Úradná správa č.2 zo dňa 14.07.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  2 / 2017 – 2018 / zo dňa   14.07.2017logo

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

VI.Správy Matriky

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Výnimky z ÚHČ :

MO dospelí :

Sp.Stráže - so ÚHČ dosp., Hlboké - so ÚHČ dosp., Rybky - so ÚHČ dosp., 6.kolo ne ÚHČ dosp.,Rohov - ne 10,00 hod.

MO dorast :

Radošovce - ne ÚHČ dor.,1.a 3.kolo ne 13,30 hod., 9.kolo ne 12,00 hod., 14.kolo ne 10,00 hod.

Sobotište- so ÚHČ dosp.

Štefanov – so 15,00 hod. 1.kolo ne 14,30 hod.

Sl.Šaštín – so ÚHČ dor.

II. trieda dospelí :

Kunov - ne 10,00 hod., 3.kolo ne ÚHČ dosp.

Hradište -  ne 10,00 hod., 3.kolo ne ÚHČ dosp.

Sobotište - ne ÚHČ dosp.,7.kolo so ÚHČ dosp.

Štefanov - ne ÚHČ dosp.,1.kolo so ÚHČ.dosp.

Smrdáky - so ÚHČ dosp ., 5.kolo ne ÚHČ dosp.

III. trieda dospelí :

Trnovec - ne 10,00 hod., 10.kolo ne ÚHČ dosp.

Podbranč - so ÚHČ dosp., 6.kolo ne ÚHČ dosp.

Osuské – so ÚHČ dosp.

Vrádište - so ÚHČ dosp.

Prietrž - so ÚHČ dosp., 8.kolo ne ÚHČ dosp.

Dojč - so ÚHČ dosp.

Žiaci skupina  A :

Sp.Stráže – 2.kolo so 14,00 hod., 5.kolo so 13,30 hod., 7.kolo so 12,30 hod., 9.kolo so 12,00 hod.

Jablonica - so ÚHČ dosp.

Brodské - so ÚHČ dosp.

Mor.Sv.Ján - so 14,00 hod.

B.Mikuláš - so ÚHČ dosp.

Čáry - so 15,00 hod.

Cerová - so ÚHČ dosp.

Žiaci skupina B :

Kunov - so 10,00 hod.

Unín - so ÚHČ dosp.

Smolinské - so ÚHČ dosp.

Smrdáky - so 10,00 hod.

Štefanov - so 12,30 hod.

Kopčany - so 13,00 hod., 10.kolo so 14,30 hod.

Rybky - so 11,00 hod.

Prípravka skupina A  :

Brodské – so 2 hod. pred  ÚHČ dosp.

Cerová - so 2 hod. pred UHČ dosp.

Mor.Sv.Ján - so 16,00 hod.

B.Mikuláš - so 1,5 hod. pred ÚHČ dosp.

Čáry - so 13,30 hod.

Kunov - so 12,00 hod.

Lak.N.Ves –so ÚHČ dosp.

Prípravka skupina B  :

Gbely – so 14,00 hod., 2.kolo 30.8. st 17,00 hod.,4.kolo 13.9.st.o 17,00 hod., 6.kolo 27.9. st 17,00 hod.,

8.kolo 11.10. st 16,00 hod.

ŠTK nesúhlasí  s navrhnutým termínom - 1.kola Gbely – Mokrý Háj dňa 23.8.2017 o 17,00 hod.., chýba súhlas hosťujúceho klubu /prac.deň/

Unín - so 10,00 hod.,  8.kolo 11.10. st 16,00 hod.

Koválov - so ÚHČ dosp.

Petrova Ves - so 12,00 hod.

Holíč - so 10,00 hod.

Oreské - so 14,00 hod.

Kopčany - so 11,00 hod., 5.kolo 21.9 št 17,00 hod., 9.kolo so 12,00 hod.

Skalica ž -so 9,30 hod.,HP  ihrisko Kopčany

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Blahoželanie:

VV a KR srdečne blahoželá k uzatvoreniu manželstva Petrovi Martinovskému a Silvii Janákovej.

Na spoločnej ceste životom im prajeme veľa zdravia, lásky a vzájomného porozumenia.

2.Nominačná listina rozhodcov a DPR  pre súťažný ročník 2016/2017

I.Skupina : M.Dutka A.Kendi, J.Lapoš,J.Otočka,L.Ryčovský,I.Štora,V.Vlk.

Medziskupina : G.Knap,L.Mesíček,Mi Šefčík

II.Skupina :M.Bednár,R.Buzay,O.Černek,Š.Daniš,P.Dzindzík,P.Holenka,M.Hurbánek,F.Matúš,

M.Mikúš,Š.Petráš,T.Podzámský,F.Smoleňák,Ma Šefčík,J.Škrinár,T.Thao,M.Tubl

DPR : M.Maca,M.Machlica,P.Mikuš,Ľ.Štora

3.Upozornenie :

KR upozorňuje R : M.Bednár a P.Dzindzík na uzn.č.176,177 – ÚS č.34/ DK .

V prípade nesplnenia povinnosti do 15.7.2016 budete odstúpení na ďalšie discpl.konanie.

Marián Bašnár

predseda KR

VI.SPRÁVY  Matriky:

VV SFZ - schválil dňa 14.3.2017 návrh na zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ (úprava prestupového termínu u amatérov čl. 19, ods. 2) :

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a)od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b)od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c)od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).

d)od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

1. Uhrádzanie odstupného za amatéra prostredníctvom mesačných zberných faktúr – postup:

Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 30 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného.

Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote,alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti, nárok na odstupné za amatéra má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu.

2. Zmena zimného registračného obdobia bez obmedzenia:

Zimné registračné obdobie bez obmedzenia je od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka. Celé znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ nájdete na:www.futbalsfz.sk

Proti rozhodnutiu odborných komisií ObFZ sa môžete odvolať na Odvolaciu komisiu  ObFZ do

7 dní odo dňa  vyrozumenia alebo zverejnenia v ÚS.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica