Úradná správa č.24 zo dňa 24.03.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  24 / 2016 – 2017 / zo dňa   24.03.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 10.04.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Odstúpenie zo súťaže:

MO Dorast :

FK Smrdáky - ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva  zo súťaže.Doterajšie výsledky družstva FK Smrdáky  sa anulujú , mužstvá hrajúce s ním podľa vyžrebovania majú v nasledujúcich kolách voľno. ŠTK odstupuje FK Smrdáky  na DK v zmysle RS B/čl.26/ŠTK bod g s návrhom pokuty 120,- €.

2.Výnimky z ÚHČ :

Žiaci  skup. A:

Dojč - Šaštín 15.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 28.3.2017 / utorok / o 17,00 hod.

Žiaci  skup. B:

Oreské - Rybky 15.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 23.3.2017 / štvrtok / o 16,30 hod.

Štefanov – Kopčany 16.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 5.4.2017 /streda / o 16,30 hod.

Prípravka skup. A:

Kunov – Lak.Nová Ves 15.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 24.3.2017 / piatok / o 17,00 hod.

Prípravka skup. B:

Oreské - Holíč 15.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 27.3.2017 /pondelok/ o 16,30 hod.

Gbely - Holíč 17.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 31.3.2017 /piatok / o 16,00 hod.

3.Zmena času:

Zmena zimného času na letný čas - nedeľa, 26. marca 2017- čas meníme z 2:00 hod. na 3:00 hod.

4.Oznam:

ŠTK na svojom zasadnutí v zmysle RS čl.14  pridelila žrebovacie čísla nadstavbovej časti pre účastníkov MO žiaci a skupín prípraviek.

Žiaci nadstavba o víťaza

žreb č.1 -  A1, č.2 - A2, č.3 - A3, č.4 - A4 , č.5 - A5, žreb.č.6 - B1, č.7 - B2, č.8 - B3, č.9 - B4, č.10 - B5.

Žiaci nadstavba o umiestnenie

žreb č.1 - A6, č.2 - A7, č.3 - A8, č.4 - A9, č.5 - A10, žreb.č.6 - B6, č.7 - B7, č.8 - B8, č.9 - B9, č.10 –B10.

Prípravka nadstavba o víťaza

žreb č.1 -  A1, č.2 - A2, č.3 - A3, č.4 - A4 , č.5 - A5, č.6 - B1, č.7 - B2, č.8 - B3, č.9 - B4, č.10 - B5.

Prípravka nadstavba o umiestnenie

žreb č.1 -  A6, č.2 - A7, č.3 - A8, č.4 - A9, č.6 - B6, č.7 - B7, č.8 - B8, č.9 - B9.

Žrebovanie nadstavby s pridelením čísiel sa uskutoční dňa 10.4.2017 /pondelok/ o 10,00 hod. v sídle ObFZ  Senica.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Zmena času:

Zmena zimného času na letný čas - nedeľa, 26. marca 2017- čas meníme z 2:00 hod. na 3:00 hod.

Zmeny v obsadení R a DZ budú zverejňované na stránke ObFZ, vždy v piatok do 17:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím  kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia!!!

KR upozorňuje R, že Zápis o stretnutí je R povinný uzatvoriť ihneď po stretnutí. V prípade, ak to nemôže urobiť, musí dôvod uviesť v Zápise o stretnutí v bode „ZÁZNAM ROZHODCU“.

1.Ospravedlnenia R a DZ

So: Ryčovský,

So-Ne: Tubl, Matúš, Polakovič, Mesíček, Petráš do prihlásenia, DZ Mikuš P. do prihlásenia.

2.R „čakateľ“

KR vykonala pohovor s R „čakateľ“ Podzámsky Tomáš.

3.Náhradný seminár

KR predvoláva do priestorov ObFZ Senica dňa 30.3.2017 o 16,3o hod. R Theisz, Matúš, Cabadaj. Menovaní si prinesú písacie potreby.

4.Kontakt na R „čakateľ“

Buzay  Rudolf č.t. 0904 807 156

Šefčík Martin č.t. 0948 172 386

Knap Gabriel č.t. 0903 311 048

Podzámsky Tomáš č.t. 0908 899 757

5.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadova 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 30.03.2017 o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U88 Adam Rýzek 1311385, TJ Družstevník  Prietrž  III.tr dosp. Vylúčený za HNS – podrazenie súpera v gólovej príležitosti. podľa čl. 45/1

DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.45/2a,  DP od 19.03.2017

DS po 5.ŽK - Nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súť.stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U89 Ľubomír Rajnoha 1243163, TJ Družstevník Trnovec III.tr  dosp. od 20.03.2017

U90 Dávid Štefanka 1251622, FK Smrdáky III.tr  dosp. od 20.03.2017

U91 Miroslav Veselý 1124277, TJ Družstevník Koválov MO dosp. od 20.03.2017

U92 Drinc Flaviu-Nicusor 1237587, TJ Družstevník Hlboké MO  dosp. od 20.03.2017

Disciplinárne opatrenia

U93 FK Smrdáky MO dorast.

Odhlásenie družstva dorastu  zo súťaže podľa DP čl. 64/1b, s poukázaním na SP čl.17/4,

Disciplinárna sankcia- RP 5,-€, na návrh ŠTK pokuta  120,- € RS  čl.26/ ŠTK, bod g.

Oznam:

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 a čl.34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 prenášajú  do začiatku jarnej časti súťaže

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 30.03.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie presúva na termíny:

I.časť 23.-25.VI.2017 / pia – ne/

II.časť 30.6.,1,2.VII.2017 / pia – ne/

Poplatok 100,-€.

Žiadame prihlásených záujemcov, aby zálohovú platbu vo výške 50,-€ uhradili čo najskôr, na účet : SK 71 0200 0000 0027 5578 5159.

Záujemci o predĺženie licencie uhradia platbu vo výške 20,-€, taktiež na účet ObFZ.

Do VS uveďte 315 014, do poznámky meno prihláseného účastníka.

Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII. SPRÁVY SEKRETARIÁTU :

Smútočné oznámenie:

Včera , 23.3.2017 na cintoríne v Rovensku sa široká verejnosť rozlúčila s p.Stanislavom / Slavom/ Ňukovičom, ktorý zomrel vo veku 66 rokov.Pôsobil ako rozhodca ObFZ a funkcionár FK Rovensko.

Oblastný futbalový  zväz vyslovuje úprimnú sústrasť pozostalým.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica