Úradná správa č.32 / 2016-17/zo dňa 19.05.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  32 / 2016 – 2017 / zo dňa   19.05.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy  TMK

VII.Správy sekretariátu

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 23.05.2017  / utorok / o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Výnimky z ÚHČ :

II.tr.dospelí:

Hradište p/Vr. - Čáry 23.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 27.05.2017 / sobota / o 17,00 hod.

Hradište p/Vr. - Letničie 25.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 10.06.2017 /sobota / o 14,00 hod.

MO dorast :

Bor.Sv.Jur – B.Mikuláš 20.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 19.05.2017 / piatok / o 18,00 hod.

Prípravka nadstavba o víťaza:

Gbely – Hlboké 6.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 18.05.2017 / štvrtok / o 17,00 hod.

Prípravka nadstavba o umiestnenie:

Cerová - Petrova Ves 6.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 18.05.2017 / štvrtok / o 17,30 hod.

Lak. Nová Ves - Kopčany 6.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 20.05.2017 / sobota / o 17,00 hod.

Cerová - Kopčany 8.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 01.06.2017 / štvrtok / o 18,00 hod.

2.Oznam:

ŠTK oznamuje,, že podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ  pre súťažný ročník 2017/2018 je možné zasielať na emailovú adresu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR dôrazne upozorňuje R, že Zápis o stretnutí je R povinný uzatvoriť ihneď po stretnutí. V prípade, ak to nemôže urobiť, musí dôvod uviesť v Zápise o stretnutí v bode „ZÁZNAM ROZHODCU“.

1.Ospravedlnenia R a DZ

So:Daniš,Škrinár,ŠefčíkMa.,Mikúš,Ryčovský, So-Ne: Otočka,DutkaM,Bednár,Černek,Smoleňák,Petráš

2.Fyzické prievierky :

KR oznamuje všetkým R, že fyzické previerky sa uskutočnia dňa 26.mája 2017/ piatok/ o 18,oo hod. na atletickej dráhe MFK Skalica. Ich úspešné absolvovanie je podmienkou pre zaradenie R na nominačnú listinu pre súťaž. ročník 2017 / 18.

Limity pre FP : R do 40 rokov  - 20x kombinovaný beh 150 m/ 35 sek, chôdza 50 m / 40 sek.

R nad 40 rokov- 12 min. beh min. 2000 m

3.Odstúpenie R na DK.

KR na základe nesplnenia nariadenia DK odstupuje R A.Kendi v zmysle Zásad pre činnosť na DK, s návrhom na potrestanie.

4.Prijatie opatrenia

VI.Sportika liga dosp. Šajdíkover Humence - Dubovce

R M.Dutka - KR na základe zistených skutočností prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť.
5.Upozornenie pre R a DZ.

KR upozorňuje R a DZ na novelu zákona platnú od 1.5.2017, ktorá obmedzuje  možnosti vykonávania zárobkovej činnosti (dohôd) osobami, ktoré sú uchádzačmi o zamestnanie evidovanými na úrade práce. Obmedzenie pri uzatváraní dohôd, prípadne iných právnych vzťahov sa nevzťahuje na osoby, ktoré nie sú v evidencii úradu práce, tam dohody a iné právne vzťahy po 1.5.2017 fungujú rovnako, ako pred 1.5.2017.

KR dôrazne upozorňuje R, že ospravedlnenie je R povinný zasielať min.10 dní pred aktuálnym stretnutím a to výlučne e-mailom (nie SMS, telefon, FB atď.) p.Tokošovi a v kópii predsedovi KR. Nerešpektovanie tohto nariadenia bude mať za následok, riešenie dotyčného R v zmysle Zásad pre činnosť.!!!

6.Zaslanie potvrdenia.

KR žiada R A.Kendi zaslať potvrdenie o zaplatení poplatkov vo výške 20,-€ do 24.5.2017.

Poplatky zašlite na účet ObFZ : SK71 0200 0000 0027 5578 5159.

7.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadova 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK:

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U135 Bronislav  Chovanec 1221889, TJ Družstevník Hlboké  MO dosp. Vylúčený za HNS – zmarenie príležitosti  súperovi dosiahnutia  gólu rukou v pokutovom území  podľa čl. 46/1a

DS – pozastavenie výkonu športu na 1 ssN, podľa čl.46/2, DP od 15.05.2017

Vylúčený po 2xŽK:

Discipl. sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastav. výkonu športu na 1ss, podľa čl.9/2b2 a čl 37/3 DP :

U136 Patrik Haramia 1218100, TJ Družstevník Lakšárska Nová  Ves II.tr.dosp od 15.05.2017

DS po 5.ŽK :

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U137 Peter Petráš 1041431, FK Cerová  MO  dosp. od 15.05.2017

U138 Andrej Kompuš 1219858, TJ Baník Brodské  MO  dosp. od 15.05.2017

U139 Tomáš Vašek 1309828, TJ Družstevník Hlboké  MO  dosp. od 15.05.2017

U140 František Božek 1160778, ŠK Baník Čáry  II.tr  dosp. od 15.05.2017

DS po 9.ŽK :

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5b DP

U141 René Mišík 1241869, TJ Kopčany  MO  dosp. od 15.05.2017

DS po 12.ŽK:

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5c DP

U142 Michal Baláž 1309564, TJ Kopčany  MO  dosp. od 15.05.2017

Disciplinárne sankcie:

U143 Alexander Kendi  1260131 rozhodca – nerešpektovanie nariadenia / ÚS č.29 – uzn.DK č.123/

DS – Pozastavenie výkonu funkcie na 1 týždeň N podľa DP čl.63/1a,2a od 19.05.2017, RP 10,-€.

Doklad o úhrade 20,-€  predložiť do 24.5.2017 !

Oznamy:

U144 Peter Holenka - rozhodca .

DK žiada podrobné písomné stanovisko k neprístojnostiam domácich fanúšikov v  stretnutí  MO dosp.Sportika liga TJ KERKO Šajdíkove Humence – TJ Slovan Dubovce  do 24.05.2017

U145 TJ KERKO Šajdíkove Humence MO dosp.. DK žiada podrobné písomné stanovisko k neprístojnostiam domácich fanúšikov v  stretnutí TJ KERKO Šajdíkove Humence – TJ Slovan Dubovce  a taktiež uviesť presnú identifikáciu domácich  fanúšikov do 24.05.2017

U146 TJ Slovan Dubovce MO dosp.. DK žiada podrobné písomné stanovisko k neprístojnostiam domácich fanúšikov v  stretnutí TJ KERKO Šajdíkove Humence – TJ Slovan Dubovce  do 24.05.2017

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 25.05.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie neuskutoční.

Žiadame prihlásených záujemcov,ktorí zaplatili zálohovú platbu vo výške 50,-€, aby písomne, resp.emailom nahlásili čísla účtov z dôvodu vrátenia platby.

Záujemci o predĺženie licencie ,ktorí uhradili platbu vo výške 20,-€,oznámte písomne, resp.emailom čísla účtov z dôvodu vrátenia platby.

Zároveń ich informujeme, že Vzdelávacie stredisko ZsFZ organizuje seminár na predĺženie platnosti trénerských licencií Grassroots C a UEFA B .

Seminár v rozsahu 8 hodín sa uskutoční dńa 24.06.2017 o 8,oo hod. v Nitre.

Prihlášky zasielajte elektronicky cez www.trenerportal.sk.

TMK registruje nasledovné zaplatené poplatky:

Uchádzači na školenie – 50,-€ : pp.R.Laššo,Ambra,Barbirik,Šteflík,Hladký,Velický,Malý,Vričan T.,Neoveský

Uchádzači na seminár-predĺženie licencie – 20,-€ : Karas,Veselý,Královič,Lorenc,Mindek,Černek,Danihel,Ivan,

2.Seminár trénerov

Vzdelávacie stredisko ZsFZ organizuje seminár na predĺženie platnosti trénerských licencií Grassroots C a UEFA B .

Seminár v rozsahu 8 hodín sa uskutoční dńa 24.06.2017 o 8,oo hod. v Nitre.

Prihlášky zasielajte elektronicky cez www.trenerportal.sk.

Štefan Gálik

predseda TMK

V. SPRÁVY  SEKRETARIÁTU :

a/ Sekretár oznamuje všetkým mládežníckym družstvám,že si môžu pre družstvá žiakov a prípraviek vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Senica po 1 ks taktických tabuliek pre trénerov.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica