Úradná správa č.34 / 2016-17/zo dňa 01.06.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  34 / 2016 – 2017 / zo dňa   01.06.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy  TMK

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 28.06.2017 / streda / o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Aktív ŠTK:

Aktív ŠTK spojený s vyžrebovaním súť.roč.2017/2018 sa uskutoční dňa 3.7.2016 o 17,30 hod. v budove Jednoty Senica. Za každý FK sa zúčastní jeden zodpovedný zástupca FK.

2.Prihláška do súťaží pre súťaž.roč.2017/18

Podmienkou pre zaradenie do súťaží pre nasledujúci súťažný ročník 2017/18 je podať včas prihlášku.

Prihlášky je možné podať 2 spôsobmi :

A/prostredníctvom ISSF – elektronická prihláška sa musí zaevidovať pre každé družstvo zvlášť! /dospelí.,dorast,žiaci, prípravka/

B/ prostredníctvom tlačenej formy, ktorá bude emailom zaslaná na FK do 16.6.2016.Táto musí byť taktiež doručená osobne,emailom,poštou do stanoveného dátumu 26.6.2017.

Uzávierka prihlášok je v pondelok 26.6.2017 do 24,oo hod.!!!

Prihlášky doručené po tomto termíne nemusí ŠTK akceptovať.

3.Výnimky z ÚHČ :

MO dospelí:

B.Mikuláš – Bor.Sv.Jur 30.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 17.06.2017 / sobota / o 17,00 hod.

MO dorast:

B.Mikuláš – Unín 26.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 17.06.2017 / sobota / o 14,30 hod.

Rybky – Štefanov 26.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 17.06.2017 / sobota / o 14,00 hod.

MO žiaci nadstavba o víťaza:

Smolinské – Mor.Sv.Ján 10.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 17.06.2017 / sobota / o 14,30 hod.

Mokrý Háj - Jablonica 10.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 16.06.2017 / piatok / o 17,30 hod.

MO žiaci nadstavba o umiestnenie:

Smrdáky – Sp.Stráže 8.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 02.06.2017 / piatok  / o 17,00 hod.

Brodské – Dojč 8.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 03.06.2017 / sobota / o 10,00 hod.

Prípravka nadstavba o víťaza:

Kúty – Hlboké 8.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 05.06.2017 /pondelok / o 16,30 hod.

Gbely – Sl.Šaštín  10.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 08.06.2017 /štvrtok / o 18,00 hod.

4.Oznam:

ŠTK oznamuje,, že podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ  pre súťažný ročník 2017/2018 je možné zasielať na emailovú adresu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Ospravedlnenia R a DZ

So: Hurbánek,Mikuš So-Ne: Miroslav Šefčík

2.Náhradné fyzické prievierky :

KR oznamuje R, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 16.júna 2017/ piatok/ o 18,oo hod. na atletickej dráhe MFK Skalica.

KR pozýva R : Šefčík Ma,Kendi,Smoleńák,Hušek,Škrinár,Polakovič,Petráš, Ryčovský a Mesíček.

Limity pre FP : R do 40 rokov  - 20x kombinovaný beh 150 m/ 35 sek, chôdza 50 m / 40 sek.

R nad 40 rokov- 12 min. beh min. 2000 m

3.Sťažnosť na R:

KR prejednala sťažnosť na rozhodcu od Slovana Šaštín / Brodské – Sl.Šaštín/ bez prijatia ďalších opatrení.

4.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadova 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U161 Tibor Blatnický 1100215, TJ Kopčany  MO dosp. Vylúčený za HNS – držanie súpera v gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.45/2a

DS po 5.ŽK –

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U162 Patrik Kuček 1261473, TJ KERKO Šajdíkove Humence  MO  dosp. od 29.05.2017

Disciplinárne sankcie:

U163 TJ Družstevník Trnovec III.tr.dosp  vzdanie   majstrovského  stretnutie dospelých 25.kola  TJ Podbranč  – TJ Družstevník Trnovec  podľa DP čl. 59.

DS – Pokuta 50,-€ podľa RS ŠTK čl. 26  bod c a RP 10,- €,

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 08.06.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie neuskutoční.

Žiadame prihlásených záujemcov,ktorí zaplatili zálohovú platbu vo výške 50,-€, aby písomne, resp.emailom nahlásili čísla účtov z dôvodu vrátenia platby.

Záujemci o predĺženie licencie ,ktorí uhradili platbu vo výške 20,-€,oznámte písomne, resp.emailom čísla účtov z dôvodu vrátenia platby.

Zároveń ich informujeme, že Vzdelávacie stredisko ZsFZ organizuje seminár na predĺženie platnosti trénerských licencií Grassroots C a UEFA B .

Seminár v rozsahu 8 hodín sa uskutoční dńa 24.06.2017 o 8,oo hod. v Nitre.

Prihlášky zasielajte elektronicky cez www.trenerportal.sk.

TMK registruje nasledovné zaplatené poplatky:

Uchádzači na školenie – 50,-€ : pp.R.Laššo,Ambra,Barbirik,Šteflík,Hladký,Velický,Malý,Vričan T.,Neoveský

Uchádzači na seminár-predĺženie licencie – 20,-€ : Karas,Veselý,Královič,Lorenc,Mindek,Černek,Danihel,Ivan,

2.Seminár trénerov

Vzdelávacie stredisko ZsFZ organizuje seminár na predĺženie platnosti trénerských licencií Grassroots C a UEFA B .

Seminár v rozsahu 8 hodín sa uskutoční dńa 24.06.2017 o 8,oo hod. v Nitre.

Prihlášky zasielajte elektronicky cez www.trenerportal.sk.

Štefan Gálik

predseda TMK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica