Úradná správa č.29 zo dňa 27.04.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  29 / 2016 – 2017 / zo dňa   27.04.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy  TMK

VII.Správy sekretariátu

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 23.05.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Kontumácie:

Unín – Š.Humence  MO dorast:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 18.kola Unín – Š.Humence v zmysle SP čl.82/1g a SP čl.11 odst.3 a priznáva 3 body a skóre 5:0 v prospech Družst. Unín.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod f odstupuje FK Kerko Š. Humence na DK s návrhom na napomenutie.

Lak. Nová Ves – Rovensko II.tr.dospelí:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 19.kola Lak. Nová Ves – Rovensko z dôvodu vzdanie stretnutia zo strany FK Družst. Rovensko.V zmysle SP čl.82/1b priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Lak. N. Ves.

Za porušenie SP v zmysle RS čl.26/ ŠTK bod c odstupuje FK Družst. Rovensko na DK s návrhom pokuty 50,-€.

2.Výnimky z ÚHČ :

II.tr dospelí:

Hradište – Rovensko 21.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 13.05.2017 /sobota/ o 17,00 hod.

MO žiaci nadstavba o víťaza:

Oreské – Mor.Sv.Ján 4.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 08.05.2017 /pondelok/ o 14,00 hod. v opačnom poradí, stretnutie sa odohrá na HP – Mor. Sv.Ján.

Mor.Sv.Ján – Oreské 9.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 10.06.2017 /sobota/ o 10,00 hod. v opačnom poradí, stretnutie sa odohrá na HP – Radošovce.

Rybky - Čáry  10.kolo

Oprava z ÚS č.28 ŠTK, ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr.stretnutie dňa 16.06.2017 /piatok/ o 17,30 hod.

Prípravka nadstavba o víťaza:

Kúty - Čáry 4.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 05.05.2017 /piatok/ o 16,30 hod.

Prípravka nadstavba o umiestnenie:

Letničie – Lak.Nová Ves 4.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 06.05.2017 /sobota/ o 12,00 hod.

Letničie – Kunov 5.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 13.05.2017 /sobota/ o 12,00 hod.

Letničie – Cerová 7.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 27.05.2017 /sobota/ o 12,00 hod.

3.Oznam:

ŠTK oznamuje,, že podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ  pre súťažný ročník 2017/2018 je možné zasielať na emailovú adresu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Upozornenie:

a/ KR dôrazne upozorňuje R, že Zápis o stretnutí je R povinný uzatvoriť ihneď po stretnutí.

b/ Vyúčtovanie delegovaných osôb sa zasiela na sekretariát v prvý pracovný deň po stretnutí I.tr.

c/ KR dôrazne upozorňuje R na RS čl.7 odst.e / odmeny a náhrady.

Odmena sa zdaňuje / 5,8,10€ za majstr.stretnutie / , náhrady sa nezdaňujú.

Prosím prečítajte si tlačivo vyúčt.deleg.osôb – vysvetlivky, predídete tak zbytočným sankciám!

Nedostatky v tlačive o vyúčt.deleg.osôb 15.- 18.kolo : Kendi – 3x,Holenka 2x,Hušek 1x,M.Dutka 1x,

2..Odstúpenie R na DK.

KR na základe správy EÚ odstupuje R A.Kendi v zmysle Zásad pre činnosť na DK, s návrhom na pokarhanie.

3.Kontakt na členov KR

p.Peter Tokoš č.t. 0903915 614, e-mail.: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

p.Lukáš Juráň č.t. 0902 271 272, e-mail.: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ospravedlnenia zasielajte na adresy členov KR.

4.Ospravedlnení rozhodcovia :

Sobota : Šefčík Martin, Mikuš Miroslav

Sobota a nedeľa : Petráš Š. , Matúš F.

5.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku  discip.sankcie, podľa  čl.41/1,2,3,4 DP – zamieta sa

U118 Ján Flajžík 1153575, ŠK Baník Čáry  II.tr dosp (U102 ÚS DK č.5 zo dňa 18.08.2016)

DS po 5.ŽK

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U119 Lukáš Chvál 1319722 ( TJ Družstevník Rybky  MO  žiaci ) od 23.04.2017

U120 Patrik Kessl 1205821 ( TJ Družstevník Radimov  MO  dosp.) od 24.04.2017

Disciplinárne sankcie:

U121 TJ Kerko Šajdíkove Humence MO dorast

Spôsobenie predčasného ukončenia  majstrovského  stretnutia dorastu18.koloUnín – Šaj.Humence pre nízky počet hráčov podľa DP čl. 64/1.

DS – Pokarhanie podľa RS ŠTK čl. 26  bod f a RP 5,- €,

U122 Martin Dutka 1090182 rozhodca na základe odstúpenia KR ObFZ Senica – nedostatok podľa Zásad pre činnosť rozhodcu ObFZ Senica- porušenie štatútu rozhodcu

DS – Pokarhanie podľa DP čl.62 a RP 10,-€

U123 Alexander Kendi  1260131 rozhodca na základe odstúpenia EÚ ObFZ Senica –  porušenie RS č.7 odst.e,

DS – Pokarhanie podľa DP čl.62 a RP 10,-€

RK zašlite na účet ObFZ : SK71 0200 0000 0027 5578 5159 do 10.5.2017.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 04.05.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie presúva na termíny:

I.časť 23.-25.VI.2017 / pia – ne/

II.časť 30.6.,1,2.VII.2017 / pia – ne/

Poplatok 100,-€.

Žiadame prihlásených záujemcov, aby zálohovú platbu vo výške 50,-€ uhradili čo najskôr, na účet :

SK 71 0200 0000 0027 5578 5159.

Záujemci o predĺženie licencie uhradia platbu vo výške 20,-€, taktiež na účet ObFZ.

Do VS uveďte 315 014, do poznámky meno prihláseného účastníka.

Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

V prípade, že nebude do termínu 30.4.2017 prihlásený dostatočný počet uchádzačov,školenie sa neuskutoční a zaplatené poplatky budú vrátené.

TMK registruje nasledovné zaplatené poplatky:

Uchádzači na školenie – 50,-€ : pp.R.Laššo,Ambra,Barbirik,Šteflík,Hladký,Velický,Malý

Uchádzači na seminár-predĺženie licencie – 20,-€ : Karas,Veselý,Lrálovič,Lorenc,Mindek,Černek,Danihel,Ivan

2.Seminár trénerov

Vzdelávacie stredisko ZsFZ organizuje seminár na predĺženie platnosti trénerských licencií Grassroots C a UEFA B .

Seminár v rozsahu 8 hodín sa uskutoční dńa 24.06.2017 o 8,oo hod. v Nitre.

Prihlášky zasielajte elektronicky cez www.trenerportal.sk.

Štefan Gálik

predseda TMK

V. SPRÁVY  SEKRETARIÁTU :

Oznamy:

a/ Sekretár oznamuje všetkým mládežníckym družstvám,že si môžu pre družstvá žiakov a prípraviek vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Senica po 1 ks taktických tabuliek pre trénerov.

b/Sekretár oznamuje, že dńa 28.apríla 2017/ piatok/bude sekretariát z dôvodu čerpania RD zatvorený.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica