Úradná správa č.25 zo dňa 31.03.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  25 / 2016 – 2017 / zo dňa   31.03.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VI.Správy Matriky

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 10.04.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

Oprava HČ:

MO žiaci skup.A

Spartak Stráže – Jablonica

17.kolo sa odohrá dňa 1.4.2017 o 12,3o hod.

2.Upozornenie:

ŠTK upozorňuje FK kategórií žiakov a prípraviek, že všetky majstrovské futbalové stretnutia žiakov a prípraviek / 15.- 18.kolo/  musia byť odohrané do termínu 8.apríla 2016 !

Žrebovanie nadstavby s pridelením čísiel sa uskutoční dňa 10.4.2017 /pondelok/ o 10,00 hod. v sídle ObFZ  Senica.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Zmeny v obsadení R a DZ budú zverejňované na stránke ObFZ, vždy v piatok do 17:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím  kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia!!!

KR dôrazne upozorňuje R, že Zápis o stretnutí je R povinný uzatvoriť ihneď po stretnutí. V prípade, ak to nemôže urobiť, musí dôvod uviesť v Zápise o stretnutí v bode „ZÁZNAM ROZHODCU“.

1.Ospravedlnenia R a DZ

So: Bednár,

So-Ne: Matúš,Polakovič,Mesíček,Šefčík Miroslav,Petráš do prihlásenia,

2.Predvolanie na KR

KR predvoláva na svoje zasadnutie R Kendi Alexander dňa 6.4.2017 o 16,15hod.Účasť menovaného bezpodmienečne nutná!

3.Námietka v Zápise o stretnutí.

KR berie na vedomie námietku TJ Kerko Šajd.Humence z majstr.stret.18.kola Radošovce – Š.Humence uvedenú v zápise o stretnutí.

KR konštatuje, že námietka nespĺňa náležitosti RS 2016/17 bod 4, odst.a,f, čím sa považuje za neopodstatnenú.

4.Kontakt na R „čakateľ“

Buzay Rudof č.t. 0904 807 156

Šefčík Martin č.t. 0948 172 386

Knap Gabriel č.t. 0903 311 048

Podzámsky Tomáš č.t. 0908 899 757

5.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 6.4.2017 o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po 2xŽK. DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 ss, podľa čl.9/2b2 DP a čl 37/3 DP :

U94 Ivan Harasník 1164510, TJ Tatran Jablonica  MO dosp. od 27.03.2017

U95 Marek Dubai 1163371, TJ Družstevník Vrádište

DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS, uloženej U76 a podľa čl.41/1DP, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS( 1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2017.

Oznam:

Prenos trestov – úprava

Peter Šiška 1309427,TJ Družstevník Unín dor. pozastavenie výkonu športu do 10.04.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie presúva na termíny:

I.časť 23.-25.VI.2017 / pia – ne/

II.časť 30.6.,1,2.VII.2017 / pia – ne/

Poplatok 100,-€.

Žiadame prihlásených záujemcov, aby zálohovú platbu vo výške 50,-€ uhradili čo najskôr, na účet : SK 71 0200 0000 0027 5578 5159.

Záujemci o predĺženie licencie uhradia platbu vo výške 20,-€, taktiež na účet ObFZ.Do VS uveďte 315 014, do poznámky meno prihláseného účastníka.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

2.Seminár trénerov

Vzdelávacie stredisko ZsFZ organizuje seminár na predĺženie platnosti trénerských licencií Grassroots C a UEFA B .

Seminár v rozsahu 8 hodín sa uskutoční dńa 24.06.2017 o 8,oo hod. v Nitre. Prihlášky zasielajte elektronicky cez www.trenerportal.sk.

Štefan Gálik

predseda TMK

VI. SPRÁVY MATRIKY .

Matrikár ObFZ Senica oznamuje, že v zmysle RaPP čl.19 bod 2 odst.d dnes o 24,oo hod.končí zimné registračné obdobie s obmedzením / 01.01. – 31.03./

Žiadosti podané mimo reg.období spracuje príslušná matrika v priebehu najbližšieho letného registr. obdobia .( RaPP čl.19 bod 3.)

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica