Úradná správa č.23 zo dňa 17.03.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  23 / 2016 – 2017 / zo dňa   17.03.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 10.04.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

Výnimky z ÚHČ :

Žiaci skup. A:

Mor.Sv.Ján – B.Mikuláš 16.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 27.3.2017 / pon. / o 16,30 hod.

Prípravka skup. B:

Holíč - Kopčany 18.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 6.4.2017 / štvrtok / o 16,30 hod.

Oprava vo vyžrebovaní :

Žiaci skup. B:

Oreské -  so 10,00 hod. hracia plocha Radošovce

Prípravka skup. B :

Kopčany – so 10,00 hod.

Oznam:

ŠTK na svojom zasadnutí v zmysle RS čl.14  pridelila žrebovacie čísla nadstavbovej časti pre účastníkov MO žiaci a skupín prípraviek.

Žiaci nadstavba o víťaza

žreb č.1 -  A1, č.2 - A2, č.3 - A3, č.4 - A4 , č.5 - A5, žreb.č.6 - B1, č.7 - B2, č.8 - B3, č.9 - B4, č.10 - B5.

Žiaci nadstavba o umiestnenie

žreb č.1 - A6, č.2 - A7, č.3 - A8, č.4 - A9, č.5 - A10, žreb.č.6 - B6, č.7 - B7, č.8 - B8, č.9 - B9, č.10 –B10.

Prípravka nadstavba o víťaza

žreb č.1 -  A1, č.2 - A2, č.3 - A3, č.4 - A4 , č.5 - A5, č.6 - B1, č.7 - B2, č.8 - B3, č.9 - B4, č.10 - B5.

Prípravka nadstavba o umiestnenie

žreb č.1 -  A6, č.2 - A7, č.3 - A8, č.4 - A9, č.6 - B6, č.7 - B7, č.8 - B8, č.9 - B9.

Žrebovanie nadstavby s pridelením čísiel sa uskutoční dňa 10.4.2017 /pondelok/ o 10,00 hod. v sídle ObFZ  Senica.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Oznamy:

a/ Zmeny v obsadení R a DZ budú zverejňované na stránke ObFZ, vždy v piatok do 17:00 hod.

Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

b/KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím  kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia!!!

c/ KR oznamuje R, ktorí si zakúpili dresy zn.Adidas, že si môžu vyzdvihnúť trenky a štucky na sekretariáte ObFZ

2.Upozornenie:

KR upozorňuje R, že Zápis o stretnutí je R povinný uzatvoriť ihneď po stretnutí. V prípade, ak to nemôže urobiť, musí dôvod uviesť v Zápise o stretnutí v bode „ZÁZNAM ROZHODCU“.

3.Pohovor:

KR na svojom zasadnutí vykonala vstupné pohovory s R čakateľmi Buzay,Knap,Šefčík Martin.

4.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadova 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 23.3.2017 o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U81 Frederik Daniel 1258109, TJ Kopčany  MO dosp. Vylúčený za HNS – vulgárne a urážlivé výroky voči R, vyhrážanie a útok na R – bez kontaktu, podľa čl.48/1c,a 34/5,6,8,

DS – pozastavenie výkonu športu na 7 ssN, zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami  podľa čl.48/2b, 19/1 a 43/2a,g DP od 13.03.2017

U82 Bohuslav Vach 1196313, FK Cerová  MO dosp. Vylúčený za HNS – násilné vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl.49/1a.

DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa čl.49/2a DP od 13.03.2017

DS po 5.ŽK - Nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U83 Marian Szantai 1085192, TJ Slovan Dubovce MO  dosp. od 13.03.2017

U84 Ján Kassay 1256026, TJ Sokol Borský Mikuláš MO  dosp. od 13.03.2017

U85 René Mišík 1241869, TJ Kopčany MO dosp. od 13.03.2017

U86 Peter Ivánek 1144406, OŠK Rohov MO  dosp. od 13.03.2017

DS po 9.ŽK - Nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5b DP

U87 Michal Baláž 1309564, TJ Kopčany MO dosp. od 13.03.2017

Oznam:

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 a čl.34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 prenášajú  do začiatku jarnej časti súťaže

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 23.03.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na DK ObFZ Senica, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie presúva na termíny:

I.časť 23.-25.VI.2017 / pia – ne/

II.časť 30.6.,1,2.VII.2017 / pia – ne/

Poplatok 100,-€.

Žiadame prihlásených záujemcov, aby zálohovú platbu vo výške 50,-€ uhradili čo najskôr, na účet :

SK 71 0200 0000 0027 5578 5159.

Záujemci o predĺženie licencie uhradia platbu vo výške 20,-€, taktiež na účet ObFZ.

Do VS uveďte 315 014, do poznámky meno prihláseného účastníka.

Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica