Úradná správa č.31 zo dňa 12.05.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  31 / 2016 – 2017 / zo dňa   12.05.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy  TMK

VII.Správy sekretariátu

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 23.05.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Predloženie dohody :

MO dorast:

Bor.Sv.Jur – B.Mikuláš 20.kolo

ŠTK žiada futbalové kluby,aby predložili vzájomnú dohodu o odohratí stretnutia v termíne do 17.5.2017.Stretnutie musí byť odohrané do 28.5.2017.

2.Výnimky z ÚHČ :

II.tr.dospelí:

Lak.Nová Ves – Letničie 23.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 27.05.2017 /sobota / o 14,00 hod.

Prípravka nadstavba o víťaza:

Kúty B – Koválov 8.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 01.06.2017 /štvrtok / o 16,30 hod.

3.Oznam:

ŠTK oznamuje,, že podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ  pre súťažný ročník 2017/2018 je možné zasielať na emailovú adresu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR dôrazne upozorňuje R, že Zápis o stretnutí je R povinný uzatvoriť ihneď po stretnutí. V prípade, ak to nemôže urobiť, musí dôvod uviesť v Zápise o stretnutí v bode „ZÁZNAM ROZHODCU“.

1.Ospravedlnenia R a DZ

So: Bednár, Dutka M., Ryčovský, Šefčík, Otočka, Smoleňák, So-Ne: Šefčík Mi.,Mesíček., Ne: Tubl.

2.Fyzické prievierky :

KR oznamuje všetkým R, že fyzické previerky sa uskutočnia dňa 26.mája 2017 o 18,oo hod. na atletickej dráhe MFK Skalica. Ich úspešné absolvovanie je podmienkou pre zaradenie R na nominačnú listinu pre súťaž. ročník 2017 / 18.

Limity pre FP : R do 40 rokov  - 20x kombinovaný beh 150 m/ 35 sek, chôdza 50 m / 40 sek.

R nad 40 rokov- 12 min. beh min. 2000 m

3.Sťažnosťcez ISSF:

VI.Sportika liga dosp. Radošovce – Hlboké

KR vyhodnotila písomné stanoviská FK Chvojničan Radošovce a R Mráza k vylúčeniu hráča H Matula v 81. min.stretnutia bez ďalších opatrení.

4.Upozornenie pre R a DZ.

KR upozorňuje R a DZ na novelu zákona platnú od 1.5.2017, ktorá obmedzuje  možnosti vykonávania zárobkovej činnosti (dohôd) osobami, ktoré sú uchádzačmi o zamestnanie evidovanými na úrade práce. Obmedzenie pri uzatváraní dohôd, prípadne iných právnych vzťahov sa nevzťahuje na osoby, ktoré nie sú v evidencii úradu práce, tam dohody a iné právne vzťahy po 1.5.2017 fungujú rovnako, ako pred 1.5.2017.

KR dôrazne upozorňuje R, že ospravedlnenie je R povinný zasielať min.10 dní pred aktuálnym stretnutím a to výlučne e-mailom (nie SMS, telefon, FB atď.) p.Tokošovi a v kópii predsedovi KR. Nerešpektovanie tohto nariadenia bude mať za následok, riešenie dotyčného R v zmysle Zásad pre činnosť.!!!

5.Zaslanie potvrdenia.

KR žiada R A.Kendi zaslať potvrdenie o zaplatení poplatku 10,-€  obratom!

6.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 18.05.2017 o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

DS po 5.ŽK - Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťaž.stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U128 Dávid  Helt 1145447, TJ Slovan Dubovce  MO  dosp. od 08.05.2017

U129 Martin Pípa 1196463, FK Cerová  MO  dosp. od 08.05.2017

U130 Peter Portel 1209259, TJ Kerko Šajdíkove Humence  MO  dosp. od 08.05.2017

U131 Radovan Drgon 1309609, TJ Chvojničan Radošovce  MO  dosp. od 08.05.2017

U132 Branislav Brunovský 1208426, TJ Družstevník Trnovec  III.tr  dosp. od 08.05.2017

DS po 9.ŽK - Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťaž.stretnutie, podľa  čl.37/5b DP

U133 Dušan Schlosser 1229569, TJ Slovan Šaštín - Stráže  MO  dosp. od 07.05.2017

Disciplinárne sankcie:

U134 TJ Družstevník Koválov MO prípravka-Štefan Vach – VD – HNS – hrubé urážlivé výroky voči R -  podľa čl.DP 48/1c.

DS – Pokuta 30,-€ - zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegov. osobami  na 4 ssN od 07.05.2017,  podľa čl. 48/2b , 16/1,2 a 9/1c RP 5,- €,

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 18.05.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,8 DP), sa podáva na DK ObFZ Senica, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK ( čl. 84/1 DP

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie presúva na termíny:

I.časť 23.-25.VI.2017 / pia – ne/

II.časť 30.6.,1,2.VII.2017 / pia – ne/

Poplatok 100,-€.

Žiadame prihlásených záujemcov, aby zálohovú platbu vo výške 50,-€ uhradili čo najskôr, na účet :

SK 71 0200 0000 0027 5578 5159.

Záujemci o predĺženie licencie uhradia platbu vo výške 20,-€, taktiež na účet ObFZ.

Do VS uveďte 315 014, do poznámky meno prihláseného účastníka.

Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

V prípade, že nebude  prihlásený dostatočný počet uchádzačov,školenie sa neuskutoční a zaplatené poplatky budú vrátené.

TMK registruje nasledovné zaplatené poplatky:

Uchádzači na školenie – 50,-€ : pp.R.Laššo,Ambra,Barbirik,Šteflík,Hladký,Velický,Malý,Vričan T.,Neoveský

Uchádzači na seminár-predĺženie licencie – 20,-€ : Karas,Veselý,Lrálovič,Lorenc,Mindek,Černek,Danihel,Ivan,

2.Seminár trénerov

Vzdelávacie stredisko ZsFZ organizuje seminár na predĺženie platnosti trénerských licencií Grassroots C a UEFA B .

Seminár v rozsahu 8 hodín sa uskutoční dńa 24.06.2017 o 8,oo hod. v Nitre.

Prihlášky zasielajte elektronicky cez www.trenerportal.sk.

Štefan Gálik

predseda TMK

V. SPRÁVY  SEKRETARIÁTU :

Oznamy:

a/ Sekretár oznamuje všetkým mládežníckym družstvám,že si môžu pre družstvá žiakov a prípraviek vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Senica po 1 ks taktických tabuliek pre trénerov.

b/Sekretár oznamuje, že dńa 12.mája 2017/ piatok/bude sekretariát z dôvodu čerpania RD zatvorený.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica