SFZ.

Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote,alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti, nárok na odstupné za amatéra má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica