Úradná správa č.37 zo dňa 23.06.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  37 / 2016 – 2017 / zo dňa   23.06.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dňa 28.06.2017 / streda/ o 16,45 hod.v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

Aktív ŠTK:

Aktív ŠTK spojený s vyžrebovaním súť.roč.2017/2018 sa uskutoční dňa 3.7.2016 o 17,30 hod. v budove Jednoty Senica. Za každý FK sa zúčastní jeden zodpovedný zástupca FK.

Prihláška do súťaží pre súťaž.roč.2017/18

Podmienkou pre zaradenie do súťaží pre nasledujúci súťažný ročník 2017/18 je podať včas prihlášku.

Prihlášku je potrebné prostredníctvom tlačenej formy, ktorá bola emailom zaslaná na FK a je na stránke ObFZ v časti dokumenty. Táto musí byť  doručená spolu s adresárom a dokladom o zaplatení štartovného poplatku /osobne, emailom, poštou /do stanoveného dátumu 26.6.2017.

Uzávierka prihlášok je v pondelok 26.6.2017 do 24,00 hod. !

Prihlášky doručené po tomto termíne nemusí ŠTK akceptovať.

Začiatok súťaží:

Dospelí : 5.-6.8.2017

Dorast, žiaci, prípravka: Začiatky súťaží budú prispôsobené počtu účastníkov – predpoklad 26.8.2017

Oznam:

ŠTK upozorňuje FK na čl.17 /6 SP SFZ :

Klub, ktorého družstvo sa po skončení súťaže umiestni na mieste, z ktorého má nárok na pokračovanie v súťaži v nasledujúcom súťažnom ročníku, a ktorý chce svoje družstvo prihlásiť do nižšej súťaže, alebo svoje družstvo neprihlásiť do žiadnej súťaže, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať riadiaci orgán súťaže, v ktorej nechce ďalej pôsobiť a riadiaci orgán súťaže, do ktorej chce byť zaradený. Riadiaci orgán súťaže, do ktorej chce takýto klub svoje družstvo prihlásiť, je povinný družstvo do súťaže zaradiť, ak toto spĺňa podmienky pre účasť v súťaži.

Súťaž o najlepšieho strelca:

V kategórii MO Sportika dospelých:

1.miesto Patrik Božek TJ Družst. Radimov 25 gólov, /ČK - žiadna/, /ŽK – 2,23,24 kolo/

Frederik Ravas  TJ FC Družst. Rybky 25 gólov, /ČK - žiadna/, /ŽK – 10,17,21 kolo/

V kategórii MO dorast:

1 miesto Oliver Černek  FK Chvojničan Radošovce  28 gólov.

Kontumácie:

MO dospelí :

B.Mikuláš – Bor.Sv.Jur:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie  30.kola B.Mikuláš – Bor.Sv.Jur v zmysle SP čl.82/1g a SP čl.11 odst.3 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Sokol B. Mikuláš.

Za porušenie SP/ RS B čl.26/ ŠTK bod f odstupuje FK  Bor.Sv.Jur na DK s návrhom pokuty 30,-€.

II.tr. dospelí :

P.Močidľany - Rovensko:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie  26.kola P.Močidľany - Rovensko v zmysle SP čl.82/1g a SP čl.11 odst.3 a priznáva 3 body a skóre 7:0 v prospech TJ Družst. P.Močidľany.

Za porušenie SP/ RS B čl.26/ ŠTK / f odstupuje FK Družst. Rovensko na DK s návrhom pokuty 30,-€.

Oznam:

ŠTK oznamuje,, že podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ  pre súťažný ročník 2017/2018 je možné zasielať na emailovú adresu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Náhradné fyzické prievierky :

Dňa 16.6.2017 sa konali náhradné FP, ktorých sa zúčastnili : Škrinár, Petráš, Hušek, Ryčovský, Smoleňák, Mesiček.

Ospravedlnení: Kendi, Tubl, Matúš.

V prípade nesplnenia fyz.previerok, R nebudú delegovaní v novom súťažnom ročníku na majstrovské stretnutia všetkých kategórii.Termín FP po dohode s predsedom KR.

2.Sťažnosť:

KR berie na vedomie sťažnosť FK Rohov zo stretnutia MO dospelí 30. kolo Dr.Koválov – K Rohov a zároveň prijala opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť.

3.Odstúpenie na DK :

Na základe správy DZ, KR odstupuje R Lapoš Ján na DK s návrhom zastavenia činnosti na 1 týždeň nepodmienečne.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U193 Ľubomír Krajčír 1241548, FC Sekule II.tr dosp. Vylúčený za HNS – Podrazenie súpera v gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.45/2a od 18.06.2017

U194 Ivan Ravas 1309589, OŠK Rohov MO  dosp. Vylúčený za HNS –urážlivé výroky voči rozhodcovi podľa čl. 48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.48/2b od 19.06.2017

DS po 5.ŽK .

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U195 Patrik Blaha 1164387, TJ Slovan Dubovce  MO dosp. od 19.06.2017

U196 Ondrej Sekáč 1259783, TJ KERKO Šajdíkove Humence  MO dosp. od 19.06.2017

U197 Lukáš Rýzek 1236121, TJ Podbranč  III.tr. dosp. od 19.06.2017

DS po 9.ŽK .

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5b DP

U198 Bronislav Chovanec 1221889, TJ Družstevník Hlboké  MO dosp. od 19.06.2017 Uvoľnenie činnosti podľa DP čl. 37/6

U199 Bronislav Chovanec 1221889, TJ Družstevník Hlboké  MO dosp..DK uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe čl 37/6 ( 30,- € - zberná faktúra )

Disciplinárne sankcie

U200 FK Borský Svätý Jur MO dosp. spôsobenie predčasného ukončenia  majstrovského  stretnutie dospelých 30.kolo  Borský Mikuláš – Borský Svätý Jur pre nízky počet hráčov  podľa DP čl. 64/1a.

DS – RP 10,- €, Pokuta 30,-€ podľa čl. 26/ŠTK, bod f

U201 TJ Družstevník Rovensko II.tr dosp. spôsobenie predčasného ukončenia  majstrovského  stretnutie dospelých 26.kolo  Popudinské Močidľany  – Rovensko  pre nízky počet hráčov  podľa DP čl. 64/1a.

DS – RP 10,- €, Pokuta 30,-€ podľa čl. 26/ŠTK, bod f

U202 TJ Družstevník Letničie II.tr dosp Michal Mikulka 1177140 a Ján Šarközy 1116618 .

DK na základe stanoviska oddielu, hráčov a predložených dôkazov upúšťa od disciplinárnych sankcií podľa čl.38/1 DP dňom 22.06.2017

U203 OŠK Rohov MO dosp  AT – Ján Mindek 1152966 – HNS –hrubé urážlivé výroky voči R.

RP 10,- €, Pokuta 50,- € - zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami  a pozastavenie výkonu športu( zákaz pretekárskej činnosti) na 4 ssN od 19.06.2017, DP  č.48/1c,2b, 16/1,2, 9/1c

Oznamy:

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol  v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 napomenutý 5 ŽK, 9ŽK, alebo 12ŽK, môže podľa DP, čl.37 ods.6, do začiatku nového súťažného ročníka  za tieto napomínania   v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku2017/18. Žiadosť je potrebné označiť názvom "Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti" a doručiť v stanovenej lehote  na elektronickú podateľňu DK ObFZ.

Finančné pokuty sú nasledovné: Dospelí: 30 €, Dorast: 10 €, Žiaci:  bez pokuty

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica