Úradná správa č.19 zo dňa 20.01.2017

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  19 / 2016 – 2017 / zo dňa  20.01.2017logo

I.Správy  Výkonného výboru

III.Správy KR

V.Správy TMK

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 30.01.2017 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

Výkonný výbor srdečne blahoželá a praje pevné zdravie k dožitiu významných životných jubileí :

p.Pavel ŠULLA 70 rokov, p.Pavel HOLIČ 70 rokov, p.Marián BAŠNÁR 50 rokov.

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Seminár rozhodcov a DPR ObFZ

Odborný doškoľovací seminár  rozhodcov  ObFZ Senica  sa uskutoční dňa 05.3. 2017( nedeľa) o 8,oo hod. v zasadačke Jednoty, nám.Oslobodenia, Senica.

Súčasťou seminára bude aj písomný test z PF a SP.

Prezentácia od 8:oo do 8:3o hod,

Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR. Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica oznamuje prihláseným záujemcom, že z dôvodu nedostatočného počtu záujemcov sa plánované školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie presúva na termíny:

I.časť 23.-25.VI.2017 / pia – ne/

II.časť 30.6.,1,2.VII.2017 / pia – ne/

Poplatok 100,-€.

Žiadame prihlásených záujemcov, aby zálohovú platbu vo výške 50,-€ uhradili čo najskôr, najneskôr do 28.2.2017 na účet SK 71 0200 0000 0027 5578 5159.

Záujemci o predĺženie licencie uhradia platbu vo výške 20,-€, taktiež na účet ObFZ.

Do VS uveďte 315 014, do poznámky meno prihláseného účastníka.

Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

Odvolanie proti rozhodnutiam OK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na OK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica