Úradná správa č.35 zo dňa 09.06.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  35 / 2016 – 2017 / zo dňa   09.06.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy  TMK

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 28.06.2017 / streda / o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Aktív ŠTK:

Aktív ŠTK spojený s vyžrebovaním súť.roč.2017/2018 sa uskutoční dňa 3.7.2016 o 17,30 hod. v budove Jednoty Senica. Za každý FK sa zúčastní jeden zodpovedný zástupca FK.

2.Prihláška do súťaží pre súťaž.roč.2017/18

Podmienkou pre zaradenie do súťaží pre nasledujúci súťažný ročník 2017/18 je podať včas prihlášku.

Prihlášky je možné podať 2 spôsobmi :

A/prostredníctvom ISSF – elektronická prihláška sa musí zaevidovať pre každé družstvo zvlášť! /dospelí, dorast, žiaci, prípravka/

K podaniu elektr.prihlášky je potrebné zaregistrovať štadión /Radošovce,Koválov,Dojč,Kunov,Letničie,P.Močidľany,Prietrž,Smolinské,Trnovec,Rybky,Kopčany,B.Mikuláš/

Tlačivo je v ISSF – zaslať na SFZ- príp.kontaktovať sekretára

B/ prostredníctvom tlačenej formy, ktorá bude emailom zaslaná na FK do 16.6.2017.Táto musí byť taktiež doručená osobne, emailom, poštou do stanoveného dátumu 26.6.2017.

Uzávierka prihlášok je v pondelok 26.6.2017 do 24,oo hod.!!!

Prihlášky doručené po tomto termíne nemusí ŠTK akceptovať.

3.Kontumácie:

MO dospelí:

Dubovce – Bor.Sv.Jur:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 28.kola Dubovce – Bor.Sv.Jur v zmysle SP čl.82/1b a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Slovan Dubovce.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod e odstupuje FK Bor.Sv.Jur na DK s návrhom pokuty 100,-€ a nariaďuje uhradiť FK Slovan Dubovce  sumu 100,-€ RS B/čl.26/ ŠTK bod h.

Doklad o úhrade  FK Bor.Sv.Jur  predložiť na ŠTK  do 14.06.2017.

II tr. dospelí :

Petrova Ves - Smolinské:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 24.kola Petrova Ves - Smolinské v zmysle SP čl.82/1f a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ ŠK Petrova Ves.

Za porušenie SP 52/m odstupuje FK Družst. Smolinské na DK.

ŠTK odstupuje na DK hráča Radoslav Maderič, vedúci mužstva Matej Masár, tréner Ivan Kavecký.

Kunov – Lak. Nová Ves:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie  24.kola Kunov – Lak. Nová Ves v zmysle SP čl.82/1g a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družst. Kunov.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod f odstupuje FK Družst. Lak.Nová Ves na DK s návrhom pokuty 30,-€.

Prípravka nadstavba o umiestnenie:

Letničie – Cerová:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 7.kola Letničie – Cerová v zmysle SP čl.82/1b a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Družst. Letničie.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod e odstupuje FK Cerová na DK s návrhom pokuty 20,-€ a nariaďuje uhradiť FK Družst. Letničie  sumu 40,-€ RS B/čl.26/ ŠTK bod h.

Doklad o úhrade  FK Cerová  predložiť na ŠTK  do 14.06.2017.

MO žiaci nadstavba o víťaza :

Oreské – Slovan Šaštín:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie  8.kola Oreské – Sl.Šaštín v zmysle SP čl.82/1g a SP čl.11 odst.3 a priznáva 3 body a skóre 4:0 v prospech TJ Slovan Šaštín.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod f odstupuje FK Oreské na DK s návrhom na napomenutie.

MO žiaci nadstavba o umiestnenie :

Kopčany - Š.Humence:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie  8.kola Kopčany -  Š.Humence v zmysle SP čl.82/1b a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Kopčany.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod d odstupuje Š.Humence na DK s návrhom pokuty 20,-€.

MO dorast:

Rybky - Š.Humence:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 24.kola Rybky – Š.Humence v zmysle SP čl.82/1b a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ FC Družst. Rybky.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod d odstupuje Š.Humence na DK s návrhom pokuty 20,-€.

4.Vylúčenie  zo súťaže:

MO dorast:

FK Kerko Š. Humence - ŠTK vylučuje družstvo zo súťaže v zmysle  SP SFZ  čl.12/1 tretia kontumácia v stretnutí v jednom súťažnom ročníku a doterajšie výsledky družstva Kerko Š.Humence sa anulujú , mužstvá hrajúce s ním podľa vyžrebovania majú v nasledujúcich kolách voľno.

ŠTK odstupuje Kerko Š.Humence  na DK s návrhom pokuty 120,- € v zmysle RS B/čl.26/ŠTK bod g.

5.Výnimky z ÚHČ :

MO dorast:

Unín  – Rybky 25.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 10.06.2017 / sobota / o 17,00 hod.

Rybky – Štefanov 26.kolo

Oprava z ÚS č.34 ŠTK, ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie v pôvodnom termíne dňa 18.06.2017 / nedeľa / o 13,00 hod.

II tr. dospelí:

Čáry – Chropov 26.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 17.06.2017 / sobota / o 17,00 hod.

MO žiaci nadstavba o umiestnenie:

Bor.Sv.Jur – Brodské 9.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 10.06.2017 / sobota / o 10,00 hod

Cerová – Smrdáky 9.kolo

ŠTK nariaďuje z dôvodu cyklististických pretekov Okolo Slovenska po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 10.06.2017 / sobota / o 16,00 hod.

Prípravka nadstavba o víťaza:

Kúty B – Čáry 10.kolo

ŠTK nesúhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Chýba súhlas klubu ŠK Baník Čáry.

6.Oznam:

ŠTK oznamuje,, že podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ  pre súťažný ročník 2017/2018 je možné zasielať na emailovú adresu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Ospravedlnenia R a DZ

So: Škrinár,Buzay,Štora I., DZ Mikuš

So-Ne: Tubl, Matúš,Bednár.

2.Náhradné fyzické prievierky :

KR oznamuje R, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 16.júna 2017/ piatok/ o 18,oo hod. na atletickej dráhe MFK Skalica.

KR pozýva R : Šefčík Ma,Kendi,Smoleńák,Hušek,Škrinár,Polakovič,Petráš, Ryčovský a Mesíček.

Limity pre FP : R do 40 rokov  - 20x kombinovaný beh 150 m/ 35 sek, chôdza 50 m / 40 sek.

R nad 40 rokov- 12 min. beh min. 2000 m

3.Odstúpenie na DK :

KR odstupuje na DK R P.Dzindzík a M.Bednár za neplnenie si povinností pri výkone rozhod.činnosti v majstr.stretnutí Petr.Ves – Smolinské II.tr.dosp.

4.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1ss, podľa čl.9/2b2 a čl 37/3 DP :

U164 Michal Baláž 1309564, TJ Kopčany  MO dosp. od 05.06.2017

DS po 5.ŽK –

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U165 Marek Zifčák 1250998, ŠK Petrova Ves  II.tr.  dosp. od 05.06.2017

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie(čl.41/1,2,3,4) - zamieta sa:

U166 Róbert Slovák 1157108, TJ Slovan Šaštín - Stráže  MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS  uloženej U149 a žiadosť zamieta

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie(čl. 41/1,2,3,4):

U167 Tibor Blatnický 1100215, TJ Kopčany   MO  dosp.

DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS  uloženej U161 a podľa čl.41/1 DP , podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2017

Disciplinárne sankcie:

U168 TJ Borský Svätý Jur MO dosp

Nenastúpenie na  majstr. stretnutie dosp. 28.kola  TJ Slovan Dubovce  – TJ Borský Svätý Jur  podľa DP čl. 59.

DS – Pokuta 100,-€ podľa RS ŠTK čl. 26  bod e a RP 10,- €,

U169 TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves MO dosp.

Spôsobenie predčasného ukončenia  majstr. stretnutia dospelých  24.kola  TJ Družst.Kunov -  TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves  pre nízky počet hráčov podľa DP čl. 64/1.

DS – Pokuta 30,-€ podľa RS ŠTK čl. 26  bod f a RP 10,- €,

U170 FK Cerová MO prípravka

Nenastúpenie na  majstr. stretnutie prípravky 7.kola nadstavby  TJ Družst. Letničie – FK Cerová  podľa DP čl. 59. DS – Pokuta 20,-€ podľa RS ŠTK čl. 26  bod h a RP 5,- €,

U171 FK Oreské MO žiaci.

Spôsobenie predčasného ukončenia  majstr. stretnutia žiakov  8.kola nadstavby  FK Oreské - TJ Slovan Šaštín- Stráže  pre nízky počet hráčov podľa DP čl. 64/1.

DS – pokarhanie podľa RS ŠTK čl. 26  bod f a RP 5,- €,

U172 TJ Kerko Šajdíkove Humence MO žiaci

Nenastúpenie na  majstr. stretnutie žiakov 8.kola nadstavby  TJ Kopčany – KERKO Šajd.Humence  podľa DP čl. 59. DS – Pokuta 20,-€ podľa RS ŠTK čl. 26  bod d a RP 5,- €,

U173 TJ Kerko Šajdíkove Humence MO dorast

Nenastúpenie na  majstrovské  stretnutie dorastu  24.kola FC Dr. Rybky – KERKO Šajd.Humence  DP čl. 59.

DS – Pokuta 20,-€ podľa RS ŠTK čl. 26  bod d a RP 5,- €,

U174 TJ Kerko Šajdíkove Humence MO dorast

Vylúčenie družstva dorastu za 3x nenastúpenie na majstrovské stretnutie   podľa DP čl. 64/1a,64/5.

DS – Pokuta 120,-€ podľa RS ŠTK čl. 26  bod g a RP 5,- €,

U175 TJ Družstevník Smolinské II.tr. dosp

Porušenie RS ods B Technické ustanovenia  bod 3a a SP čl52/m.-nastúpil na stretnutie hráč, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí

DS – Pokuta 90,-€ a RP 10,- €,

Matej Masár (VD) Zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva na 4 týždne N podľa DP 53/1b,2bod  od 05.06.2017

Radoslav Maderič 1076568 hráč a Ivan Kavecký 1012617 - tréner -DS -  pokarhanie

U176 Pavol Dzindzík 1310453 -  Rozhodca

Nesplnenie si povinnosti rozhodcu pred stretnutím II.tr dospelých. ŠK Petrova Ves – TJ Smolinské.

DS – pozastavenie výkonu rozhodcu na 1týždeň od 12.06.2017 podľa DP č.63/1,2a, RP 10,- €

U177 Marián Bednár 13104449 -  Rozhodca

Nesplnenie si povinnosti rozhodcu pred stretnutím II.tr dospelých ŠK Petrova Ves – TJ Smolinské.

DS – pozastavenie výkonu rozhodcu na 1týždeň od 12.06.2017 podľa DP č.63/1,2a RP 10,- €

Oznamy:

U178 TJ Družstevník Smolinské II.tr dosp.. DK žiada podrobné písomné stanovisko k neprístojnostiam hráčov a poškodeniu majetku v kabíne hostí v  stretnutí ŠK Petrova Ves – TJ Smolinské  do 14.06.2017

U179 ŠK Petrova Ves II.tr dosp.. DK žiada vyčíslenie škody v kabíne hostí, ktorá vznikla v stretnutí ŠK Petrova Ves – TJ Smolinské  do 14.06.2017

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 15.06.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie neuskutoční.

Žiadame prihlásených záujemcov,ktorí zaplatili zálohovú platbu vo výške 50,-€ resp.20,-€, aby písomne, resp.emailom nahlásili čísla účtov z dôvodu vrátenia platby.

Zároveń ich informujeme, že Vzdelávacie stredisko ZsFZ organizuje seminár na predĺženie platnosti trénerských licencií Grassroots C a UEFA B .

Seminár v rozsahu 8 hodín sa uskutoční dńa 24.06.2017 o 8,oo hod. v Nitre.

Prihlášky zasielajte elektronicky cez www.trenerportal.sk.

TMK registruje nasledovné zaplatené poplatky:

pp.R.Laššo,Ambra,Barbirik,Šteflík,Hladký,Velický,Malý,Vričan T.,Neoveský, Karas,Veselý,Královič, Lorenc,Mindek,Černek,Danihel,Ivan.

Štefan Gálik

predseda TMK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica