Úradná správa č.36 zo dňa 16.06.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  36 / 2016 – 2017 / zo dňa   16.06.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy  TMK

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 28.06.2017 / streda / o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Aktív ŠTK:

Aktív ŠTK spojený s vyžrebovaním súť.roč.2017/2018 sa uskutoční dňa 3.7.2016 o 17,30 hod. v budove Jednoty Senica. Za každý FK sa zúčastní jeden zodpovedný zástupca FK.

2.Prihláška do súťaží pre súťaž.roč.2017/18

Podmienkou pre zaradenie do súťaží pre nasledujúci súťažný ročník 2017/18 je podať včas prihlášku.

Prihlášky je možné podať 2 spôsobmi :

1/prostredníctvom ISSF – elektronická prihláška sa musí zaevidovať pre každé družstvo zvlášť! /dospelí, dorast, žiaci, prípravka /

K podaniu elektr. prihlášky je potrebné zaregistrovať štadión /Radošovce, Koválov, Dojč, Kunov,

Letničie, P.Močidľany, Prietrž, Smolinské, Trnovec, Rybky, Kopčany, B.Mikuláš /.

Tlačivo je v ISSF – zaslať na SFZ- príp. kontaktovať sekretára

Postup podania elektr.prihlášky:

a) vytvoriť si „družstvo“ ktoré chcete do súťaže prihlásiť (odkaz Družstvá – nové družstvo a vyplňte len políčka označené červenou hviezdičkou),

- veková úroveň pre naše súťaže: dorast- U19, žiaci-U15, prípravka-U11,

- políčko „kategória“zostáva prázdne

b) vytvoriť prihlášku (odkaz - Elektronická podateľňa - Prihláška do súťaže)

Poznámka: do políčka „požadovaná výnimka pre ÚHČ“, uveďte okrem výnimky, ak ju budete žiadať, najmä dátum, kedy chcete hrať doma (hody a pod.).

2/ prostredníctvom tlačenej formy, ktorá bola emailom zaslaná na FK a je na stránke ObFZ v časti dokumenty.Táto musí byť  doručená spolu s adresárom a dokladom o zaplatení štartovného poplatku /osobne, emailom, poštou /do stanoveného dátumu 26.6.2017.

Uzávierka prihlášok je v pondelok 26.6.2017 do 24,00 hod. !!!

Prihlášky doručené po tomto termíne nemusí ŠTK akceptovať.

3.Začiatok súťaží:

Dospelí : 5.-6.8.2017

Dorast,žiaci,prípravka: Začiatky súťaží budú prispôsobené počtu účastníkov – predpoklad 26.8.2017

4.RS 2016/17 čl. 15 odst.j:

Ak majú po odohranej súťaži dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí na určenie majstra, postupujúceho a zostupujúceho družstva SP, čl. 18 odst.1:

-vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí

-gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí

-vyšší počet gólov strelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach

Ak sú aj tieto kritéria rovnaké, postupuje sa podľa  SP čl.19 odst.2

Ak nie je možné určiť víťaza, postupujúceho, zostupujúceho podľa SP čl.18 odst.1,2 postupuje sa podľa čl.18 odst.3.

5.Kontumácia:

II tr. dospelí :

Lak. Nová Ves - Smolinské:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie  25.kola Lak. Nová Ves – Smolinské v zmysle SP čl.82/1g a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družst. Lak. Nová Ves.

Za porušenie SP/ RS B čl.26/ ŠTK bod f odstupuje FK  Smolinské na DK s návrhom pokuty 30,-€.

6.Výnimky z ÚHČ :

MO dospelí:

Radimov – Sl.Šaštín 30.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 18.06.2017 / nedeľa / o 17,00 hod.

Prípravka nadstavba o víťaza:

Kúty B – Čáry 10.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 16.06.2017 / piatok / o 18,00 hod.

7.Oznam:

ŠTK oznamuje,, že podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ  pre súťažný ročník 2017/2018 je možné zasielať na emailovú adresu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Ospravedlnenia R a DZ

Sobota : Štora I., Kendi, Ryčovský, Mikúš, Šefčík Mi., Škrinár, Buzay,

Sobota a nedeľa : Vlk, Daniš, Tubl, Matúš, Holenka, Šefčík Ma., Podzámský, Černek

Nedeľa : Hurbánek, Smoleňák

KR berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti R Branislav Polakovič. KR menovanému ďakuje za odvedenú prácu, a praje mu do ďalšieho života veľa osobných a pracovných úspechov.

2.Náhradné fyzické prievierky :

KR oznamuje R, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 16.júna 2017/ piatok/ o 18,oo hod. na atletickej dráhe MFK Skalica.

KR pozýva R : Šefčík Ma,Kendi,Smoleńák,Hušek,Škrinár,Polakovič,Petráš, Ryčovský a Mesíček.

Limity pre FP : R do 40 rokov  - 20x kombinovaný beh 150 m/ 35 sek, chôdza 50 m / 40 sek.

R nad 40 rokov- 12 min. beh min. 2000 m

3.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadova 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U180 Sebastián Mach 1261478, TJ Družstevník Dojč  III.tr dosp. Vylúčený za HNS – držanie súpera v gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.45/2a od 11.06.2017

U181 Radovan Tomeček 1309695, TJ Družstevník Sobotište II.tr dosp. Vylúčený za HNS – držanie súpera v gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.45/2a od 12.06.2017

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1ss, podľa čl.9/2b2 a čl 37/3 DP :

U182 Michal Morávek 1165518, TJ Sokol Borský Mikuláš MO dosp. od 12.06.2017

U183 Peter Rozboril 1309522, TJ Družstevník Smolinské MO dor. od 11.06.2017

DS po 5.ŽK

Nepodmienečn pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U184 Ondrej Rybnikár 1160336, TJ Slovan Dubovce  MO dosp. od 12.06.2017

U185 David Strapko 1157111, FK Borský Svätý Jur MO dosp. od 12.06.2017

U186 Patrik Vizváry 1196458, TJ Družstevník Rovensko  II.tr dosp. od 12.06.2017

U187 Jozef  Krbica 1075125, ŠK Petrova Ves  II.tr dosp. od 12.06.2017

U188 Dominik Bartal 1309425, TJ Družstevník Unín  MO dor. od 11.06.2017

U189 Kristián Krajčír 1297481, FK Borský Svätý Jur MO dor. od 11.06.2017

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie(čl41/1,2,3,4) - zamieta sa:

U190 Róbert Slovák 1157108, TJ Slovan Šaštín - Stráže  MO dosp. DK Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U149 a žiadosť zamieta, viď US č.6/2016 zo dňa 25.08.2016 – oznamy DK

Disciplinárne sankcie:

U191 TJ Družstevník Smolinské MO dosp.  DK berie na vedomie vyjadrenie klubu U 178 k nešportovému  správaniu sa hráčov po stretnutí 24.kola Petrova Ves  - Smolinské  podľa DP čl. 64/1a,64/7.´

DS – Pokuta 20,-€ a RP 10,- €, zároveň žiada preplatiť škodu na zariadení klube ŠK Petrova Ves a to v čiastke 55,95€ poštovou poukážkou na adresu Roman Guček, Petrova Ves 291,90844 Petrova Ves

Oznamy:

U192 TJ Družstevník Letničie II.tr dosp.. DK žiada podrobné písomné stanovisko k správaniu sa hráčov pred ukončením stretnutia a po stretnutí TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom  – TJ Družstevník Letničie  do 20.06.2017

Hráči - Michal Mikulka 1177140 a Ján Šarközy 1116618 – DK menovaným predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu až do vyriešenia prípadu od 12.06.2017 (43/4)

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol  v poslednom kole súťažného ročníka 2015/2016 napomenutý 5 ŽK, 9ŽK, alebo 12ŽK, môže podľa DP, čl.37 ods.6, do začiatku nového súťažného ročníka  za tieto napomínania   v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku2017/18. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti sa zruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti" a doručiť v stanovenej lehote  na elektronickú podateľňu DK ObFZ. Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: Dospelí: 30 €, Dorast: 10 €, Žiaci:  bez pokuty

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 22.06.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie neuskutoční.

Žiadame prihlásených záujemcov,ktorí zaplatili zálohovú platbu vo výške 50,-€ resp.20,-€, aby písomne, resp.emailom nahlásili čísla účtov z dôvodu vrátenia platby.

Zároveń ich informujeme, že Vzdelávacie stredisko ZsFZ organizuje seminár na predĺženie platnosti trénerských licencií Grassroots C a UEFA B .

Seminár v rozsahu 8 hodín sa uskutoční dńa 24.06.2017 o 8,oo hod. v Nitre.

Štefan Gálik

predseda TMK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica