Úradná správa č.20 zo dňa 23.02.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  20 / 2016 – 2017 / zo dňa   23.02.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 27.02.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Upozornenie:

a) - v zmysle RS ObFZ čl.A/bod 6 odst.n  RS pre súťaž.roč.2016/ 17 upozorňujeme FK , že výnimky z hracích dní a hracích časov platia samostatne pre jesennú časť a  pred jarnou  časťou súťaže musí FK požiadať o výnimku znova!

b) - ŠTK  žiada FK zaslať požadované výnimky pre jarnú časť súťaž.roč.2016/17 najneskôr do 01.03.2017 / streda/ do 16,oo hod. na mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

c) - ŠTK upozorňuje na znenie RS ObFZ čl.A/bod 6 odst.m - jednotný hrací čas v kategórii dospelých.

d) - VV schválil uznesenie, ktoré nariaďuje, že hracím dňom kategórie žiakov a prípraviek je sobota.

2.Začiatky jarnej časti majstr.súťaží :

ŠTK informuje, že jarná časť majstr. stretnutí súťaž.roč.2015/2016 začína nasledovne:

MO dospelí, -  12. marca 2017, MO dorast -   26. marca 2017,

II.tr.dospelí - 26. marca 2017, III.tr.dospelí - 19. marca 2017

Žiacke  súťaže :

žiaci skup.A - 18. marca 2017,žiaci skup.B - 18. marca 2017

Prípravky skup. A - 18. marca 2017, Prípravky skup. B - 18. marca 2017

3.Článok č.28 SP – Osobitné podmienky pre stretnutia mládeže

Na základe SP SFZ znenia čl.28 bod 8:

(8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.

- dohoda dvoch klubov, čo znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená.

Všetky žiadosti sa podávajú cez ISSF !

4.Schválené výnimky z ÚHČ :

MO dospelí :

Rybky – so ÚHČ dosp., Hlboké – so ÚHČ dosp.

III.tr. Dospelí:

Dojč – so ÚHČ dosp.

Osuské – ne ÚHČ dosp., 16.kolo – so 15,00 hod.

MO dorast :

Rybky – ne 13,00 hod.

Žiaci skup. A :

Jablonica – so ÚHČ dosp.

Žiaci skup. B :

Rybky – so 11,00 hod.

Kopčany – so 12,00 hod.

Prípravka skup. A :

Hlboké – so 2,5 hod. pred ÚHČ dosp.

Prípravka skup. B :

Kúty B – 16.kolo so o 10,00 hod.

Kopčany – so 10,00 hod.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Seminár rozhodcov a DPR ObFZ

Odborný doškoľovací seminár  rozhodcov  ObFZ Senica  sa uskutoční dňa 05.03.2017( nedeľa) o 8,oo hod. v zasadačke Jednoty, nám.Oslobodenia, Senica.

Súčasťou seminára bude aj písomný test z Pravidiel futbalu platných od 1.7.2016, SP  a RS.

Bez úspešného absolvovania seminára, rozhodcovia a delegáti nebudú zaradení na nominačnú listinu rozhodcov, pre jarnú časť súťažného ročníka 2016/2017.

Účastnícky poplatok 13,-€ bude uhradený pri prezentácii frekventantov.

Prezentácia od 8:oo do 8:3o hod,

Poplatok za náhradný seminár bude 20,-€!

Dôrazne upozorńujeme R ObFZ i ZsFZ na dodržanie termínu doručenia osobného dotazníka / poštou, emailom/ do 28.2.2017.

Dotazník je na webovej stránke ObFZ Senica/ dokumenty/rozhodcovia/ .

Taktiež upozorňuje na správne uvedenie bankového čísla účtu v tvare IBAN / 24 znakov SK..../

Vyzývame všetkých R a DPR na dôslednú teoretickú prípravu (Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok, Rozpis súťaží).

P R O G R A M zimného seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Senica konaného 05.03.2017

1.

Prezentácia

8,oo – 8,30

Členovia KR

2.

Otvorenie, privítanie hostí

8,30 – 8,40

Predseda KR

3.

Príhovor predsedu ObFZ

8,40 – 9,00

Predseda ObFZ

4.

Príhovor predsedov OK

9,00 – 9,20

Predsedovia ŠTK,DK

5.

Odovzdanie dotazníkov R

9,20 – 9,30

sekretár

5.

Prestávka

9,3o – 9,40

6.

Prednáška (PF, SP, RS)

9,45 – 11,00

7.

Prestávka

11,00 – 11,10

8.

Písomný test

11,15 – 12,00

Členovia KR

9.

Obed

12,oo – 12,50

10.

Uzatvorenie dohôd s R a DS

13,oo – 13,30

Sekretár ObFZ

11.

Vyhodnotenie testov

13,3o – 14,oo

Predseda KR

12.

Záver

14,oo

 

Upozornenie pre rozhodcov :

Na seminári budú R odovzdané dresy od firmy Adidas.Platba za dresy pri prebratí.

Žiadame všetkých R, aby si priniesli hotovosť vo výške 82,-€.

Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR. Telefón: 0905 795 284.

Upozornenie Ministerstva školstva, vedy , výskumu a športu SR :

V súvislosti s novelou zákona o športe účinnou od 1. januára 2017 sekcia štátnej starostlivosti o šport upozorňuje športové organizácie na povinnosť športových odborníkov - PODNIKATEĽOV dodržať nasledovné ustanovenia zákona o športe:

 

1. § 106b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne: „Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.“

 

Postup a spôsob oznámenia sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE. Oznámenie sa podáva na formulári, ktorý sa posiela elektronicky na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , a zároveň sa vytlačený a podpísaný posiela SPOLU S POTVRDENÍM O ZÁPISE na adresu ministerstva.

 

POZOR: Športový odborník, ktorý NEvykonával v roku 2016 svoju činnosť ako podnikanie (ako SZČO), ministerstvu túto skutočnosť NEoznamuje.

 

2. § 6 ods 4 až 9, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o úkony súvisiace s výkonom činnosti športového odborníka AKO PODNIKANIE (vznik oprávnenia na podnikanie, pozastavenie, ukončenie).

 

Informácie o týchto úkonoch sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE.

 

Úkony sa vykonávajú

 

a) PROSTREDNÍCTVOM OKRESNÉHO ÚRADU (JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTO, po starom „ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD“), alebo

 

b) zaslaním priamo na ministerstvo na formulároch, ktoré sa posielajú elektronicky na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , a zároveň sa vytlačené a podpísané posielajú na adresu ministerstva.

 

S cieľom predísť porušeniu zákona športovými odborníkmi - PODNIKATEĽMI, ktorí sú príslušní Vašej športovej organizácii, si Vás dovoľujeme požiadať o zabezpečenie prenosu tejto informácie na tieto osoby.

 

V prípade akýchkoľvek otázok je potrebné kontaktovať sekciu štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ tel.: 02 / 5937 4772 (p. Branislav Strečanský, štátny radca odboru športu)

Marián Bašnár

predseda KR

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie presúva na termíny:

I.časť 23.-25.VI.2017 / pia – ne/

II.časť 30.6.,1,2.VII.2017 / pia – ne/

Poplatok 100,-€.

Žiadame prihlásených záujemcov, aby zálohovú platbu vo výške 50,-€ uhradili čo najskôr, na účet :

SK 71 0200 0000 0027 5578 5159.

Záujemci o predĺženie licencie uhradia platbu vo výške 20,-€, taktiež na účet ObFZ.

Do VS uveďte 315 014, do poznámky meno prihláseného účastníka.

Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Sekretár oznamuje, že dňa 24.februára 2017 t.j. v piatok bude sekretariát z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Odvolanie proti rozhodnutiam OK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na OK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica