Úradná správa č.16 zo dňa 04.11.2016

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  16 / 2016 – 2017 / zo dňa  04.11.2016logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 21.11.2016 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

Predsedovia OK o 17,15 hod.

Blahoželanie:

ObFZ Senica srdečne blahoželá k narodeninám p.Jozefovi Klenovi z Petrovej Vsi, ktorý sa včera dožil 80 rokov.Prajeme mu veľa zdravia a elánu vo vykonávaní funkcie pokladníka FK ŠK Petr.Ves.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Kontumácie:

Sobotište  – Smolinské  II. trieda dospelí:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 13.kola Sobotište  – Smolinské  v zmysle SP čl.82/1b a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Družst. Sobotište.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod d odstupuje FK Družst. Smolinské  na DK s návrhom pokuty 100,-€ a nariaďuje uhradiť FK   Sobotište sumu 100,-€ RS B/čl.26/ ŠTK bod h.

Doklad o úhrade  FK Družst. Smolinské predložiť na ŠTK  do 9.11.2016.

Unín – Smrdáky MO žiaci skup. B:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 11.kola Unín - Smrdáky v zmysle SP čl.82/1g a SP čl.11 odst.3 a priznáva 3 body a skóre 12:0 v prospech Družst. Unín.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod f odstupuje FK Smrdáky na DK s návrhom na napomenutie

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Ospravedlnení R:

SO + NE : Pišoja, Otočka, Morvay, Ďurica, Mikúš, Tubl

KR na svojom pravidelnom zasadnutí v rámci preškolenia rozhodcov upozornila na zvýšené prejavy HNS hráčov a ich dôkladnejšie trestanie.

KR upozorňuje na RS čl.21 odst.b / zasielanie vyúčtovania deleg.osôb/ v prvý prac.deň po stretnutí  / Bednár/.

KR berie na vedomie dohodu o zaplatení výstroja rozhodcami  na seminári rozhodcov pred začiatkom jarnej časti súťaž.ročníka 2016/17.

Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR. Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po 2xŽK, DO – pozastavenie výkonu športu,podľa čl.9/2b,2   a čl.37/3,34/7 DP na 1 súťažné stretnutie:

U72 Viktor Šarközy 1309358 ŠFK Štefanov  MO dor. od 30.10.2016

Disciplinárne sankcie

U73 TJ Družstevník Letničie Prípravka Skupina B, vzdanie  majstrovského  stretnutie prípraviek 13.kola  Letničie  – Dubovce podľa DP čl. 59. DS – RP 10,- €, Pokuta 20,-€ podľa čl. 26/ŠTK, bod d

U74 TJ Družstevník Smolinské II.tr dosp, nedostavenie sa na  majstr.stretnutie dospelých 13.kola  Sobotište– Smolinské podľa DP čl. 59. DS – RP 10,- €, Pokuta 100,-€ podľa čl. 26/ŠTK, bod d

U75 FK Smrdáky MO žiaci skup.B - spôsobenie predčasného ukončenia  majstrovského  stretnutie

žiakov pre nízky počet hráčov podľa DP čl.64/1a

DS – pokarhanie RS ŠTK 26/ f ,RP 5,-€

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiaci január 2017  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

Odvolanie proti rozhodnutiam OK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na OK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia .

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica