Úradná správa č.14 zo dňa 21.10.2016

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  14 / 2016 – 2017 / zo dňa  21.10.2016logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 24.10.2016 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

Predsedovia OK o 17,15 hod.

Pozvánka.

VV pozýva štatutárov FK, resp.tajomníkov FK hrajúcich V.ligu západ na svoje zasadnutie dňa 24.10.2016 o 18,oo hod.: Nafta Gbely,Slavoj Mor.Sv.Ján,OFK Mokrý Háj, Spartak Stráže, FK Oreské.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Kontumácia:

B.Mikuláš – Kúty Sportika liga MO dospelí:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 10.kola B.Mikuláš - Kúty v zmysle SP čl.82/1d a SP čl.11 odst.4 a obom družstvám sa priznáva pasívne skóre 0:3 bez priznania bodov.

2.Výnimky z ÚHČ :

MO dorast:

Rybky - Unín 12.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 23.10.2016 / nedeľa / o 12,00 hod. KR bez poplatku.

MO žiaci skup.B:

Štefanov - Unín 14.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 29.10.2016 / sobota / o 12,00 hod. FK Družst. Unín  uhradí v zmysle RS čl.26/ ŠTK bod a popl. 5,-€.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Ospravedlnenia R

So: Bednár, Dutka M., Morvay, Šefčík.

So-Ne : Pišoja, Theisz, Dzindzík, Mesíček.

2.Pozastavenie delegácie

KR pozastavuje delegáciu R Dzindzík Pavol na 13.kolo MZ, z dôvodu neskorého ospravedlnenia sa z MZ 12.kola.

3.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 27.10.2016 o 16,oo hod.

4.Úhrada členského

KR upozorňuje všetky delegované osoby,že úhradu členských poplatkov SFZ za rozhodcov, delegátov a pozorovateľov cez zväz, ku ktorému majú príslušnosť (osoba to uhradí na zväze, zväz vygeneruje členské a následne príde na zväz mesačnou zbernou faktúrou) bolo potrebné previesť do termínu 20.10.2016.

Rozhodcovia, ktorí nepreviedli úhradu, nebudú v prípade nezaplatenia v ďaľších kolách obsadení.

Členské vo výške 10,-€ je potrebné zaslať na zväz na číslo účtu: SK 71 0200 0000 0027 5578 5159

do 20.10.2016.

VS – 315 015 Do správy uveďte meno a priezvisko R,DS,DPR

V prípade, že delegovaná osoba členské nezaplatí, nebude ju možné uviesť v ISSF a automaticky bude pozastavená delegácia na stretnutia.

Najbližšie zasadnutie KR dňa 20.10.2016 o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b,2 DP a podľa DP, čl.71/1,2, 3a,:

U50 Peter Rehák 1069153, TJ Družstevník Unín  II.tr.dosp. Vylúčený za HNS – udretie hlavou do súpera v prerušenej hre DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.49/1b,2b DP od 17.10.2016

U51 Zdeněk Čech 1314370, TJ Družstevník Dojč  III.tr.dosp. Vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.49/1b,2b DP od 16.10.2016

U52 Bronislav Chovanec 1221889, TJ Družstevník Hlboké  MO dosp. Vylúčený za HNS – za 2x ŽK  a  po stretnutú hanlivé a urážlivé výroky voči R  DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.34/8, 37/3 a 48/1b,2b DP od 17.10.2016

Vylúčený po 2xŽK, DO – pozastavenie výkonu športu,podľa čl.9/2b,2   a čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

U53 Marcel Mach 1309270 TJ FC Družstevník Rybky  MO dosp. od 17.10.2016

U54 Milan Vanek 1165519 TJ Sokol Borský Mikuláš  MO dosp. od 17.10.2016

Disciplinárne sankcie

U55 TJ Spartak Šaštín - Stráže MO dorast

Nenastúpenie  na  majstrovské  stretnutie dorastu 10.kola  Stráže – Šaj. Humence  podľa DP čl. 59.

DS – RP 5,- €, Pokuta 20,-€ podľa čl. 26/ŠTK, bod h

U56 TJ Spartak Šaštín - Stráže MO dorast

Vylúčenie družstva dorastu za 3x nenastúpenie na majstrovské stretnutie dorastu.

DS – RP 5,- €, Pokuta 120,-€ podľa RS čl. 26/ŠTK, bod g , DP 64/1a, 64/5

U57TJ Kopčany Sportika liga MO dospelí

Frederik Daniel 1258109, Juraj Novák 1189097

DK na základe výpovede  hráčov a predložených dôkazov upúšťa od disciplinárnych sankcií podľa čl.38/1 DP dňom 20.10.2016

U58 TJ Sokol Borský Mikuláš

Andrej Krchňavý 1045395 – tréner prípravky. HNS – hrubé urážlivé výroky voči R po stretnutí Borský Mikuláš – Kúty,RP 10.-€, Pokuta 50,-€ - zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanźmi osobami na 4 ssN od 10.10.2016, DP č.48/1c,2b, 16/1,2, 9/1c

U59 TJ Sokol Borský Mikuláš Sportika liga MO dosp.

Predčasne ukončené  majstrovské stretnutie dospelých Borský Mikuláš - Kúty

RP – 10,-€, pokuta 100,- €.

Tomáš Vanek 1256027 - DP čl.49/1b,2b,čl.12/4 , 6ssN od 10.10.2016,

Silvester Černý 1154260 - DP čl.49/1b,2b,čl.12/4 , 4ssN od 10.10.2016,

Ľubomír Macek 1151036 - upúšťa od disciplinárnych sankcií podľa čl.38/1 DP dňom 20.10.2016

U60 TJ FK Kúty Sportika liga MO dosp.

Predčasne ukončené  majstrovské stretnutie dospelých Borský Mikuláš - Kúty

RP – 10,-€, pokuta 100,- €.

Tomáš Valúšek 1311462 DP čl.49/1b,2b,čl.12/4 , 4ssN od 10.10.2016,

Andrej Šefčovič 1082943 DP čl.49/1b,2b,čl.12/4 , 4ssN od 10.10.2016,

Dávid Kubina 1166898- upúšťa od disciplinárnych sankcii podľa čl.38/1 DP dňom 20.10.2016

Oznamy:

61 DK na základe šetrenia a výpovedí odstupuje predčasne ukončené stretnutie 10.kola B.Mikuláš-Kúty Sportika liga MO dosp – za porušenie DP čl.64/1 a SP č.82/1 d na ŠTK.

U62 Alexander Kendi 1260131-rozhodca

DK odstupuje rozhodcu majst.stretnutia  10.kola Sportika liga dosp. B.Mikuláš – Kúty za porušenie

SP čl.71/1 na doriešenie KR ObFZ

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 27.10.2016

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch november- december 2016  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

Odvolanie proti rozhodnutiam OK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na OK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia .

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica