Úradná správa č.28 zo dňa 21.04.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  28 / 2016 – 2017 / zo dňa   21.04.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy  TMK

VII.Správy sekretariátu

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 23.05.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Kontumácia:

Sobotište  – Štefanov MO dorast:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 17.kola Sobotište  – Štefanov v zmysle SP čl.82/1b a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Družst. Sobotište.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod d odstupuje FK Družst. Štefanov na DK s návrhom pokuty 20,-€ a nariaďuje uhradiť FK Družst. Sobotište  sumu 40,-€ RS B/čl.26/ ŠTK bod h.

Doklad o úhrade  FK Družst. Štefanov  predložiť na ŠTK  do 26.04.2017.

2.Výnimky z ÚHČ :

MO žiaci nadstavba o víťaza:

Smolinské – Sl.Šaštín  2.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 01.05.2017 /pon/ o 16,00 hod.

Rybky - Čáry  10.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 16.06.2017 /piatok/ o 17,30 hod.

MO žiaci nadstavba o umiestnenie:

Kopčany – Cerová 10.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 01.05.2017 /pon/ o 17,00 hod.

Štefanov – Š.Humence  2.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 22.04.2017 /sobota/ o 12,30 hod.

Štefanov – Dojč  4.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 06.05.2017 /sobota/ o 12,30 hod. Ostatné domáce majstr. stretnutia nadstavby žiakov / okrem 2.a 4.kola/  odohrá ŠFK Štefanov vždy v sobotu o 13,oo hod.

Prípravka nadstavba o víťaza:

B.Mikuláš - Gbely 3.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 28.04.2017 /piatok/ o 17,00 hod.

3.Oznam:

ŠTK oznamuje,, že podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ  pre súťažný ročník 2017/2018 je možné zasielať na emailovú adresu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Upozornenie:

KR dôrazne upozorňuje R, že Zápis o stretnutí je R povinný uzatvoriť ihneď po stretnutí. V prípade, ak to nemôže urobiť, musí dôvod uviesť v Zápise o stretnutí v bode „ZÁZNAM ROZHODCU“.

Vyúčtovanie delegovaných osôb sa zasiela na sekretariát prvý pracovný deň po stretnutí, výlučne 1.triedou!!! Nie doporučene!

2.Ospravedlnenia R a DZ

So: MikúšM., Ne:Šefčík Miroslav, So-Ne: Matúš,Petráš,Škrinár

3.Pohovor s DPR

KR vykonala na svojom zasadnutí pohovor s DPR Mikuš Peter. Menovaný absolvoval test z PF, RS.

4.Odstúpenie R na DK.

KR na základe správy DPR zo stretnutia II.tr. dospelí Hradište – Petrova Ves, odstupuje R Dutka Martin v zmysle Zásad pre činnosť na DK, s návrhom na pokarhanie.

5.Kontakt na členov KR

p.Peter Tokoš č.t. 0903915 614, e-mail.: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

p.Lukáš Juráň č.t. 0902 271 272, e-mail.: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ospravedlnenia zasielajte na adresy členov KR.

6.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 26.4.2017 streda o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U112 Marek Katerinec 1313088,( FK Borský Svätý Jur  MO dor.) Vylúčený za HNS – podrazenie súpera riskantným spôsobom vo vyloženej gólovej príležitosti. podľa čl. 45/1

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.45/2a,  DP od 16.04.2017

U113 Tomáš Danihel 1102862, ( FK Smrdáky,III.tr dosp.)Vylúčený za HNS – sotenie súpera nadmernou silou v prerušenej hre. podľa čl. 49/1a

DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa čl.49/2a,  DP od 17.04.2017

Vylúčený po 2xŽK.

DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1súť. stretnutie, podľa čl.9/2b2 a čl 37/3 DP :

U114 Július Víttek 1309539, ŠK Baník Čáry MO žiaci. od 16.04.2017

U115 Tomáš Kratochvíl 1126423, TJ Družstevník Rovensko II.tr dosp. od 17.04.2017

DS po 5.ŽK - Nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súť.stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U116 Dávid  Rýzek 1309290, TJ Družstevník Prietrž  III.tr.  dosp. od 16.04.2017

Disciplinárne sankcie:

U117 ŠFK Štefanov MO dorast

Nenastúpenie  na  majstrovské  stretnutie dorastu 17.kola  TJ Družstevník Sobotište – ŠFK Štefanov podľa DP čl. 59. DS – RP 5,- €, Pokuta 20,-€ podľa čl. 26/ŠTK, bod h

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 26.04.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie presúva na termíny:

I.časť 23.-25.VI.2017 / pia – ne/

II.časť 30.6.,1,2.VII.2017 / pia – ne/

Poplatok 100,-€.

Žiadame prihlásených záujemcov, aby zálohovú platbu vo výške 50,-€ uhradili čo najskôr, na účet :

SK 71 0200 0000 0027 5578 5159.

Záujemci o predĺženie licencie uhradia platbu vo výške 20,-€, taktiež na účet ObFZ.

Do VS uveďte 315 014, do poznámky meno prihláseného účastníka.

Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

V prípade, že nebude do termínu 30.4.2017 prihlásený dostatočný počet uchádzačov,školenie sa neuskutoční a zaplatené poplatky budú vrátené.

TMK registruje nasledovné zaplatené poplatky:

Uchádzači na školenie – 50,-€ : pp.R.Laššo,Ambra,Barbirik,Šteflík,Hladký,Velický,Malý

Uchádzači na seminár-predĺženie licencie – 20,-€ : Karas,Veselý,Královič,Lorenc,Mindek,Černek,Danihel.

2.Seminár trénerov

Vzdelávacie stredisko ZsFZ organizuje seminár na predĺženie platnosti trénerských licencií Grassroots C a UEFA B .

Seminár v rozsahu 8 hodín sa uskutoční dńa 24.06.2017 o 8,oo hod. v Nitre.

Prihlášky zasielajte elektronicky cez www.trenerportal.sk.

Štefan Gálik

predseda TMK

V. SPRÁVY  SEKRETARIÁTU :

Uznesenie Odvolacej komisie ObFZ Senica:

Odvolacia komisia ObFZ Senica o odvolaní FK TJ Kúty proti rozhodnutiu ŠTK ObFZ Senica zverejnenom v ÚS č.14 zo dňa 21.10.2016 v ktorom kontumuje majstr.stretnutie B.Mikuláš – Kúty Sportika liga MO dospelí v zmysle SP čl.82/1d a SP čl.11 odst.4 a obom družstvám sa priznáva pasívne skóre 0:3 bez priznania bodov takto rozhodla:

Odvolacia komisia podľa čl.85 odst.2 písmeno a DP SFZ odvolanie zamieta.

Písomné uznesenie bude zaslané FK Sokol B.Mikuláš a FK TJ Kúty v pondelok, 24.4.2017.

JUDr.Eduard Jurovatý

predseda OK ObFZ

Oznam:

Sekretár oznamuje všetkým mládežníckym družstvám,že si môžu pre družstvá žiakov a prípraviek vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Senica po 1 ks taktických tabuliek pre trénerov.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica