Úradná správa č.21 zo dňa 03.03.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  21 / 2016 – 2017 / zo dňa   03.03.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 10.04.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Upozornenie:

a) - v zmysle RS ObFZ čl.A/bod 6 odst.n  RS pre súťaž.roč.2016/ 17 upozorňujeme FK , že výnimky z hracích dní a hracích časov platia samostatne pre jesennú časť a  pred jarnou  časťou súťaže musí FK požiadať o výnimku znova!

b) - ŠTK upozorňuje na znenie RS ObFZ čl.A/bod 6 odst.m - jednotný hrací čas v kategórii dospelých.

c) - VV schválil uznesenie, ktoré nariaďuje, že hracím dňom kategórie žiakov a prípraviek je sobota.

2.Začiatky jarnej časti majstr.súťaží :

ŠTK informuje, že jarná časť majstr. stretnutí súťaž.roč.2015/2016 začína nasledovne:

MO dospelí, -  12. marca 2017, MO dorast -   26. marca 2017,

II.tr.dospelí - 26. marca 2017, III.tr.dospelí - 19. marca 2017

Žiacke  súťaže :

žiaci skup.A - 18. marca 2017,žiaci skup.B - 18. marca 2017

Prípravky skup. A - 18. marca 2017, Prípravky skup. B - 18. marca 2017

3.Článok č.28 SP – Osobitné podmienky pre stretnutia mládeže

Na základe SP SFZ znenia čl.28 bod 8:

(8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.

- dohoda dvoch klubov, čo znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená.

Všetky žiadosti sa podávajú cez ISSF !

4.Schválené výnimky z ÚHČ :

MO dospelí :

Rybky – so ÚHČ dosp., Hlboké – so ÚHČ dosp., Rohov – ne 10,00 hod.

II.tr. Dospelí:

Kunov - ne 10,00 hod.

Hradište – ne 10,00 hod.

Sobotište – ne ÚHČ dosp., 23.kolo – so 17,00 hod.

III.tr. Dospelí:

Trnovec - ne 10,00 hod.

Dojč – so ÚHČ dosp.

Osuské – ne ÚHČ dosp., 16.kolo – so 15,00 hod.

Vrádište – so ÚHČ dosp.

Prietrž – so ÚHČ dosp.

Podbranč – so ÚHČ dosp.

MO dorast :

Rybky – ne 13,00 hod.

Unín – ne 3 hod. pred ÚHČ dosp.

Radošovce – so ÚHČ dosp.

Š. Humence – so ÚHČ dosp.

Sobotište – so ÚHČ dor.

Bor.Sv. Jur – so ÚHČ dosp.

Štefanov - ne 3 hod. pred UHČ dosp.

Rovensko - so ÚHČ dosp.

Žiaci skup. A :

Jablonica – so ÚHČ dosp.

Mor.Sv.Ján – so 14,00 hod.

Š. Humence – so 2 hod. pred ÚHČ dosp.

Bor.Sv. Jur – so ÚHČ dor.

B.Mikuláš – so ÚHČ dosp.

Cerová – so ÚHČ dosp.

Stráže  - so 3 hod. pred ÚHČ dosp

Žiaci skup. B :

Rybky – so 11,00 hod.

Kopčany – so 12,00 hod.

Unín – so ÚHČ dosp.

Smolinské – so ÚHČ dosp.

Oreské - so 10,00 hod.  ihrisko Radošovce

Štefanov - so 14,00 hod.

Brodské - so ÚHČ dor.

Prípravka skup. A :

Hlboké – so 2,5 hod. pred ÚHČ dosp.

Mor.Sv.Ján – so 16,00 hod.

Koválov – so ÚHČ dosp.

B.Mikuláš – so 1,5 pred ÚHČ dosp.

Cerová – so 2 hod. pred ÚHČ dosp.

Kunov - so 10,00 hod.

Prípravka skup. B :

Kúty B – 16.kolo so o 10,00 hod.

Kopčany – so 10,00 hod.

Petrova Ves – so 10,00 hod.

Gbely – so 14,00 hod., 15. kolo – so 12,00 hod.

Oreské - so 14,00 hod.

Holíč - so 10,00 hod.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Seminár rozhodcov a DPR ObFZ

Odborný doškoľovací seminár  rozhodcov  ObFZ Senica  sa uskutoční dňa 05.03.2017( nedeľa) o 8,oo hod. v zasadačke Jednoty, nám.Oslobodenia, Senica.

Súčasťou seminára bude aj písomný test z Pravidiel futbalu platných od 1.7.2016, SP  a RS.

Bez úspešného absolvovania seminára, rozhodcovia a delegáti nebudú zaradení na nominačnú listinu rozhodcov, pre jarnú časť súťažného ročníka 2016/2017.

Účastnícky poplatok 13,-€ bude uhradený pri prezentácii frekventantov.

Prezentácia od 8:oo do 8:3o hod,

Poplatok za náhradný seminár bude 20,-€!

Taktiež upozorňuje na správne uvedenie bankového čísla účtu v tvare IBAN / 24 znakov SK..../

Vyzývame všetkých R a DPR na dôslednú teoretickú prípravu (Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok, Rozpis súťaží).

Upozornenie pre rozhodcov :

Na seminári budú R odovzdané dresy od firmy Adidas.Platba za dresy pri prebratí.

Žiadame všetkých R, aby si priniesli hotovosť vo výške 82,-€.

Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR. Telefón: 0905 795 284.

P R O G R A M zimného seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Senica konaného 05.03.2017

1.

Prezentácia

8,oo – 8,30

Členovia KR

2.

Otvorenie, privítanie hostí

8,30 – 8,40

Predseda KR

3.

Príhovor predsedu ObFZ

8,40 – 9,00

Predseda ObFZ

4.

Príhovor predsedov OK

9,00 – 9,20

Predsedovia ŠTK,DK

5.

Odovzdanie dotazníkov R

9,20 – 9,30

sekretár

5.

Prestávka

9,3o – 9,40

6.

Prednáška (PF, SP, RS)

9,45 – 11,00

7.

Prestávka

11,00 – 11,10

8.

Písomný test

11,15 – 12,00

Členovia KR

9.

Obed

12,oo – 12,50

10.

Uzatvorenie dohôd s R a DS

13,oo – 13,30

Sekretár ObFZ

11.

Vyhodnotenie testov

13,3o – 14,oo

Predseda KR

12.

Záver

14,oo

 

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Prenesenie trestov- jar 2017:

ŠFK Štefanov – R.Královič 1 ss N, Štefanov dor. –V.Šarkozy – 1 ss N, Jablonica – Ľ.Zajonc – 1 ss N,

Radošovce – M.Tokoš 1 ss N, Prietrž –D.Rýzek 1 ss N, Šaštín – D.Schlosser – 1 ss N,Vrádište – M.Dubai 2 ss N,Unín – P.Rehák – 2 ss N, B.Mikuláš – T.Vanek – 2 ss N , Dojč – Z.Čech 2 ss N,

Unín – P.Šiška do 2.4.2017,Osuské – M.Olšovský do 30.4.2017

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie presúva na termíny:

I.časť 23.-25.VI.2017 / pia – ne/

II.časť 30.6.,1,2.VII.2017 / pia – ne/

Poplatok 100,-€.

Žiadame prihlásených záujemcov, aby zálohovú platbu vo výške 50,-€ uhradili čo najskôr, na účet :  SK 71 0200 0000 0027 5578 5159.

Záujemci o predĺženie licencie uhradia platbu vo výške 20,-€, taktiež na účet ObFZ.

Do VS uveďte 315 014, do poznámky meno prihláseného účastníka.

Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Sekretár oznamuje, že dňa 6.marca 2017 t.j. v pondelok  bude sekretariát z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie zatvorený.

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica