Úradná správa č.15 zo dňa 28.10.2016

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  15 / 2016 – 2017 / zo dňa  28.10.2016logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 21.11.2016 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

Predsedovia OK o 17,15 hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1. FK TJ Kúty:

Odvolaniu FK TJ Kúty proti rozhodnutiu ŠTK zverejnené v ÚS č.14- nevyhovuje.

V zmysle SP článku 87/3 odvolanie predkladá odvolaciemu orgánu zväzu na rozhodnutie.

2.Zmena času:

ŠTK  upozorňuje FK a R na zmenu času z letného na zimný. Čas sa mení v noci zo soboty 29.10.2016 na nedeľu 30.10.2016 z 03:00hod. na 02:00hod.

3.Kontumácie:

Sekule - Unín  II trieda dospelí:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 12.kola Sekule - Unín v zmysle SP čl.82/1g a SP čl.11 odst.3 a priznáva 3 body a skóre 4:0 v prospech FC Sekule.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod f odstupuje Družst.Unín na DK s návrhom pokuty 30,-€

Letničie – Dubovce Prípravka skup.B:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 13.kola Letničie – Dubovce z dôvodu vzdanie stretnutia zo strany FK TJ Družst. Letničie. V zmysle SP čl.82/1/b priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Slovan Dubovce.

Za porušenie SP v zmysle  RS čl.26/ ŠTK bod d odstupuje FK TJ Družst. Letničie na DK s návrhom pokuty 20,-€.

4.Výnimky z ÚHČ :

MO žiaci skup.B:

Štefanov - Unín 14.kolo

Oprava z ÚS č.14, ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 29.10.2016 / sobota / o 13,00 hod.

5.Oznam:

MO žiaci skup.B:

Smrdáky – M.Háj 14.kolo

Žiadosť FK Smrdáky o zmenu hracieho dňa na nedeľu sa zamieta. /ÚS č.1 ŠTK/

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR dôrazne upozorňuje delegované osoby, na základe množiacich sa prejavov HNS v stretnutiach, aby presne a pravdivo popisovali vo svojich správach a zápisoch o stretnutí prípadné prejavy HNS všetkých zainteresovaných aktérov stretnutia !

1.Ospravedlnenia R

So: Tubl, Petráš, So-Ne : Pišoja, Morvay, Ďurica.

2.Pozastavenie delegácie

KR pozastavuje delegáciu R Ryčovský Libor na 13.kolo MZ, z dôvodu neskorého ospravedlnenia sa z MZ 12.kola.

3.Predvolanie R

KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 03.11.2016 (štvrtok) do priestorov ObFZ nasledovných R:

O 16,3o hod.

R Lapoš,Hurbánek,Vlk,Morvay,Otočka,Pišoja,Štora,Kendi,Theisz,DutkaM.,Petráš,Ďurica,Ryčovský

O 17,oo hod.

R Bednár,Cabadaj,Daniš,Dzindzík,Holenka,Hušek,Matúš,Mesíček,Polakovič,Šefčík,Thao,Tubl,Mikúš

4.Úhrada členského

Úhradu členského v rámci ObFZ majú delegované osoby možnosť previesť 3 spôsobmi:

A / Členské vo výške 10,-€ zaslať na zväz na číslo účtu: SK 71 0200 0000 0027 5578 5159 do 31.10.16

 

B/ Sumu 10,-€ zaplatiť v hotovosti v pondelok 31.10.na sekretariáte zväzu

 

C/ Vygenerovať si faktúru v ISSF a previesť úhradu v banke, resp.internet bankingom

1. Postup generovania faktúry: ČLENSKÉ POPLATKY

1.prihlásiť sa do ISSF

2.klik: Môj účet

3.okno: Zmena fakturačných údajov – vyplniť : 1. Právna forma

2. IBAN

4.klik: zmeniť

5.prepnúť na záložku : Moje členské poplatky

6.Generovať členské/faktúru

7. vyskočí okno: Naozaj chcete vygenerovať faktúru za členské?

8.klik: ÁNO

9.vytlačiť faktúru

10. stiahni pdf.

11. faktúru si stiahnite alebo vytlačte

Faktúru treba uhradiť do 31.10.2016.

ObFZ Senica neeviduje úhradu, resp. prijal platbu od 3 R, ktorí neuviedli VS ani priezvisko platiteľa :

Štora Ľ.,Ďurica Ľ.,Dzindzík P.,Holenka P.,Mesíček Ľ.,Mikúš M.,Morvay P.,Pišoja P.,Theisz M.,Thao T

Žiadame uvedených R, aby v pondelok, nie cez víkend, kontaktovali sekretára zväzu !

V prípade, že delegovaná osoba členské nezaplatí, nebude ju možné uviesť v ISSF a automaticky bude pozastavená delegácia na stretnutia

5.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 27.10.2016 o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b,2 DP a podľa DP, čl.71/1,2, 3a,čl.34/7:

U63 Peter Šiška 1309427, TJ Družstevník Unín  MO dor. Vylúčený za HNS – urážlivé výroky voči AR. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne s prerušením, podľa čl.48/1c,2b,34/7 DP od 24.10.2016

Vylúčený po 2xŽK, DO – pozastavenie výkonu športu,podľa čl.9/2b,2   a čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

U64 Patrik Vizváry 1196458 TJ Družstevník Rovensko  II.tr dosp. od 24.10.2016

U65 Martin Zemánek 1318677 TJ FK Kúty  MO dosp. od 24.10.2016

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí  ŽK, podľa DP čl.37/5a

U66 Jakub Sasinek 1244383, TJ Kopčany  MO dosp. od 24.10.2016

U67 Radek Horváth 1208067, TJ Kerko Šajdíkove Humence  MO dosp. od 24.10.2016

U68 Ondrej Prokeš 1340740, TJ Družstevník Vrádište II.tr.dosp. od 24.10.2016

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl.41/1,2,3,4) – zamieta sa:

U69 Tomáš Valúšek 1311462 TJ FK Kúty  MO dosp. (U60)

U70 Andej Šefčovič 1082943 TJ FK Kúty  MO dosp. (U60)

Disciplinárne sankcie

U71TJ Družstevník Unín II.tr. dosp. spôsobenie predčasného ukončenia  majstrovského  stretnutie dospelých 12.kolo  Sekule – Unín pre nízky počet hráčov  podľa DP čl. 64/1a.

DS – RP 10,- €, Pokuta 30,-€ podľa čl. 26/ŠTK, bod f

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch november- december 2016  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

Odvolanie proti rozhodnutiam OK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na OK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia .

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica