Úradná správa č. 1 / 2017-2018/ zo dňa 6.7.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  1 / 2017 – 2018 / zo dňa   06.07.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

VI.Správy Matriky

VII.Správy sekretariátu

 

I.SPRÁVY  VÝKONNÉHO VÝBORU

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

a/ Výkonný výbor ObFZ Senica na svojom zasadnutí  dňa 26.6.2017 schválil:

- vyhodnotenie súťaž.roč.2016/17

- výsledky a tabuľky , ako ich predložil predseda ŠTK

- postupujúce a zostupujúce družstvá v jednotlivých súťažiach

-Rozpis súťaží na súťaž.roč.2017/18

- zaradenie družstiev v súťaž.roč.2017/18

- nominačné listiny rozhodcov a delegátov stretnutia na súťaž.roč.2017/18

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Upozornenie:

ŠTK upozorňuje FK na zaslanie výnimiek pre jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018 tak, aby boli doručené na ŠTK  do 10.07.2017 / pondelok/ do 12,oo hod.Požadované výnimky zašlite na mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Naďalej platí uznesenie VV,ktoré nariaďuje, že hracím dńom kategórie žiakov a prípraviek je sobota.

2.Informácia k novinkám do nového súťažného ročníka 2017/2018:

Rozhodnutím najvyšších orgánov SFZ vám dávame do pozornosti zmeny, platné od nového súťažného ročníka 2017/2018, ktoré boli zaslané ISSF managerom elektronickou poštou.

Odstupné za hráča sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie je tu .http://www.futbalsfz.sk/issf-platobné-predpisy

– začala sa nová sezóna a je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub a za hráčov pre novú sezónu, kompletný návod je tu: http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky

– mnohým sa končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové preukazy.Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov platnosti.

2.Zaradenie družstiev pre súťaž.ročník 2017/18 s pridelenými štart.číslami:

Žreb.

číslo

MO

Dospelí

MO

Dorast

II.Trieda

Dospelí

III.Trieda

Dospelí1.

Sp.Stráže

ŠFK Štefanov

ŠFK Štefanov

Trnovec

 

2.

Dubovce

Radošovce

Kunov

Chropov

 

3.

Radimov

Sl.Šaštín

Hradište p/Vr.

Podbranč

 

4.

B.Mikuláš

Kúty

Letničie

Vrádište

 

5.

Bor.Sv.Jur

B.Mikuláš

Smolinské

Dojč

 

6.

Cerová

Bor.Sv.Jur

Čáry

Osuské

 

7.

Kúty

Sobotište

Sobotište

Prietrž

 

8.

Hlboké

Unín

Š.Humence

Rovensko

 

9.

Rohov


Smrdáky

 

10.

Lak.N.Ves


Unín

 

11.

Sl.Šaštín


P.Močidľany

 

12.

Kopčany


Koválov

 

13.

Jablonica


Sekule

 

14.

Oreské


Petr.Ves

 

15.

Radošovce

 

16.

Rybky

 

Žreb.

číslo

MO  Žiaci

Prípravka

A

B

A

B

1.

Mor.Sv.Ján

Rybky

Mor.Sv.Ján

Gbely

2.

Sl.Šaštín

Kunov

Kunov

Oreské

3.

voľno

Hlboké

Hlboké

Koválov

4.

B.Mikuláš

Smolinské

B.Mikuláš

Skalica  ž

5.

Čáry

Kopčany

Čáry

Kopčany

6.

Dojč

Radošovce

Šaštín

Holíč

7.

Š.Humence

Sobotište

Lak.N.Ves

Petr. Ves

8.

Sp.Stráže

Mokrý Háj

voľno

Unín

9.

Bor.Sv.Jur

ŠFK Štefanov

Kúty A

Radošovce

10.

Jablonica

Unín

Kúty B

Mokrý Háj

11.

Brodské

Smrdáky

Brodské


12.

Cerová

voľno

Cerová


3.Začiatky jesennej časti majstr.futbalových súťaží súťažného ročníka 2017/2018:

MO dor.,dosp., II.tr.dosp. III.tr.dosp. - 05.08.- 06.08.2017.

MO žiaci,prípravky – 26.08.2017

Termínová listina je zverejnená na stránke ObFZ Senica v časti dokumenty/FK.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Nominačná listina rozhodcov a DPR  pre súťažný ročník 2016/2017

I.Skupina : M.Dutka A.Kendi, J.Lapoš,J.Otočka,L.Ryčovský,I.Štora,V.Vlk.

Medziskupina : G.Knap,L.Mesíček,Mi Šefčík

II.Skupina :M.Bednár,R.Buzay,O.Černek,Š.Daniš,P.Dzindzík,P.Holenka,M.Hurbánek,F.Matúš,

M.Mikúš,Š.Petráš,T.Podzámský,F.Smoleňák,Ma Šefčík,J.Škrinár,T.Thao,M.Tubl

DPR : M.Maca,M.Machlica,P.Mikuš,Ľ.Štora

2.Upozornenie :

KR upozorňuje R : M.Bednár a P.Dzindzík na uzn.č.176,177 – ÚS č.34/ DK . V prípade nesplnenia povinnosti do 15.7.2017 budete odstúpení na ďalšie discipl.konanie.

Marián Bašnár

predseda KR

IV. SPRÁVY  DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE

Oznam: DK oznamuje, že hráč, ktorý bol  v poslednom kole napomenutý 5 ŽK, alebo 9ŽK, môže podľa DP, čl.37 ods.6, do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku.

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti sa zruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť.

Finančné pokuty sú nasledovné:

Dospelí: 30 €, Dorast: 10 €, Žiaci:  bez pokuty

Ľuboš Štora

predseda DK

VI.SPRÁVY  Matriky

VV SFZ - schválil dňa 14.3.2017 návrh na zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ (úprava prestupového termínu u amatérov čl. 19, ods. 2) :

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a)od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b)od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c)od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).

d)od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu,avšak materský klub má nárok na odstupné.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval.

Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča dovŕšeného v deň podania žiadosti o prestup hráča. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšej kategórie než je klub z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššej kategórie, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu.

Odstupné za hráča sa vracia do mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci).

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU :

Vyžrebovanie majstr.súťaží je zverejnené v ISSF a na stránke www.futbalnet.sk.

Sekretár oznamuje,že v termínoch  6.7.2017 - 7.07.2017 11.-14.7.2017 bude sekretariát z dôvodu čerpania riadnej dovolenky a spracovania vyžrebovania zatvorený.

Miroslav Maca

Sekretár ObFZ

Proti rozhodnutiu odborných komisií ObFZ sa môžete odvolať na Odvolaciu komisiu  ObFZ do 7 dní odo dňa  vyrozumenia alebo zverejnenia v ÚS.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica