Úradná správa č.30 / 2016-2017/ zo dňa 4.5.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  30 / 2016 – 2017 / zo dňa   04.05.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy  TMK

VII.Správy sekretariátu

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 23.05.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Kontumácie:

Š.Humence – Kopčany MO žiaci nadstavba o umiestnenie :

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 3.kola Š.Humence – Kopčany  v zmysle SP čl.82/1b a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Kopčany.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod d odstupuje Š.Humence na DK s návrhom pokuty 20,-€.

Osuské – Podbranč  III.tr.dospelí:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 22.kola Osuské – Podbranč  z dôvodu vzdanie stretnutia zo strany FK TJ Podbranč. V zmysle SP čl.82/1b priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Družst. Osuské.

Za porušenie SP a  RS čl.26/ ŠTK bod c odstupuje FK TJ Podbranč na DK s návrhom pokuty 50,-€.

2.Výnimky z ÚHČ :

II.tr.dospelí:

P.Močidľany – Hradište 22.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 20.05.2017 /sobota / o 17,00 hod.

MO žiaci nadstavba o víťaza:

Smolinské – Jablonica 8.kolo

ŠTK nariaďuje po dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 08.05.2017 /pondelok / o 16,30 hod.

MO žiaci nadstavba o umiestnenie:

Bor.Sv.Jur – Smrdáky 5.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 08.05.2017 /pondelok / o 15,00 hod. FK Smrdáky  uhradí v zmysle RS čl.26/ ŠTK bod a popl. 5,-€.

Prípravka nadstavba o víťaza:

B.Mikuláš – Gbely 3.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 03.05.2017 /streda / o 17,00 hod.

3.Oznam:

ŠTK oznamuje,, že podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ  pre súťažný ročník 2017/2018 je možné zasielať na emailovú adresu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Ospravedlnenia:

So : Mikúš,Šefčík Martin, So – Ne : Matúš do konca jarnej časti , Šefčík Mi.

2.Fyzické prievierky :

KR oznamuje všetkým R, že fyzické previerky sa uskutočnia dňa 26.mája 2017 o 18,oo hod. na atletickej dráhe MFK Skalica. Ich úspešné absolvovanie je podmienkou pre zaradenie R na nominačnú listinu pre súťaž.ročník 2017 / 18.

Limity pre FP : R do 40 rokov  - 20x kombinovaný beh 150 m/ 35 sek, chôdza 50 m / 40 sek.

R nad 40 rokov- 12 min.beh min. 2000 m

3.Sťažnosťcez ISSF:

VI.Sportika liga dosp. Radošovce - Hlboké

KR žiada FK Chvojničan Radošovce zaslať písomné stanovisko na sekretariát ObFZ k vylúčeniu hráča H v 81 min.stretnutia. T : do 10.5.2017.

KR taktiež žiada R P.Mráz a AR P.Holenka zaslať písomne do 10.5.2017 presný popis a dôvod vylúčenia hráča hostí.

4.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U124 Kevin Koníček 1249592, TJ Tatran Jablonica  MO dosp. Vylúčený za HNS – stiahnutie  súpera  vo vyloženej gólovej príležitosti. podľa čl. 45/1

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.45/2a,  DP od 01.05.2017

U125 Juraj Pagáč 1259274, FK Smrdáky III.tr dosp. Vylúčený za HNS – zmarenie príležitosti  súperovi dosiahnutia  gólu rukou v pokutovom území. podľa čl. 46/1a

DS – pozastavenie výkonu športu na 1 ssN, podľa čl.46/2,  DP od 01.05.2017

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1súťažné stretnutie, podľa čl.9/2b2 a čl 37/3 DP :

U126 Adam Kollár 1141469, ŠK Baník Čáry II.tr.dosp od 01.05.2017

U127 Lukáš Matula 1197540, TJ Družstevník Hlboké MO dosp. od 01.05.2017

DS po 5.ŽK

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U128 Rastislav Mráz 1241924, TJ Družstevník Hlboké  MO  dosp. od 01.05.2017

U129 Martin Čepka 1239264, TJ Baník Brodské  MO  dosp. od 01.05.2017

U130 Samuel Hrubša 1185318, TJ KERKO Šajdíkove Humence  MO  dosp. od 01.05.2017

DS po 9.ŽK –

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5b DP

U131 Drinc Flaviu-Nicusor 1237587, TJ Družstevník Hlboké  MO  dosp. od 01.05.2017

Disciplinárne sankcie:

U132 TJ Kerko Šajdíkove Humence MO žiaci nenastúpenie na  majstrovské  stretnutie žiakov 21.kola  TJ Kerko Šajdíkove Humence – TJ Kopčany podľa DP čl. 64/1.

DS – Pokuta 20,-€ podľa RS ŠTK čl. 26  bod d a RP 5,- €,

U133 TJ Družstevník Rovensko II.tr.dosp vzdanie   majstrovského  stretnutie dospelých19.kolaTJ Lakšárska Nová Ves – TJ Rovensko podľa DP čl. 59.

DS – Pokuta 50,-€ podľa RS ŠTK čl. 26  bod c a RP 10,- €,

U134 TJ Podbranč III.tr dosp vzdanie  majstrovského  stretnutia dospelých 22.kola  TJ Družstevník Osuské – TJ Podbranč podľa DP čl. 59.

DS – Pokuta 50,-€ podľa RS ŠTK čl. 26  bod c a RP 10,- €,

Oznam:

U135 TJ Družstevník Hlboké MO dosp. DK berie na vedomie sťažnosť klubu, avšak uvedená sťažnosť nespadá do kompetencie DK. Zároveň DK odstupuje uvedenú sťažnosť na doriešenie odbornej komisie KR ObFZ( ČK:L.Matula (1197540))

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 11.05.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na DK  ObFZ Senica, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK  ( čl. 84/1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie presúva na termíny:

I.časť 23.-25.VI.2017 / pia – ne/

II.časť 30.6.,1,2.VII.2017 / pia – ne/

Poplatok 100,-€.

Žiadame prihlásených záujemcov, aby zálohovú platbu vo výške 50,-€ uhradili čo najskôr, na účet :

SK 71 0200 0000 0027 5578 5159.

Záujemci o predĺženie licencie uhradia platbu vo výške 20,-€, taktiež na účet ObFZ.

Do VS uveďte 315 014, do poznámky meno prihláseného účastníka.

Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

V prípade, že nebude do termínu 12.5.2017 prihlásený dostatočný počet uchádzačov,školenie sa neuskutoční a zaplatené poplatky budú vrátené.

TMK registruje nasledovné zaplatené poplatky:

Uchádzači na školenie – 50,-€ : pp.R.Laššo,Ambra,Barbirik,Šteflík,Hladký,Velický,Malý,Vričan T.,Neoveský

Uchádzači na seminár-predĺženie licencie – 20,-€ : Karas,Veselý,Královič,Lorenc,Mindek,Černek,Danihel,Ivan,

2.Seminár trénerov

Vzdelávacie stredisko ZsFZ organizuje seminár na predĺženie platnosti trénerských licencií Grassroots C a UEFA B .

Seminár v rozsahu 8 hodín sa uskutoční dńa 24.06.2017 o 8,oo hod. v Nitre.

Prihlášky zasielajte elektronicky cez www.trenerportal.sk.

Štefan Gálik

predseda TMK

V. SPRÁVY  SEKRETARIÁTU :

Oznamy:

a/ Sekretár oznamuje všetkým mládežníckym družstvám,že si môžu pre družstvá žiakov a prípraviek vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Senica po 1 ks taktických tabuliek pre trénerov.

b/Sekretár oznamuje, že dńa 5.mája 2017/ piatok/bude sekretariát z dôvodu čerpania RD zatvorený.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica