Úradná správa č.27 zo dňa 13.04.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  27 / 2016 – 2017 / zo dňa   13.04.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy  TMK

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 23.05.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

Výkonný výbor srdečne blahoželá a praje pevné zdravie k dožitiu významných životných jubileí :

p.Jozef Mikula 70 rokov, p.Ján KLVAČ 50 rokov.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Výnimky z ÚHČ :

II.tr.dospelí:

Hradište – Petrova Ves 17.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 15.04.2017 /sobota/ o 16,00 hod.

MO žiaci nadstavba o víťaza:

Jablonica – Oreské 1.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 15.04.2017 /sobota/ o 13,00 hod.

MO žiaci nadstavba o umiestnenie:

Dojč – Kopčany 1.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 15.04.2017 /sobota/ o 13,00 hod.

Sp.Stráže – Smrdáky 3.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 29.04.2017 /sobota/ o 13,00 hod.

Sp.Stráže – Štefanov 5.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 13.05.2017 /sobota/ o 13,30 hod.

Š.Humence – Brdské 5.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 13.05.2017 /sobota/ o 14,00 hod.

Prípravka nadstavba o víťaza:

Gbely – Čáry 2.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 21.04.2017 /piatok/ o 18,00 hod.

Gbely – B.Mikuláš 8.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 02.06.2017 /piatok/ o 17,00 hod.

Prípravka nadstavba o umiestnenie:

Mor.Sv.Ján - Kopčany 1.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 18.04.2017 /utorok/ o 17,30 hod.

Petrova Ves – Mor.Sv.Ján  7.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 01.05.2017 /pond. / o 10,00 hod.

Kunov - Petrova Ves 8.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 08.05.2017 /pond./ o 10,00 hod.

2.Oznam:

ŠTK oznamuje,, že podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ  pre súťažný ročník 2017/2018 je možné zasielať na emailovú adresu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Ospravedlnenia R a DZ:

Sobota : Štora I. , Ryčovský

Nedeľa : Bednár

Sobota + Nedeľa : Petráš, Matúš, Mesíček, Kendi, DZ Mikuš do prihlásenia .

Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica,Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP : U102  Ján Flajžík 1153575 (ŠK Baník Čáry, II.tr dosp.) Vylúčený za HNS –kopnutie súpera bez možnosti hrať s loptou vykonané nadmernou silou

DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.49 1b,2b,  DP od 10.04.2017

Vylúčený po 2ŽK

DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 ss ,podľa čl.9/2b2 DP a čk.37/3 DP

U103Mário Žilínek 1349045( Družstevník Sobotište MO dor.) od 10.4.2017

DS po 5.ŽK - Nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súť.stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U104 Bronislav Chovanec 1221889 ( Družstevník Hlboké, Sportika ligaMO dosp.) od 09.04.2017

U105 Roman Morávek 1212446( FC Družstevník Rybky,Sportika liga MO dosp.)od 9.4.2017

U106 Denis Plaisner 1227690 ( Sokol B.Mikuláš, Sportika liga MO dosp.) od 10.4.2017

U107 Michal Morávek 1165518 ( Sokol B.Mikuláš,Sportika liga MO dosp.) od 10.4.2017

U108 Tomáš Novák 1248444 ( TJ Kopčany ,Sportika ligaMO dosp.)od 10.4.2017

U109 Tomáš Čederle 1198236 (Družstevník Sobotište, II.tr.dosp.) od 10.4.2017

Disciplinárne sankcie:

U110 TJ KERKO Šajdíkove Humence MO dosp.RP 10€, pokarhanie klubu (71/1, 71/2a,b,g, čl.11/1, 47/1a,39/2)

U111 TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dosp.DK upúšťa od potrestania klubu  na základe správ DO a stanoviska  klubov (U100,U101), (38/2)

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie presúva na termíny:

I.časť 23.-25.VI.2017 / pia – ne/

II.časť 30.6.,1,2.VII.2017 / pia – ne/

Poplatok 100,-€.

Žiadame prihlásených záujemcov, aby zálohovú platbu vo výške 50,-€ uhradili čo najskôr, na účet :

SK 71 0200 0000 0027 5578 5159.

Záujemci o predĺženie licencie uhradia platbu vo výške 20,-€, taktiež na účet ObFZ.

Do VS uveďte 315 014, do poznámky meno prihláseného účastníka.

Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

2.Seminár trénerov

Vzdelávacie stredisko ZsFZ organizuje seminár na predĺženie platnosti trénerských licencií Grassroots C a UEFA B .

Seminár v rozsahu 8 hodín sa uskutoční dńa 24.06.2017 o 8,oo hod. v Nitre.

Prihlášky zasielajte elektronicky cez www.trenerportal.sk.

Štefan Gálik

predseda TMK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica